Współpraca regionalna

Jednym z ważnych celów Funduszy EOG jest wzmocnienie stosunków regionalnych między Polską a innymi Państwami-Beneficjentami (Bułgarią, Cyprem, Chorwacją, Czechami, Estonią, Grecją, Litwą, Łotwą, Maltą, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Węgrami) oraz państwami ościennych (Białorusią, Federacją Rosyjską i Ukrainą). Dlatego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zachęcamy do podejmowania współpracy i korzystania z doświadczeń podmiotów z pozostałych 14 Państw-Beneficjentów i państw ościennych.

W ramach współpracy regionalnej będziemy między innymi:

 • organizować webinaria oraz wspierać organizacje z Polski w poszukiwaniach zagranicznych partnerów do projektów;
 • zapraszać do udziału w wydarzeniach z udziałem organizacji z Państw-Beneficjentów i państw ościennych – organizowanych w Polsce oraz za granicą;
 • podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wraz z realizatorami Programu Aktywni Obywatele z innych krajów.

 
O wszystkich wydarzeniach organizowanych w ramach współpracy regionalnej będziemy informować na stronie Programu i w naszych mediach społecznościowych.

Partnerstwa projektowe z podmiotami z Państw-Beneficjentów i państw ościennych

Zachęcamy do składania w konkursach w ramach Programu wspólnych wniosków projektowych z partnerami z Państw-Beneficjentów i państw ościennych.

Najważniejsze zasady projektów partnerskich z podmiotami z Państw-Beneficjentów i państw ościennych:

 • Partnerami polskich wnioskodawców w projektach mogą być organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, niekomercyjne i komercyjne (z wyłączeniem jednoosobowej działalności gospodarczej) z:
  – pozostałych Państw-Beneficjentów Funduszy EOG (Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry),
  – państw ościennych, tj. krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego graniczących z Polską (Białoruś, Federacja Rosyjska, Ukraina).
 • Podmioty z Państw-Beneficjentów mogą być partnerami w dowolnej liczbie projektów. Nie ma także limitu co do liczby partnerów, którzy mogą brać udział w jednym projekcie.
 • Zaangażowanie Partnerów, ich rolę i zadania, trzeba potwierdzić w pisemnej deklaracji partnera, wymaganej już na etapie składania wniosku. W przypadku otrzymania grantu, przed podpisaniem umowy grantowej, niezbędne będzie podpisanie umowy partnerskiej. Deklaracja i umowa partnerska mogą być zawarte po polsku, po angielsku lub w wersji dwujęzycznej (w tym np. w języku kraju Partnera), pod warunkiem że jednym z tych języków jest polski lub angielski. Wzór deklaracji partnera oraz umowy partnerskiej znajdują się na stronie internetowej Programu.
 • UWAGA: Koszty na działania w projekcie wszystkich Partnerów z Państw-Beneficjentów i państw ościennych muszą zostać uwzględnione w podstawowej kwocie grantu (inaczej niż w przypadku partnerów z Państw-Darczyńców).
 • Środki na współpracę regionalną mogą być wydatkowane na:
  – koszty personelu i koszty pośrednie Partnera,
  – działania projektowe prowadzone na terenie kraju Partnera,
  – koszty podróży między krajami,
  – korzystanie z doświadczeń eksperckich Partnera.

 
Więcej informacji na temat zasad partnerstw można znaleźć w Rozdziale 4 Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Konkurs na projekty tematyczne.

Jak znaleźć partnera z Państw-Beneficjentów lub państw ościennych?

W znalezieniu partnerów do projektu z Państw-Beneficjentów i państw ościennych mogą być pomocne:

 
Jeśli szukacie partnera do projektu, zacznijcie od wypełnienia i przesłania na powyższy adres mejlowy kwestionariusza, w którym pytamy o najważniejsze informacje o Waszej organizacji i typie partnera, na którym Wam zależy – pobierz KWESTIONARIUSZ. 

Polecamy również: