Ułatwienia dostępu

1. konkurs na projekty tematyczne – uaktualnione wyniki (20.12.2021)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

1. konkurs na projekty tematyczne – uaktualnione wyniki (20.12.2021)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Komitet Wykonawczy Programu podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnego wniosku z listy rezerwowej i przyznaniu dużego grantu w obszarze 2. Prezentujemy uaktualnione wyniki konkursu.

Komitet Wykonawczy Programu zdecydował o przyznaniu dodatkowego dużego grantu w obszarze 2. i dofinansowaniu wniosku K1d/0165 złożonego przez Zjednoczenie Łemków w Gorlicach (projekt z listy rezerwowej z województwa małopolskiego).

Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 308 wniosków w ścieżce na duże granty i 356 wniosków w ścieżce na małe granty. Uwzględniając ostatnią decyzję Komitetu Wykonawczego, przyznaliśmy granty na realizację 175 projektów: 99 dużych i 76 małych, jednak w przypadku 3 z nich nie doszło do podpisania umowy. Obecnie na liście wniosków do dofinansowania znajdują się 172 projekty: 98 dużych i 74 małe. 7 dużych i 7 małych projektów znajduje się na liście rezerwowej.

Projekty z listy rezerwowej mogą uzyskać dofinansowanie wówczas, gdy w przypadku któregoś z projektów wybranych do dofinansowania nie dojdzie do podpisania umowy grantowej. Kolejność przyznawania grantów projektom z listy rezerwowej jest wyznaczana w ramach obszarów wsparcia. Pod uwagę będzie brana ilość „zwolnionych” środków z alokacji dla danego obszaru wsparcia (decydująca o tym, czy możliwe będzie dofinansowanie całego projektu), przyznana punktacja oraz wykorzystanie środków z alokacji regionalnych. Decyzje dotyczące realizacji projektów z listy rezerwowej zapadną do końca 2021 r.

Łączna kwota środków przyznanych na realizację działań projektowych to 9 779 563,18 euro. Z tej kwoty 2 724 433,89 euro zostanie przeznaczone na projekty w obszarze 1: Ochrona praw człowieka, 2 973 171,45 euro na projekty w obszarze 2: Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu oraz 4 101 957,84 euro w obszarze 3: Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym.

Dodatkowo, na realizację planów rozwoju instytucjonalnego (obszar 4: Wsparcie rozwoju sektora społecznego), przyznaliśmy 1 040 695,75, a kolejne 605 139,87 euro rezerwujemy dla Grantobiorców, których plany rozwoju wymagają modyfikacji.
Decyzja o przyznaniu grantu wynika z oceny ekspertek i ekspertów (punktacji), a także kwot zarezerwowanych na granty w ramach obszarów wsparcia oraz w poszczególnych województwach. Z kartą oceny eksperta / ekspertki można się zapoznać w Generatorze Wniosków.

 

Aktualna lista wojewódzka i lista rezerwowa oraz protokół

Udostępnij:

Najnowsze aktualności