Konkurs 1. tematyczny (zakończony)

Tu znajdziesz informacje o 1. konkursie grantowym na projekty tematyczne  w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wraz z niezbędnymi dokumentami.

Pierwszy konkurs w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wystartował 17.03.2021 r. Termin składania wniosków upłynął 17.05.2021 r. Do konkursu wpłynęło 716 wniosków, w tym: 345 w ścieżce na duże granty oraz 371 w ścieżce na małe granty. Wyniki konkursu ogłosiliśmy 30.09.2021 r. Zgodnie z nimi, decyzją Komitetu Wykonawczego, po rekomendacjach Komisji Konkursowej, granty zostały przyznane na realizację 172 projektów: 96 dużych i 76 małych, a 10 dużych i 7 małych projektów znalazło się na liście rezerwowej. Ponadto, Komitet Wykonawczy zdecydował o dofinansowaniu trzech wniosków z listy rezerwowej. Ogółem przyznaliśmy granty na realizację 175 projektów: 99 dużych i 76 małych, jednak w przypadku 3 z nich nie doszło do podpisania umowy. Obecnie na liście wniosków do dofinansowania znajdują się 172 projekty: 98 dużych i 74 małe. 7 dużych i 7 małych projektów znajduje się na liście rezerwowej.

Do składania wniosków zaprosiliśmy organizacje pozarządowe, które samodzielnie bądź w partnerstwie przygotowywały projekt w jednym z trzech obszarów Programu. Organizacje, które przygotowały projekty w obszarach 1-3, mogły dodatkowo aplikować o wsparcie na rozwój swojej organizacji. Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogły składać wnioski samodzielnie lub być liderami partnerstw ubiegających się o granty, mogły być:

  • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki non-profit;
  • koła gospodyń wiejskich;
  • kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Kwota przeznaczona na granty w pierwszym konkursie wynosi 11 955 000 EUR, w podziale na poszczególne obszary wsparcia:

  • Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci): kwota 2 850 000 EUR,
  • Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu: kwota 2 950 000 EUR,
  • Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska): kwota 4 155 000 EUR,
  • Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3): kwota 2 000 000 EUR.

Zaproszenie do składania wniosków na projekty tematyczne w pierwszym konkursie grantowym (w tym pełna treść ogłoszenia oraz załączniki) znajduje się tutaj.

Podsumowanie naboru wniosków w 1. konkursie grantowym jest dostępne na tej stronie

Wyniki konkursu

Wyniki oceny formalnej zostały ogłoszone 10.06.2021 r. Do oceny merytorycznej przeszło 305 wniosków w ścieżce na duże granty i 352 wnioski w ścieżce na małe granty.

Listy z wynikami oceny formalnej są dostępne na tej stronie.

Od oceny formalnej odwołało się 32 wnioskodawców. Po uwzględnieniu odwołań do oceny merytorycznej zostało dopuszczonych 7 wniosków.

Lista z wynikami odwołań jest dostępna tutaj.

Wyniki oceny merytorycznej zostały ogłoszone 30.09.2021 r. Decyzją Komitetu Wykonawczego, zgodnie z rekomendacjami Komisji Konkursowej, przyznaliśmy granty na realizację 172 projektów: 96 dużych i 76 małych. 10 dużych i 7 małych projektów znalazło się na liście rezerwowej.

Szczegółowe informacje oraz listy wniosków po ocenie merytorycznej (stan na 30.09.2021 r.) znajdziesz na tej stronie.

5.10.2021 r. Komitet Wykonawczy Programu podjął decyzję o dofinansowaniu dwóch wniosków z listy rezerwowej i przyznaniu dwóch dużych grantów w obszarze 3. Uwzględniając ostatnią decyzję Komitetu Wykonawczego, przyznaliśmy granty na realizację 174 projektów: 98 dużych i 76 małych. 8 dużych i 7 małych projektów znajduje się na liście rezerwowej. Uaktualnione wyniki konkursu są dostępne tutaj.

30.11.2021 r. Komitet Wykonawczy Programu zdecydował o przyznaniu dodatkowego dużego grantu w obszarze 2. i dofinansowaniu wniosku K1d/0165 złożonego przez Zjednoczenie Łemków w Gorlicach (projekt z listy rezerwowej z województwa małopolskiego). Uwzględniając tę decyzję, przyznaliśmy granty na realizację 175 projektów: 99 dużych i 76 małych, jednak w przypadku 3 z nich nie doszło do podpisania umowy. Obecnie na liście wniosków do dofinansowania znajdują się 172 projekty: 98 dużych i 74 małe. 7 dużych i 7 małych projektów znajduje się na liście rezerwowej. Uaktualnione wyniki konkursu są dostępne tutaj.

Aktualne listy i protokoły (stan na 30.11.2021 r.)

Zaproszenie do składania wniosków i załączniki (z 17.03.2021 r.):

Zaproszenie do składania wniosków na projekty tematyczne w pierwszym konkursie grantowym

Call for proposals: 1st call for thematic projects

01. Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Konkursy na projekty tematyczne. Część I. Warunki udziału w konkursach grantowych i zasady realizacji projektów (wersja popr., kwiecień 2021)   – PDF

01a. Errata do Części I Podręcznika (z dn. 30.01.2023)

01. Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Konkursy na projekty tematyczne. Część II. Obszary wsparcia i tematy o znaczeniu szczególnym (wersja popr., kwiecień 2021) – PDF

02. Formularz wniosku ze wskazówkami dla projektów DUŻYCH – PDF

02. Formularz wniosku ze wskazówkami dla projektów DUŻYCH – DOC 

03. Formularz wniosku ze wskazówkami dla projektów MAŁYCH – PDF

03. Formularz wniosku ze wskazówkami dla projektów MAŁYCH – DOC

04. Instrukcja składania wniosków w Generatorze – PDF

05. Wzór Planu komunikacji ze wskazówkami – PDF

05. Wzór Planu komunikacji ze wskazówkami – DOC

06. Karta oceny formalnej wniosku DUŻEGO/MAŁEGO – PDF

07. Karta oceny merytorycznej wniosku DUŻEGO – PDF (wersja popr. z dn. 13.05)

08. Karta oceny merytorycznej wniosku MAŁEGO – PDF (wersja popr. z dn. 13.05)

09. Wzór umowy grantowej – DOC (wersja popr. z dn. 03.12.2021)

09. Wzór umowy grantowej z rozwojem instytucjonalnym – DOC (wersja popr. z dn. 03.12.2021)

10. Wymogi dot. umowy partnerskiej zawieranej między Grantobiorcą a Partnerem – PDF

11. Wzór umowy partnerskiej – podmioty polskie (PL) – PDF

11. Wzór umowy partnerskiej – podmioty polskie (PL) – DOC

12. Wzór umowy partnerskiej – podmioty zagraniczne (EN) – PDF

12. Wzór umowy partnerskiej – podmioty zagraniczne (EN) – DOC

13. Deklaracja współpracy partnerskiej (PL) – PDF

13. Deklaracja współpracy partnerskiej (PL) – DOC

14. Deklaracja współpracy partnerskiej (EN) – PDF

14. Deklaracja współpracy partnerskiej (EN) – DOC

15. Logotypy Programu – ZIP

16. Generator wniosków – Elektroniczny system naboru wniosków i zarządzania projektami

17. Narzędzie do planowania budżetu – XLS (wersja popr. z dn. 29.03)

18. Tabela rezultatów Programu AOFR – PDF