Ułatwienia dostępu

Pytania i odpowiedzi

Na tej stronie znajdują się odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu na granty instytucjonalne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, przesłane do nas lub zadane podczas spotkań i webinariów.

Granty instytucjonalne

Działania regionalne to działania na terenie minimum 2 powiatów.

Tak, można złożyć wniosek w konkursie na granty instytucjonalne w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Nie można natomiast otrzymać grantu jednocześnie z obydwu tych programów.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje, które prowadzą działania min. na terenie 2 powiatów. Mogą to być również działania ponadregionalne (na terenie więcej niż jednego województwa) oraz ogólnopolskie.

Na potrzeby składania wniosku w konkursie organizacja może wykorzystać istniejącą strategię rozwoju. Powinna jedynie sprawdzić, czy strategia zawiera wymagane elementy, a jeśli nie – uzupełnić ją.

Dotychczasowe działania organizacji opisujemy we wniosku (w szczególności w części B). Obszar funkcjonowania powinien wpisywać się w obszary wsparcia i cele Programu, co powinno jasno wynikać z regulaminu, statutu bądź innego dokumentu regulującego działalność organizacji (jest to element oceny formalnej i merytorycznej).

O ile organizacja nie prowadzi wyłącznie działań z zakresu pomocy społecznej, to tak.

We wniosku (w części B3) opisujemy znaczenie działań Waszej organizacji i jej rolę na rzecz rozwoju sektora pozarządowego w regionie; jest to jedno z kryteriów oceny merytorycznej.

Strategię należy przygotować oraz załączyć do wniosku składanego w konkursie, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w podręczniku oraz nagraniu webinarium dotyczącego strategii.

Niestety nie. Warunkiem przejścia etapu oceny formalnej jest złożenie 3 sprawozdań finansowych z zamkniętych lat obrotowych.

Strategia powinna dotyczyć przynajmniej lat 2022-2024.

Organizacja powinna móc udowodnić, że prowadziła działania na terenie przynajmniej 2 powiatów w wymaganym okresie 2017-2021. Jeżeli działania prowadzone były na większym obszarze, należy go określić w opisie, podając konkretne lata, w których były prowadzone te działania.

Definicja i sposób kalkulowania obrotów znajduje się w podręczniku na str. 18. Piszemy tam m.in: „Obrót to wszelkie wpływy ze sprzedaży towarów lub usług, pomniejszone o kwotę należnego podatku dochodowego. Obrotem jest także kwota otrzymanych zadatków, zaliczek i przedpłat. Kwota obrotu zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty.”

Pula na konkurs na granty instytucjonalne wynosi 1 600 000 EUR, a ich wysokość może wahać się od 85 do 100 tys. EUR, stąd szacowana liczba grantów (16-18). Nie przewidujemy literalnie rozumianych koszyków regionalnych. W podręczniku na str. 12 piszemy: „Pula środków w konkursie na granty instytucjonalne jest ogólnopolska i nie obejmuje podziału na regiony. Niemniej Program dąży do zapewnienia zrównoważonego wsparcia organizacji społecznych w różnych regionach Polski, zwiększenia szans mniejszych organizacji lokalnych i regionalnych na otrzymanie grantu oraz wsparcia działań kluczowych z punktu widzenia Programu poprzez zagwarantowanie w procesie oceny wniosków możliwie proporcjonalnej reprezentacji poszczególnych województw”.

Planowane w ramach strategii działania organizacji mogą być realizowane w 6-8 województwach.

Prowadzenie działalności gospodarczej nie wpływa na ocenę zdolności organizacji do realizacji grantu.

W konkursie wymagane są sprawozdania merytoryczne z działalności organizacji (3 wybrane lata spośród ostatnich 5).

W konkursie na granty instytucjonalne nie ma ograniczeń dotyczących zakupu środków trwałych.

Jeżeli organizacja złożyła wniosek w konkursie w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, może również złożyć go, oczywiście w innym formularzu i w innym Generatorze, w konkursie w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Nie ma mozliwości złożenia wniosku więcej niż jeden raz w ramach jednego Programu.

Jeśli Fundacja złożyła 3 sprawozdania za 3 pełne lata obrachunkowe, może starać się o wsparcie. Nie musi funkcjonować 5 lat.

Tak, mogą to być sprawozdania (3) z lat 2017-2020.

Średni roczny przychód obliczony na podstawie sumy z 3 wybranych lat jest podstawą do określenia kwoty 500 tys. A zatem podany przykład organizacji, która osiągnęła w 2018 roku 500 tys., w 2019 roku 700 tys., a w 2020 roku 300 tys., jest prawidłowy.

Elementy obowiązkowe strategii wraz z wyjaśnieniami zostały zawarte w rozdziale 6.1 i 6.2 podręcznika.

Formalne przyjęcie strategii nie jest wymogiem formalnym, natomiast istotne jest, by strategia została zaakceptowana i wdrożona przez organizację.

Środki z grantu instytucjonalnego należy przeznaczyć na realizację działań, które spowodują osiągnięcie planowanych rezultatów i przygotowanie produktów określonych w dokumencie strategicznym.

Metodologia tworzenia nie jest elementem obowiązkowym, warto jednak uwzględnić wątki zaangażowania zespołu zarówno na poziomie planowania, jak i wdrażania strategii w organizacji.

Strategia organizacji powinna dotyczyć całości jej planów na przyszłość, nie tylko działań zbieżnych z obszarami wsparcia Programu.

Organizacja, składając wniosek musi dołączyć strategię, jednak nie musi być ona przygotowana przed ogłoszeniem konkursu (czyli przed 7.04), ale może być opracowana w trakcie procesu aplikacji.

Jeżeli strategia nie zawiera wymaganych elementów opisanych w podręczniku, to należy ją zaktualizować przed złożeniem wniosku.