Ułatwienia dostępu

Złóż wniosek i uzyskaj dofinansowanie w pierwszym konkursie grantowym!

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Złóż wniosek i uzyskaj dofinansowanie w pierwszym konkursie grantowym!

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Pierwszy konkurs w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wystartował 17 marca o godzinie 12:00. Termin składania wniosków minie w południe 17 maja br.

Do składania wniosków zapraszamy organizacje pozarządowe, które samodzielnie bądź w partnerstwie przygotują projekt w jednym z trzech obszarów Programu. Organizacje, które przygotowują projekty w obszarach 1-3, mogą dodatkowo aplikować o wsparcie na rozwój swojej organizacji.

Przeczytaj również: jak złożyć wniosek.

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub być liderami partnerstw ubiegających się o granty, mogą być:

 • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki non-profit;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.

 
Wnioski można złożyć wyłącznie w Elektronicznym Systemie Naboru Wniosków i Zarządzania Projektami, zwanym dalej generatorem, dostępnym na stronie: http://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/.

Zaproszenie do składania wniosków na projekty tematyczne w pierwszym konkursie grantowym

Operator Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, tj. konsorcjum organizacji w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zapraszają do składania wniosków w pierwszym konkursie grantowym na projekty tematyczne. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest finansowany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w ramach Funduszy EOG.

Kwota przeznaczona na granty w pierwszym konkursie wynosi 11 955 000 EUR, w podziale na poszczególne obszary wsparcia:

 • Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci): kwota 2 850 000 EUR,
 • Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu: kwota 2 950 000 EUR,
 • Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska): kwota 4 155 000 EUR,
 • Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3): kwota 2 000 000 EUR.

W konkursie można składać wnioski w ścieżce na małe albo na duże granty.

Małe granty:

 • minimalna kwota grantu: 6000 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 23 000 EUR,
 • czas realizacji: od 6 do 18 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • dla organizacji działających od minimum 6 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),
 • konieczność wykazania w zespole realizującym przynajmniej jednej osoby z doświadczeniem w wybranym obszarze tematycznym,
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 3450 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 5060 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu).

 
Duże granty:

 • minimalna kwota grantu: 23 001 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 84 000 EUR,
 • czas realizacji: od 12 do 24 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • dla organizacji działających od minimum 12 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),
 • wymóg wobec Wnioskodawcy wykazania doświadczenia realizacji przynajmniej 3 projektów w wybranym obszarze tematycznym w ciągu ostatnich trzech lat (zrealizowanych i – w przypadku projektów finansowanych z dotacji – rozliczonych do terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 12 600 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 18 480 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu).

 
Operator zastrzega sobie możliwość przesuwania środków pomiędzy konkursami oraz latami realizacji Programu.

Termin składania wniosków:

 • od 17 marca 2021 od godz. 12.00 w południe do 17 maja 2021 do godziny 12.00 w południe czasu polskiego.

 
Termin ogłoszenia wyników:

 • oceny formalnej wniosków: do 11 czerwca 2021,
 • oceny merytorycznej wniosków: do 30 września 2021.

 
Zapoznaj się z treścią całego ogłoszenia (PL)

Read the full version of the call for proposals (EN)

Załączniki:

01. Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Konkursy na projekty tematyczne. Część I. Warunki udziału w konkursach grantowych i zasady realizacji projektów (wersja popr., kwiecień 2021) – PDF

01a. Errata do Części I Podręcznika (z dn. 30.01.2022)

01. Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Konkursy na projekty tematyczne. Część II. Obszary wsparcia i tematy o znaczeniu szczególnym (wersja popr., kwiecień 2021) – PDF

02. Formularz wniosku ze wskazówkami dla projektów DUŻYCH – PDF

02. Formularz wniosku ze wskazówkami dla projektów DUŻYCH – DOC 

03. Formularz wniosku ze wskazówkami dla projektów MAŁYCH – PDF

03. Formularz wniosku ze wskazówkami dla projektów MAŁYCH – DOC

04. Instrukcja składania wniosków w Generatorze – PDF

05. Wzór Planu komunikacji ze wskazówkami – PDF

05. Wzór Planu komunikacji ze wskazówkami – DOC

06. Karta oceny formalnej wniosku DUŻEGO/MAŁEGO – PDF

07. Karta oceny merytorycznej wniosku DUŻEGO – PDF (wersja popr. z dn. 13.05)

08. Karta oceny merytorycznej wniosku MAŁEGO – PDF (wersja popr. z 13.05)

09. Wzór umowy grantowej – DOC (wersja popr. z dn. 3.12)

09. Wzór umowy grantowej z rozwojem instytucjonalnym – DOC (wersja popr. z dn. 3.03.2021)

10. Wymogi dot. umowy partnerskiej zawieranej między Grantobiorcą a Partnerem – PDF

11. Wzór umowy partnerskiej – podmioty polskie (PL) – PDF

11. Wzór umowy partnerskiej – podmioty polskie (PL) – DOC

12. Wzór umowy partnerskiej – podmioty zagraniczne (EN) – PDF

12. Wzór umowy partnerskiej – podmioty zagraniczne (EN) – DOC

13. Deklaracja współpracy partnerskiej (PL) – PDF

13. Deklaracja współpracy partnerskiej (PL) – DOC

14. Deklaracja współpracy partnerskiej (EN) – PDF

14. Deklaracja współpracy partnerskiej (EN) – DOC

15. Logotypy Programu – ZIP

16. Generator wniosków – Elektroniczny system naboru wniosków i zarządzania projektami

17. Narzędzie do planowania budżetu – XLS (wersja popr. z 29.03)

18. Tabela rezultatów Programu AOFR – PDF

Udostępnij:

Najnowsze aktualności