O programie

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (Active Citizens Fund – Regional) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Zgodnie z umową dwustronną zawartą między rządem polskim, a rządami Państw-Darczyńców środki przeznaczone na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego podzielone zostały na dwa programy: Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy o budżecie 30 milionów EUR i Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny o budżecie 23 milionów EUR.

Operatorem Funduszu Regionalnego  jest konsorcjum w składzie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Operatorem Funduszu Krajowego http://aktywniobywatele.org.pl/ jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Stefana Batorego (lider), Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny prowadzony będzie w okresie 2020-2024. Wspierać będzie działania podejmowane przez organizacje społeczne w czterech obszarach:

  • demokracja, aktywne obywatelstwo, dobre rządzenie i przejrzystość (ze szczególnym naciskiem na demokrację lokalną)
  • prawa człowieka i równe traktowanie poprzez zwalczanie i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową
  • sprawiedliwość społeczna i włączanie grup narażonych na marginalizację
  • równość płci i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć
  • ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym


Oprócz tego w ramach programu wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o wsparcie w obszarach horyzontalnych: zaangażowanie młodzieży oraz rozwój potencjału organizacji obywatelskich.

Aktywni Obywatele

Fundusz Regionalny

Konsorcjum Prowadzące Fundusz