Konkurs interwencyjny

Tu znajdziesz informacje o konkursie na projekty interwencyjne w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wraz z niezbędnymi dokumentami.

Nabór wniosków w konkursie grantowym na projekty interwencyjne wystartował 7 września 2021 r. o godzinie 12:00. Wnioski można składać w trybie ciągłym w ramach dwóch tur naboru. Pierwsza tura potrwa od 7 września do 30 grudnia br. do godz. 12:00.

Uwaga! Ze względu na wyczerpanie środków przeznaczonych na granty w obszarze 2. (Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu) nabór wniosków na projekty interwencyjne w tym obszarze został zamknięty 3 grudnia br. (dotyczy to 1. tury naboru trwającej do 30 grudnia 2021 r.). Więcej informacji.

W ramach konkursu na projekty interwencyjne dofinansowane zostaną działania, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do zrealizowania w czasie od 3 do 8 miesięcy.

Projekty te muszą również wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu:

 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

 

W ramach naboru wniosków na projekty interwencyjne priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące tematów o znaczeniu szczególnym w Programie, tj.:

       w obszarze 1:

 1. Działania z migrantami/migrantkami i uchodźcami/ uchodźczyniami.
 2. Działania wspierające osoby LGBT+.
 3. Działania antydyskryminacyjne.

  w obszarze 2:

 4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

  w obszarze 3:

 5. Działalność strażnicza.
 6. Partycypacja mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych.

 

Wniosek otrzyma dodatkowe punkty w ocenie merytorycznej, jeśli opisany w nim projekt w istotnej części dotyczy tematu o znaczeniu szczególnym w wybranym obszarze wsparcia.

W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów interwencyjnych:

 • minimalna kwota grantu: 6000 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 15 000 EUR,
 • czas realizacji: od 3 do 8 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 2250 EUR (maksymalnie 15% podstawowej kwoty grantu).

 

Operator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad konkursu przed II turą naboru.

Okresy składania wniosków i terminy publikacji decyzji o przyznaniu grantów:

 1. termin składania wniosków: 7-20.09.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 31.10.2021);
 2. termin składania wniosków: 21.09-20.10.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 30.11.2021);
 3. termin składania wniosków: 21.10-20.11.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do do 23.12.2021);
 4. termin składania wniosków: 21.11-20.12.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 31.01.2022);
 5. termin składania wniosków: 21-30.12.2021 do godz. 12:00 w południe (decyzja o przyznaniu grantów: do 28.02.2022).

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W KONKURSIE NA PROJEKTY INTERWENCYJNE (NABÓR CIĄGŁY)

Operator Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, tj. konsorcjum organizacji w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zapraszają do składania wniosków w konkursie grantowym (nabór ciągły) na projekty interwencyjne. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest finansowany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w ramach Funduszy EOG.

Kwota przeznaczona na granty w konkursie interwencyjnym wynosi łącznie 542 070 EUR, z czego na I turę przypada 216 828 EUR, a na II turę – 325 242 EUR.

Operator zastrzega sobie możliwość przesunięcia środków pomiędzy turami. 

W związku z trybem ciągłym naboru i oceny wniosków kwota przeznaczona na granty w konkursie interwencyjnym może ulec wyczerpaniu przed zakończeniem naboru.

W podziale na poszczególne obszary wsparcia, odpowiadające rezultatom Programu, jest to:

 • Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci) – kwota: 235 665 EUR,
 • Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu – kwota: 78 555 EUR,
 • Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) – kwota: 227 850 EUR.

 

Wszystkie składane wnioski powinny przyczyniać się do osiągnięcia zakładanych rezultatów Programu w obszarach wsparcia.

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane na terenie całej Polski, z wyłączeniem działań prowadzonych na terenie m.st. Warszawy i skierowanych do odbiorców z m.st. Warszawy (chociaż Wnioskodawcy mogą mieć siedzibę w Warszawie).

Na ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania wpływają: punktacja przyznana przez ekspertów oraz kwoty przewidziane na każdy z obszarów wsparcia, w tym na tematy o znaczeniu szczególnym.

Pula środków w konkursie na projekty interwencyjne jest ogólnopolska i nie obejmuje podziału na regiony.

Warunkiem bezwzględnym otrzymania grantu jest uzyskanie – w ocenie ekspertów – nie mniej niż 75% punktów możliwych do otrzymania. Jednocześnie, ze względu na ograniczoną pulę środków, nie wszystkie wnioski ocenione powyżej tego progu będą mogły otrzymać dofinansowanie. 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać w trybie ciągłym w ramach dwóch tur naboru:

 • 1 tura: od 7 września 2021 roku (wtorek), godz. 12.00 w południe do 30 grudnia 2021 roku (czwartek), godz. 12.00 w południe czasu polskiego;
 • 2 tura: III kwartał 2022 – II kwartał 2023 roku.

 

Wnioski można składać wyłącznie w Elektronicznym systemie naboru wniosków i zarządzania projektami (Generatorze), dostępnym na stronie: https://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/.

Zapoznaj się z treścią całego ogłoszenia (PL)

Read the full version of the call for proposals (EN)

Załączniki:

01. Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Konkursy na projekty interwencyjne. Część I. – PDF

01. Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Konkursy na projekty interwencyjne. Część II. – PDF

02. Formularz wniosku interwencyjnego ze wskazówkami – PDF

02. Formularz wniosku interwencyjnego ze wskazówkami – DOC

03. Instrukcja składania wniosków w Generatorze – PDF

04. Wzór Planu komunikacji ze wskazówkami – PDF

04. Wzór Planu komunikacji ze wskazówkami – DOC

05. Karta oceny formalnej wniosku interwencyjnego – PDF

06. Karta oceny merytorycznej wniosku interwencyjnego – PDF

07. Wzór umowy grantowej – DOC (wersja popr. z dn. 03.12.2021)

08. Wymogi dot. umowy partnerskiej zawieranej między Grantobiorcą a Partnerem – PDF

09. Wzór umowy partnerskiej – podmioty polskie (PL) – PDF

09. Wzór umowy partnerskiej – podmioty polskie (PL) – DOC

10. Wzór umowy partnerskiej – podmioty zagraniczne (EN) – PDF

10. Wzór umowy partnerskiej – podmioty zagraniczne (EN) – DOC

11. Deklaracja współpracy partnerskiej (PL) – PDF

11. Deklaracja współpracy partnerskiej (PL) – DOC

12. Deklaracja współpracy partnerskiej (EN) – PDF

12. Deklaracja współpracy partnerskiej (EN) – DOC

13. Logotypy Programu – ZIP

14. Generator wniosków – Elektroniczny system naboru wniosków i zarządzania projektami

15. Narzędzie do planowania budżetu – XLS

16. Tabela rezultatów Programu AOFR – PDF