Ułatwienia dostępu

Proces oceny wniosków
– osoby eksperckie
i komisje

W proces oceny merytorycznej wniosków w konkursach grantowych Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny były zaangażowane niezależne osoby eksperckie wyłonione w oparciu o kryterium wiedzy i doświadczenia w obszarach wsparcia Programu.

W proces oceny merytorycznej była także zaangażowana Komisja Konkursowa składająca się z osób reprezentujących Operatora oraz niezależnych osób eksperckich, a także Komitet Wykonawczy Programu reprezentowany przez prezesów i prezeskę fundacji wchodzących w skład konsorcjum. Protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowych i Komitetu Wykonawczego są publikowane wraz z wynikami każdego konkursu (więcej o przeprowadzonych konkursach).

Osoby eksperckie oraz wchodzące w skład Komisji Konkursowych podpisywały deklaracje bezstronności i nie oceniały wniosków organizacji, z którymi były w jakikolwiek sposób związane. Musiały ujawnić ewentualne konflikty interesów, gdy względy osobiste, rodzinne lub emocjonalne, sympatie polityczne, relacje zawodowe czy interes ekonomiczny lub jakikolwiek inny interes wspólny z wnioskodawcami, mogły mieć wpływ na bezstronność ich oceny.

Poniżej prezentujemy sylwetki wszystkich osób eksperckich oraz osób wchodzących w skład Komisji Konkursowych, które uczestniczyły w ocenie wniosków w konkursach grantowych w ramach naszego Programu.

Do pobrania:

Sylwetki osób eksperckich
Sylwetki osób wchodzących w skład Komisji Konkursowych

Szczegóły dotyczące procedury oceny wniosków znajdują się w “Podręcznikach dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” (rozdział “Procedura składania i oceny wniosków”).

Poniżej prezentujemy wzory umów z osobami eksperckimi:

1. konkurs na projekty tematyczne

Ocena wniosków (umowa dla osób fizycznych)
Ocena wniosków (umowa dla osób prowadzących działalność gospodarczą)

2. konkurs na projekty tematyczne

Ocena wniosków (umowa dla osób fizycznych)
Ocena wniosków (umowa dla osób prowadzących działalność gospodarczą)

Konkurs interwencyjny (1. tura)

Ocena wniosków (umowa dla osób fizycznych)
Ocena wniosków – aneks do umowy (umowa dla osób fizycznych)

Konkurs na granty instytucjonalne

Ocena wniosków (umowa dla osób fizycznych)
Ocena wniosków (umowa dla osób prowadzących działalność gospodarczą)

Konkurs interwencyjny (2. tura)

Ocena wniosków (umowa dla osób fizycznych)
Ocena wniosków – aneks do umowy (umowa dla osób fizycznych)
Ocena wniosków (umowa dla osób prowadzących działalność gospodarczą)
Ocena wniosków – aneks do umowy (umowa dla osób prowadzących działalność gospodarczą)

Konkurs na mikrogranty na rozwój młodych organizacji

Ocena wniosków (umowa dla osób fizycznych)
Ocena wniosków (umowa dla osób prowadzących działalność gospodarczą)

Komisje Konkursowe
Udział w pracach komisji konkursowej (umowa dla osób fizycznych)

Załączniki do umów

Deklaracja bezstronności
Oświadczenie o unikaniu konfliktu interesów podczas spotkania Ekspertów i Ekspertek

Osoby z zespołu Programu (pracowniczki i pracownicy etatowi FRDL, FED i FRSI) wchodzące w skład Komisji Konkursowej wykonywały zadania w ramach obowiązków służbowych, nie pobierając za to dodatkowego wynagrodzenia.