Ułatwienia dostępu

Granty instytucjonalne

(konkurs zakończony)

Tu znajdziesz informacje o konkursie na granty instytucjonalne w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wraz z niezbędnymi dokumentami.

Konkurs na granty instytucjonalne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny ogłosiliśmy 7 kwietnia 2022 r. Nabór wniosków trwał od 27 kwietnia do 7 czerwca 2022 roku. W konkursie otrzymaliśmy 87 wniosków. Do oceny merytorycznej przeszło 81 wniosków. 

Ocena merytoryczna składała się z dwóch etapów: oceny wniosku oraz rozmów online z przedstawicielami / przedstawicielkami Wnioskodawców. Rozmowy były prowadzone przez niezależne osoby eksperckie oraz osoby reprezentujące zespół Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Ich celem było pogłębienie / zweryfikowanie informacji zawartych we wniosku i załącznikach. Rozmowy były oceniane według kryteriów zawartych w karcie oceny merytorycznej. Do 2. etapu oceny merytorycznej przeszły wnioski 32 organizacji, z których przedstawiciel(k)ami w drugiej połowie lipca i na początku sierpnia zostały przeprowadzone rozmowy.

Komitet Wykonawczy, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji Konkursowej, podjął decyzję o przyznaniu 16 grantów instytucjonalnych organizacjom, których wnioski otrzymały największą liczbę punktów. 4 kolejne wnioski znalazły się na liście rezerwowej.

W związku ze zgodą Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli na zwiększenie puli środków na konkurs instytucjonalny, a także w związku z oszczędnościami w 4. obszarze wsparcia Programu (w ramach którego realizowany jest konkurs), Komitet Wykonawczy podjął decyzję o przyznaniu 3 kolejnych grantów. Łącznie granty instytucjonalne otrzyma 19 organizacji. Łączna kwota środków przyznanych organizacjom to 1 846 340 euro z Funduszy Norweskich w ramach obszaru 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

Więcej informacji:

Wyniki konkursu i protokoły

Czym są granty instytucjonalne?

Granty instytucjonalne to granty przeznaczone na realizację bieżących działań organizacji (w tym wsparcia rozwoju instytucjonalnego), wynikających z przedstawionej strategii/planu rozwoju organizacji zawierającego tabelę rezultatów oraz plan monitoringu i ewaluacji. Zakres działań organizacji finansowanych z grantu instytucjonalnego powinien wpisywać się w co najmniej jeden z obszarów wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Powinny być to zatem działania/inicjatywy własne organizacji, które:

 • są częścią jej planu merytorycznego, np. praca z określonymi grupami odbiorców, nawiązywanie i rozwijanie współpracy, w tym wspieranie rozwoju sektora pozarządowego, facylitowanie procesów zmiany w społeczności lokalnej,
 • zmierzają do jej wewnętrznego wzmocnienia poprzez inwestycje w kompetencje kadry, budowanie wizerunku czy poprawę infrastruktury.

Wnioskodawcami mogły być tylko podmioty, które spełniały następujące kryteria:

 • są organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową wpisującą się w co najmniej jeden z obszarów wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (1. Ochrona praw człowieka – w tym kwestie związane z równością płci; 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu; 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym – w tym kwestie związane z ochroną środowiska; 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego);
 • posiadają wieloletnią strategię/plan rozwoju (min. na lata 2022-2024);
 • odnotowały średni roczny obrót na poziomie minimum 500 000 PLN rocznie w okresie wybranych 3 zakończonych lat obrachunkowych z ostatnich 5 lat od momentu ogłoszenia naboru;
 • są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • przed podpisaniem umowy grantowej będą w stanie przedstawić sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok 2021;
 • są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych;
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku, a jeśli prowadzą działalność gospodarczą, to wypracowane zyski przeznaczają na cele statutowe;
 • nie został wobec nich złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie znajdują się w stanie likwidacji, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły działalności ani nie są przedmiotem postępowań o podobnym charakterze;
 • nie zalegają z płatnością zobowiązań publicznoprawnych wobec Urzędu Skarbowego ani Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • żaden z członków organu zarządzającego organizacji nie został skazany oraz nie zostały mu postawione zarzuty za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • działają w interesie publicznym, przestrzegają praw człowieka i kierują się w swoich działaniach wartościami demokratycznymi, w szczególności uniwersalnymi wartościami poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa i ochrony praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości;
 • nie będą wykorzystywały grantu i ew. wkładu własnego do prowadzenia praktyk i kultu religijnego (obejmujących również głoszenie i szerzenie wiary), działalności partyjnej ani kampanii wyborczych oraz na prowadzenie działalności gospodarczej i odpłatnej.

Zaproszenie do składania wniosków o granty instytucjonalne

Operator Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, tj. konsorcjum organizacji w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zapraszają do składania wniosków w konkursie grantowym na granty instytucjonalne.

Kwota środków w konkursie na granty instytucjonalne wynosi 1 600 000 EUR z Funduszy Norweskich.

W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów instytucjonalnych:

 • minimalna kwota grantu: 85 000 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 100 000 EUR,
 • czas realizacji działań finansowanych z grantu: od 18 do 20 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • wymóg posiadania wieloletniej strategii/planu rozwoju organizacji (min. na lata 2022-2024);
 • wymóg średniego rocznego obrotu organizacji na poziomie minimum 500 000 PLN rocznie w okresie wybranych 3 lat z ostatnich 5 zakończonych lat obrachunkowych.

Wnioski można złożyć wyłącznie w Elektronicznym systemie naboru wniosków i zarządzania projektami, zwanym dalej Generatorem, dostępnym na stronie: http://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/.

Wnioski nie mogą być składane w partnerstwach projektowych – ani polskich, ani zagranicznych.

Każdy Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie na granty instytucjonalne. Można ubiegać się o grant instytucjonalny niezależnie od tego, czy Wnioskodawca otrzymał lub ubiegał się o granty w poprzednich konkursach (na projekty tematyczne i interwencyjne) organizowanych w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Jedna organizacja może otrzymać grant tylko w jednym z konkursów na granty instytucjonalne w ramach Programów Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy lub Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Operator Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zastrzega sobie prawo do niepodpisania umowy grantowej z Wnioskodawcą, który otrzyma wcześniej grant instytucjonalny z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, niezależnie od tego jak wysoko zostanie oceniony jego wniosek.

Termin składania wniosków:

 • od 27 kwietnia 2022 roku (środa), godz. 12.00 w południe czasu polskiego, do 7 czerwca 2022 roku (wtorek), godz. 12.00 w południe czasu polskiego.

Termin ogłoszenia wyników:

 • oceny formalnej wniosków: do 15 czerwca 2022 roku,
 • pierwszego etapu oceny merytorycznej i informacji o zaproszeniach do udziału w rozmowach: 11 lipca 2022 roku,
 • dwustopniowej oceny merytorycznej wniosków: do 12 sierpnia 2022 roku.

Pełna treść ogłoszenia

Full version of the call for proposals

Załączniki​