Pytania i odpowiedzi

Na tej stronie znajdują się odpowiedzi na pytania dotyczące 1. tury konkursu interwencyjnego, przesłane do nas lub zadane podczas spotkań i webinariów.

Ważne! Większość pytań i odpowiedzi jest ogólna i odnosi się do obydwóch aktualnych konkursów w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (1. konkursu grantowego oraz konkursu na projekty interwencyjne). Dlatego na tej stronie znajdziesz pytania i odpowiedzi, które zostały zamieszczone także na stronie z pytaniami na temat 1. konkursu grantowego. Kategorie pytań są te same co w przypadku 1. konkursu grantowego (z wyjątkiem kategorii „Rozwój instytucjonalny”). Pytania zadane w czasie naboru do konkursu na projekty interwencyjne znajdują się pod pytaniami ogólnymi w danej kategorii.

Procedury w Programie

Działania z udziałem odbiorców nie mogą odbywać się na terenie Warszawy. Niekwalifikowany będzie również udział odbiorców zamieszkujących na terenie Warszawy. Wyjątkiem mogą tu być np. działania z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, która ma swoją siedzibę w Warszawie, a które są niezbędne dla osiągnięcia rezultatów projektu. Uzasadnione będą również ponoszone na terenie Warszawy koszty związane z prowadzeniem projektu (koordynacja, księgowość, zakup materiałów itp.), jeżeli Wnioskodawca ma tam swoją siedzibę.

Katalog rejestrów zawierający uprawnione do wnioskowania podmioty jest zamknięty. Nie ma w nim mowy o rejestrach klubów sportowych. Jeżeli jednak klub sportowy działa jako stowarzyszenie rejestrowe lub zwykłe, formalnie jest uprawniony do złożenia wniosku. Trzeba jednak podkreślić, że na etapie weryfikacji merytorycznej oraz przed podpisaniem umowy grantowej, będzie sprawdzana zgodność celów i form realizacji zawarta w statucie (lub regulaminie) podmiotu z celami Programu. Będzie też weryfikowane doświadczenie w danym obszarze (przy ścieżce na duże granty) lub doświadczenie przynajmniej jednego członka zespołu (przy ścieżce na małe granty).

Wymóg posiadania organu kontroli wewnętrznej (np. rady fundacji) dotyczy wyłącznie fundacji, w których zarządzie zasiada tylko jedna osoba.

Organizacja w dniu składania wniosku musi posiadać zarząd kilkuosobowy lub organ nadzorczy (w przypadku zarządu jednoosobowego). Informacja o zarządzie i organie nadzorczym musi być odnotowana w KRS. W tym przypadku liczy się sytuacja oganizacji na dzień złożenia wniosku. Nie ma wymogu długości sprawowania zarządu w takim składzie.

Podmioty składające wniosek do Programu muszą być zarejestrowane w jednym z poniższych rejestrów: Krajowy Rejestr Sądowy, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzony przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To jest zamknięty katalog rejestrów.

Biblioteka może składać wniosek w partnerstwie z organizacją sektora społecznego, która jest Liderem projektu.

Uprawnione do złożenia wniosku są spółki non-profit, czyli spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy ani pracowników. Warunki te muszą znajdować się w umowie lub statucie spółki. Trzeba pamiętać, że spółka może starać się o grant tylko w przypadku, gdy jej akcjonariuszami/ wspólnikami są wyłącznie następujące podmioty (jeden lub więcej): stowarzyszenie, związek stowarzyszeń, fundacja, spółdzielnia socjalna, koło gospodyń wiejskich, kościelna osoba prawna, które znajdują się wśród podmiotów uprawnionych do starania się o granty. O grant nie może ubiegać się spółka, której akcjonariuszem/ wspólnikiem jest tylko jedna organizacja i jednocześnie zarząd spółki jest jednoosobowy, ani osoby fizyczne. Natomiast spółka z o.o. założona przez osobę fizyczną może być Partnerem projektu.

Na etapie weryfikacji formalnej nie wymagamy żadnych dokumentów, wystarczy opis doświadcznia jakim dana osoba dysponuje oraz za co będzie odpowiedzialna w projekcie.

Partner formalnie musi spełnić kryteria jedynie w zakresie osobowności prawnej, a zatem musi być jednostką sektora publicznego, prywatnego bądź pozarządowego, albo grupą nieformalną (w tym wypadku nie będzie mógł dysponować odrębnym budżetem). Jedynym wykluczeniem z grona Partnerów jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Uzasadnienie udziału Partnera i jego rola w projekcie jest jednak jednym z kryteriów oceny merytorycznej.

Przede wszystkim doświadczenie powinien wykazać zespół Lidera Projektu a u Partnera oczywiście też mile widziane będzie doświadczenie.

Tak, w tej sytuacji będzie traktowana jak grupa nieformalna. Jeśli jej status się zmieni w trakcie trwania projektu, będzie trzeba podpisać aneks do umowy grantowej.

Organizacja Lidera i Partnera mogą być zarejestrowane w Warszawie, ważne jest, żeby działania/grupy odbiorców były zlokalizowane poza Warszawą.

We wniosku znajduje się część dotycząca doświadczenia organizacji, jej profilu, realizowanych projektów. Poza tym Wnioskodawca będzie podpisywać szereg oświadczeń we wniosku, dotyczących także wartości demokratycznych, a później, na etapie podpisywania umowy, potwierdzać je odpowiednimi dokumentami.

Jak najbardziej członkowie organizacji Wnioskodawcy czy Partnera mogą uczestniczyć w działaniach przewidzianych w projekcie.

Każdy oddział posiadający osobowość prawną może być samodzielnym Wnioskodawcą w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jeśli natomiast oddziały nie posiadają osobowości prawnej, wtedy cała organizacja (oddział główny wraz z oddziałami terenowymi) może wystąpić tylko raz jako Wnioskodawca/Lider projektu i raz jako Partner projektu.

W konkursie na projekty interwencyjne będą obowiązywały te same zasady, co w konkursach na projekty tematyczne, a zatem organizacja może złożyć w konkursie jeden wniosek jako Lider i jeden wniosek jako Partner (lub być tylko Partnerem w wielu wnioskach). Konkursy liczone są oddzielnie, a zatem można w każdym z trzech konkursów: dwóch na projekty tematyczne i jednym na projekty interwencyjne złożyć po jednym wniosku jako Lider.

Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek jako Lider i jeden wniosek jako Partner, bądź, jeżeli nie składa wniosku jako Lider, uczestniczyć w partnerstwie w nieograniczonej liczbie projektów.

Realizacja projektów w 1. konkursie musi rozpocząć się między 1.10 a 31.12.2021. Jesli umowa zostanie podpisana np. w połowie października, a realizacja zaplanowana był od 1.10, to koszty poniesione od 1.10 będą kwalifikowane.

Planujemy zakończyć podpisywanie umów w ciągu dwóch miesięcy. Wszystko zależy od tego, czy zostane dostarczony komplet dokumentów, czy projekt, w części instytucjonalniej, nie będzie wymagał większych modyfikacji i pracy z tutorem.

Tak. Weksel podpisywany jest na całą wartość grantu. Podpisany musi być przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu zgodnie ze zgłoszeniem do KRS lub innego rejestru, o którym mowa jest w Ogłoszeniu o naborze. Są dwie możliwości podpisania weksla: albo w siedzibie FRDL w jednym z ośrodków regionalnych lub u notariusza, a następnie przesłanie listem poleconym do konsultanta w swoim ośrodku.

Nie – związki pracodawców i cechy rzemieślnicze nie są podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w Programie. Nie wystarczy w tym przypadku sam wpis do KRS – trzeba spełniać jeszcze pozostałe warunki, w tym bycie jednym z typów podmiotów wymienionych w ogłoszeniu o naborze jako uprawnione do bycia Wnioskodawcami. Na liście tej nie ma związków pracodawców ani cechów rzemieślniczych, które – choć często wpisane do rejestru stowarzyszeń – mają osobne formy prawne. Podmioty te mogą natomiast być partnerami w projektach w ramach Programu.

Tak. Fundacja prowadząca działalność gospodarczą może składać wniosek lub być partnerem w Programie AOFR. Natomiast grant nie może służyć ani do prowadzenia działalności gospodarczej, ani do prowadzenia działalności odpłatnej. Należy także złożyć deklarację o kwalifikowalności VAT organizacji.

Jest taka możliwość, ale tylko wtedy, gdy Wnioskodawca otrzymał już informację o odrzuceniu wniosku w poprzednim naborze z przyczyn formalnych lub informację o nieprzyznaniu grantu w wyniku oceny merytorycznej (przykładowo: dla Wnioskodawcy, który złożył wniosek do 20 września i otrzymał informację, że wniosek nie zakwalifikował się do dofinansowania do 31 października, taka możliwość wystąpi najwcześniej 20 listopada).

Warunkiem podjęcia decyzji o dofinansowaniu wniosku jest otrzymanie minimum 75% z oceny merytorycznej ekspertów. Jeżeli wyczerpana zostanie pula przeznaczona na I turę, jest możliwość przesunięcia środków. Jeżeli pula w I turze nie zostanie wyczerpana, środki zostaną przeniesione na II turę.

W konkursie interwencyjnym nie jest wymagane wykazanie długości działania czy doświadczenia Wnioskodawcy ani Partnera/ów. Może to być młoda organizacja, nowo powstała, a nawet niemająca jeszcze na swoim koncie realizacji żadnego projektu. Oceniany będzie jedynie pomysł na działanie, dokładne opisanie potrzeby podjęcia tego rodzaju działań, dotarcie do adresatów projektu, budżet itp.

Tak. Jeżeli otrzymacie negatywną decyzję (niezależnie, czy to będzie po weryfikacji formalnej, czy merytorycznej) można złożyć poprawiony wniosek ponownie. Przypominamy, że w sumie, w całym Programie AOFR można otrzymać dofinansowanie w trzech projektach.

Partnerstwa polskie i współpraca międzynarodowa

Posiadanie Partnera nie jest wymagane, natomiast za posiadanie Partnera, którego udział w projekcie jest dobrze uzasadniony, można otrzymać dodatkowe punkty (patrz: Karta oceny eksperta – cz. II). Doświadczenie Partnera będzie również elementem oceny kompetencji i zasobów Wnioskodawcy (patrz: Karta oceny eksperta – cz.III).

O dodatkową kwotę (do 15% podstawowej wysokości grantu) na pokrycie kosztów współpracy dwustronnej (w tym udziału Partnera zagranicznego w projekcie) można wnioskować wyłącznie w przypadku realizacji projektu w partnerstwie z podmiotem/ami z Państw-Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Środki na współpracę z pozostałymi Partnerami – z Polski lub z innych państw objętych Programem, tj. Państw-Beneficjentów Funduszy EOG oraz państw ościennych – muszą zostać uwzględniowe w podstawowej wysokości grantu, o który będziecie się Państwo ubiegać.

Tak, za dobrze uzasadniony udział w projekcie Partnera/Partnerów z Polski można uzyskać jeden dodatkowy punkt (niezależnie od liczby Partnerów). Szczegóły zawarte są w Karcie oceny eksperta – cz. II.

Do grupy Państw-Beneficjentów Funduszy EOG zaliczamy: Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Estonię, Grecję, Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię oraz Węgry.

Partnerami zagranicznymi w projektach mogą być – oprócz Państw-Beneficjentów Funduszy EOG z terenu UE (Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) – także podmioty z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz z Ukrainy (UWAGA: Decyzją Darczyńców Programu do odwołania z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny nie będą finansowane żadne działania angażujące podmioty zarejestrowane w Rosji i Białorusi). Są to jedyne państwa, z których mogą pochodzić zagraniczni Partnerzy projektowi w Programie.
Jeśli chodzi o miejsce realizacji działań w projekcie, to prosimy pamiętać, że zasadniczym celem Programu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i wszelkie działania, w tym te prowadzone na terenie innego kraju, powinny mieć jakiś wpływ na to, co może się zmienić w społeczeństwie polskim dzięki nim. Prowadzenie działań poza Polską powinno być zatem dobrze uzasadnione w kontekście celów Programu i wybranego obszaru wsparcia.

Deklaracja partnerska może być przesłana za pośrednictwem Generatora wniosków w formie skanu.

Na etapie składania wniosku, Wnioskodawca dołącza do wniosku deklarację współpracy partnerskiej podpisaną przez siebie i Partnera/Partnerów. Do podpisania umowy grantowej będzie potrzebna dodatkowo umowa grantowa między Wnioskodawcą (Liderem) a Partnerem/Partnerami projektu. Jej podpisanie będzie musiało poprzedzać podpisanie umowy grantowej z Operatorem Programu.Na etapie realizacji projektu Partner będzie rozliczał się z Wnioskodawcą notami obciążeniowymi, do których powinien dołączyć dokumenty potwierdzające wydatki objęte notą. Dokumenty te powinny być opisane zgodnie z wytycznymi Programu.

Partnerami w projekcie nie mogą być osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a zatem nie mogą być również zatrudniane na podstawie umowy kontraktowej. W takiej sytuacji mówimy o koszcie podwykonawstwa, a nie koszcie współpracy partnerskiej. Program wyklucza również rozliczanie z Partnerami na podstawie faktur, możliwym obciążeniem pomiędzy Liderem a Partnerem projektu jest nota obciążeniowa. Jeżeli Partner jest firmą nie 1-osobową i ma realizować zadania merytoryczne w projekcie (np. prowadzić zajęcia), to powinien być w stanie wykazać, że przychód w postaci dotacji z grantu (przekazany przez Lidera na mocy umowy grantowej) przeznaczył na wynagrodzenia swoich pracowników. Nie podpisuje wówczas z Państwem umowy na wykonanie usługi, tylko umowę partnerską, gdzie wśród jego zadań wymienione jest prowadzenie konkretnych zajęć i wystawia Wam notę obciążeniową na określoną kwotę, która pokryje wynagrodzenie osób po jego stronie, które te zajęcia przeprowadziły.

Tak – w ramach środków przeznaczonych na współpracę dwustronną (z podmiotami z Państw-Darczyńców) można finansować różne koszty związane z realizacją tej współpracy, m.in. koszty wynagrodzeń, podróży, ale też np. tłumaczenia dokumentów/materiałów czy też usług tłumaczeniowych.

Nie – niezależnie od tego, czy taka fima zatrudnia pracowników, jeśli jest zarejestrowana jako własność jednej osoby, nie może zostać partnerem w projekcie w tej edycji konkursu. Wyłączenie to dotyczy zarówno firm polskich, jak i zagranicznych. Czy przedsiębiorstwo ma status jednosobowej działalności gospodarczej, należy ustalić z partnerem, a najlepiej sprawdzić również samodzielnie w rejestrze przedsiębiorców w danym kraju (są one zwykle publicznie dostępne w internecie).

Nie. Warunkiem możliwości wykorzystania środków z tzw. dodatkowej puli na współpracę dwustronną jest formalne partnerstwo z co najmniej jednym podmiotem z któregoś z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Na etapie składania wniosku oznacza to konieczność załączenia deklaracji partnerskiej, a przed podpisaniem umowy grantowej (w przypadku uzyskania dofinansowania) – podpisania umowy partnerskiej.

Tak – tak krajowym, jak i międzynarodowym. Partnerami mogą być takie same typy podmiotów jak w konkursie tematycznym: z Polski, Państw-Darczyńców, Państw-Beneficjentów Programu AO i Ukrainy oraz organizacje międzynarodowe. Szczegóły znajdują się w podręczniku oraz w nagraniach webinariów o współpracy międzynarodowej dostępnych na stronie www.
UWAGA: Decyzją Darczyńców Programu do odwołania z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny nie będą finansowane żadne działania angażujące podmioty zarejestrowane w Rosji i Białorusi.

Nie mogą składać wniosku samodzielnie lub jako lider, ale mogą być partnerami.

Po polsku, po angielsku albo dwujęzycznie, ale pod warunkiem, że jednym z tych języków jest język polski lub angielski.

1) Tak, stowarzyszenia zwykle mogą być zarówno Wnioskodawcami, jak i Partnerami (o ile spełniają ogólne warunki dla Wnioskodawców w konkursie) – możliwe są więc projekty partnerskie takich stowarzyszeń; 2) Co do podziału zadań – można oczywiście dzielić je między lidera a partnerów. Istotna jest tu zasadność podejmowania działań obu typów (ich powiązanie z zakładanymi rezultatami) oraz kompetencje każdego z podmiotów do prowadzenia określonych działań. Należy też pamiętać, że w razie korzystania Partnerów ze środków grantu, największa część kosztów całkowitych projektu musi znajdować się w budżecie lidera, czyli budżet żadnego z Partnerów nie może być wyższy od budżetu lidera; 3) Za uzasadnione partnerstwo (niezależnie od liczby partnerów, ich typu czy kraju rejestracji) można otrzymać w ocenie merytorycznej od 0 do 2 punktów; 4) Nie ma dodatkowych punktów premiujących organizacje młode, mniej doświadczone czy startujące po raz pierwszy w konkursie grantowym.

Generator i składanie wniosku

Tak, w tej części prosimy o pokazanie doświadczenia, jakim dysponuje Wnioskodawca w obszarze, do którego odwołuje się projekt. Najlepiej powołać się na konkretne projekty i ich efekty przytaczając zarówno wskaźniki ilościowe (liczba artykułów, wniosków, petycji itd), jak i opisać zmianę, jaką osiągnięto tymi działaniami.

Tak, znajdują się w karcie oceny merytorycznej wniosku, która jest załącznikiem nr 7 i 8 do ogłoszenia konkursowego. Można ją znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce granty/konkurs 1.

Wspólnie z Programem Krajowym specjalnie tak dopasowaliśmy terminy, aby wyniki wniosków wstępnych w Krajowym były znane przed rozpoczęciem składania wniosków w Regionalnym. Jeżeli wniosek wstępny w Funduszu Krajowym nie przeszedł do drugiej tury można, po dostosowaniu do warunków Funduszu Regionalnego, złożyć go u nas. Trzeba jednak pamiętać, że wniosku, który uzyskał dofinansowanie w Funduszu Krajowym, nie można składać do Funduszu Regionalnego.

Osoba zarządzająca projektem/ koordynator projektu to koszt bezpośredni personelu (należy go wykazać w Generatorze w części E.BUDŻET). Koszty ewaluacji to koszty bezpośrednie, które powinny być uwzględnione w opisie działań w Generatorze (część C.PROJEKT) i w budżecie (część E.BUDŻET). Koszty operacyjne, takie jak czynsz za biuro, woda, prąd etc., to koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (należy wskazać stawkę ryczałtu w Generatorze w części E.BUDŻET).

Komunikacja

Grupa odbiorców/odbiorczyń projektu to osoby bezpośrednio zaangażowane, włączone w realizację projektu, często w charakterze uczestników działań. Społeczność to większa grupa, w której odbiorcy i odbiorczynie funkcjonują, nierzadko mająca charakter opiniotwórczy, formujący zachowania zbiorowości.

Jeżeli ważnym elementem projektu będą działania o charakterze medialnym, to potencjał Partnerów, specjalizujących się w takich działaniach będzie wzięty pod uwagę przy ocenie merytorycznej.

Tak, nie ma wymogów dotyczących czasu realizacji przedsięwzięcia, natomiast musi mieć ono charakter jednoznacznie informacyjnej sesji, w której informujemy o faktach/liczbach dot. projektu i rezultatach jego realizacji.

 

Nie, w konkursie nie przewidujemy działań związanych z rozwojem instytucjonalnym, których elementem mogłaby być strona internetowa organizacji. W tym przypadku strona bądź podstrona powinna być dedykowana w całości realizowanemu projektowi.

Rodzaje działań

Nie, przy wypełnianiu wniosku będziecie musieli zadeklarować wybór jednego obszaru, którego cele są zbieżne z celami Waszego projektu.

Do Wnioskodawcy należy przekonanie Ekspertów o prawidłowości diagnozy problemu i zasadności projektu, dlatego najlepiej podeprzeć się źródłami. Źródła powinny być aktualne, wiarygodne i dotyczyć problemów, które są opisywane we wniosku. Mogą to być zarówno opracowania zewnętrznych podmiotów doświadczonych w realizacji badań, ale też badania własne organizacji wraz z opisem zastosowanej metodologii.

W programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny nie podajemy zamkniętego katalogu grup narażonych na dyskryminację lub wykluczenie. Zadaniem Wnioskodawców ubiegających się o dotację jest: 1) precyzyjne wskazanie grupy docelowej; 2) wykazanie, dlaczego grupa ta jest narażona na dyskryminację, czyli na nierówne, gorsze traktowanie osób w oparciu o ich przynależność do pewnej grupy, wyróżnionej na podstawie jednej cechy, np. wyznania, pochodzenia etnicznego/narodowego, płci, orientacji seksualnej lub stopnia sprawności; 3) podobnie, dlaczego grupa ta jest narażona na wykluczenie (to znaczy, że z przyczyn od niej niezależnych nie może w pełni uczestniczyć w ważnych aspektach życia społecznego).

Definicja „osób z grup mniejszościowych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne” obejmuje grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym i zawodowym.

Aktywizacja w ramach planowanych działań jest niewątpliwie konieczna, natomiast zawsze zachęcamy do działań, które uwzględniają perspektywę i potrzeby odbiorców już na etapie planowania projektu. Może to Wam pomóc przygotować bardziej efektywne działania.

Jeżeli projekt dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest oznaczony jako temat o znaczeniu szczególnym, wówczas tak, jego zasadnicza część powinna być poświęcona temu tematowi. Projekt może być również złożony w obszarze 2 i dotykać różnych kwestii związanych z wykluczeniem, m.in. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Nasz Program nie finansuje projektów stricte sportowych, natomiast działania o charakterze sportowym mogą być (jednym z wielu) elementów projektu, jeżeli np. prowadzą do pogłębienia procesów integracji społeczności, wyrównywania szans osób wykluczonych itd.

Tak, ale będzie to wymagało aneksowania umowy. Rekomendujemy również wpisanie takiego „planu B” do wniosku wraz z uzasadnieniem.

Przy określaniu obszaru warto zastanowić się, czy i jak główny cel projektu wpisuje się w cele danego obszaru i wybrać ten, który jest jemu najbliższy. Bardzo dużo zależy również od charakteru opisu projektu i treści w nim zawartych – a zatem, czy nasz projekt ma przyczynić się do respektowania praw człowieka, minimalizowania dyskryminacji i mowy nienawiści (obszar 1), czy staramy się wspierać i wzmacniać grupy zagrożone wykluczeniem (obszar 2), czy raczej pracujemy nad poprawą stosowania narzędzi i procesów demokratycznych oraz zaangażowania obywatelskiego (obszar 3).

Tak, projekt ma wtedy status projektu ponadregionalnego (co należy zaznaczyć we wniosku grantowym).

W przypadku projektów o znaczeniu szczególnym zasadnicza część zaplanowanych działań powinna dotyczyć tematu o znaczeniu szczególnym, ale może on zawierac także inne elementy.

Tak, działania na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem, w tym osób z niepełnosprawnościami, mogą być ujęte w obszarze 2.

15 – 29 lat (15-25 młodzież, 25-29 młodzi dorośli)

Osoby zaangażowane w działana w ramach projektu to:

  • grupy docelowe projektu, czyli jego beneficjencji
  • osoby zaangażowane do realizacji projektu (odpłatnie lub wolontariacko – trenerzy, wolontariusze, mediatorzy, prawnicy udzielający pomocy), ale NIE stały personel projektu (koordynator, księgowa itp.).

Ten wskaźnik odnosi się do projektów uwzględniających element badawczy. Jeżeli organizacja, w ramach swoich działań, przewiduje badania na konkretnej grupie odbiorców (przed i po zakończeniu działań z ich udziałem w ramach projektu), w toku których będzie pytała badanych o poczucie sprawczości i będzie mogła porównać wyniki (np. wzrost lub spadek tego poczucia), to może uwzlędnić ten wskaźnik i podać zakładany wynik w %. Rekomendujemy, by nie planować wzrostu większego niż 10%.

Liczymy tylko uczestników form wsparcia: konsultacji (doradztwa), warsztatów, coachingu, mediacji, pomocy prawnej. Nie nalezy liczyć uczestników konferencji, szkoleń dla profesjonalistów (ToT), kampanii, ale też procesów partycypacyjnych (to nie są formy wsparcia).

Liczymy polityki/akty prawne na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, na które dany projekt ma wpływ lub do których działania projektowe odnosiły się w bezpośredni sposób, na przykład:

  • polityka/akt prawny został zainicjowany przez prowadzących/uczestników projektu;
  • polityka/akt prawny, który został skonsultowany przez prowadzących/uczestników projektu/do którego zgłoszono uwagi lub rekomendacje;
  • polityka/akt prawny, który został oprotestowany/zmieniony przez prowadzących/uczestników projektu.

Mogą to być np. projekty aktów prawnych zgłoszone w ramach inicjatyw uchwałodawczych albo do których zgłoszono uwagi w ramach procesu konsultacyjnego lub inicjatywy rzeczniczej, w sposób adekwatny do danego procesu.

Liczymy organizacje społeczne, które w związku z udziałem w projekcie prowadzą samodzielnie dalsze działania w tym zakresie. Czyli: organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS oraz w innych rejestrach), grupy nieformalne. Nie liczymy tutaj JST oraz instytucji przez nie prowadzonych, ale także podmiotów sformalizowanych na podstawie ustaw samorządowych, np. rad osiedli/sołectw.

Liczymy organizacje społeczne, które w związku z udziałem w projekcie prowadzą samodzielnie dalsze działania w tym zakresie. Czyli: organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS oraz w innych rejestrach), grupy nieformalne. Nie liczymy tutaj JST oraz instytucji przez nie prowadzonych, ale także podmiotów sformalizowanych na podstawie ustaw samorządowych, np. rad osiedli/sołectw.

Chodzi tutaj o osoby, które biorą udział w konsultacjach z udziałem jakichkolwiek publicznych ośrodków decyzyjnych: władz państwowych, lokalnych, ośrodków decyzyjnych wybranych lokalnie, np. rad jednostek pomocniczych czy władz związków międzygminnych, ale też publicznych instytucji kształtujących lokalną politykę w jakimś obszarze (np. ośrodka kultury). Pierwszy przypadek można więc na pewno uwzględnić. W drugim przypadku – to zależy od roli, w jakiej występuje podmiot, który prowadzi badanie. Jeżeli stowarzyszenie samorządowe, które prowadzi to badanie, robi to w imieniu/na rzecz Rady Metropolii (która w tym przypadku jest ośrodkiem decyzyjnym na poziomie Metropolii), to jak najbardziej można to uwzględnić.

Inicjatywa na poziomie projektu. Oprócz szkoleń i warsztatów można podejmować inne działania pomocne w rozwoju edukacji obywatelskiej: debaty, okrągłe stoły, wiece, konferencje, zajęcia praktyczne w terenie.

Publicznymi ośrodkami decyzyjnymi są organy władzy publicznej (np. rady gmin/powiatów, prezydenci/burmistrzowie/wójtowie, rady jednostek pomocniczych, sołtysi), instytucje publiczne (podmioty administracji publicznej, np. urzędy gminy, jednostki organizacyjne gminy) szczebla krajowego, regionalnego lub lokalnego, a także podmioty występujące w takiej roli (np. związki samorządowe lub związki międzygminne odpowiadające za kształtowanie jakiegoś obszaru lokalnej/regionalnej polityki publicznej). Sołtys i rada sołecka mogą być tu brane pod uwagę.

W działaniach w ramach projektu nie mogą zostać ujęte żadne wydarzenia organizacji prowadzone w ramach działalności odpłatnej lub gospodarczej. Jeżeli jednak wolontariusze w ramach działań projektowych zostaną zatrudnieni przy wydarzeniu odpłatnym, nie można ponosić żadnych kosztów z nimi związanych (np. wyżywienia, transportu itd), ani nie można wykazywać tego zaangażowania we wskaźnikach.

Jeśli chodzi o charakter „kryzysu”, na który projekt ma być reakcją – jak najbardziej. Ale zwracamy uwagę, że działania muszą się wpisywać w obszary wsparcia Programu. Nie powinna być to więc jedynie pomoc materialna („humanitarna”) – musi mieć jakiś związek ze skutkami takiego kataklizmu, np. dla naruszenia praw człowieka czy zagrożenia wykluczeniem, etc.

Monitoring bieżących zmian w prawie może być elementem projektu, ale nie powinien być jego jedyną składową. Projekt powinien zawierać działania, które jakoś oddziałują na sytuację osób dotkniętych takimi zmianami w skali lokalnej lub regionalnej, np. poprzez ich wsparcie w sytuacji pogarszającej się na skutek tych zmian lub docieranie do nich z informacjami o skutkach zmian legislacyjnych dla ich funkcjonowania.

OzN mogą być odbiorcami/odbiorczyniami projektu – o ile zakłada on działania z ich udziałem w odpowiedzi na konkretną sytuację kryzysową. Czyli np. niefinansowanie turnusów rehabilitacyjnych czy zajęć aktywizacyjnych. Oczywiście OzN mogą – jak wszyscy inni – znaleźć się w jakimś kryzysie; chodzi o to, że nie traktujemy samej niepełnosprawności jako kryzys.

Działanie kulturalne czy artystyczne mogą być narzędziem (ale tylko narzędziem, a nie celem!) zmiany społecznej i mogą być realizowane w ramach projektu. Generalnie, ten rodzaj działań nadaje się znakomicie jako narzędzie dialogu o ważnych sprawach dla społeczności. Natomiast trzeba podkreślić, że działanie z obszaru kultury nie może to być jedynym działaniem w projekcie.

Kluczowe jest zawsze uzasadnienie, na czym polega wykluczenie (lub zagrożenie nim) – nie mamy “listy” grup/osób, które uznajemy za “wykluczone” w Programie. W przypadku projektów interwencyjnych najważniejsze jest wskazanie, w jakiej sytuacji kryzysowej znalazły się te osoby, na co reakcją mają być działania projektowe. Przypominamy, że sam stan zdrowia (np. niepełnosprawność czy choroba przewlekła) nie jest jeszcze podstawą do uznania działań angażujących takie osoby za działania interwencyjne.

Pandemię COVID-19 traktujemy jako przeciągającą się sytuację kryzysową. Kluczowe we wniosku będzie uzasadnienie, jak rozumiana będzie przez Wnioskodawcę ta sytuacja kryzysowa w odniesieniu do konkretnej grupy odbiorców/odbiorczyń działań, np. na czym polega zmiana sytuacji życiowej osób, które przebyły COVID-19 i mają być odbiorcami/odbiorczyniami działań w projekcie i jak odnosi się do obszarów wsparcia Programu.

W przypadku pracy z migrantami/migrantkami w sferze przygranicznej, dotyczy to sytuacji, która wyraźnie spełnia znamiona sytuacji kryzysowej w naszym rozumieniu i wprost oddziałuje na funkcjonowanie osób, które tę pracę wykonują (wolontariuszy/wolontariuszek). Można sobie wyobrazić projekt, w którym to oni/one właśnie są bezpośrednimi odbiorcami/odbiorczyniami działań projektowych.

Przeciwdziałania długotrwałym skutkom pandemii COVID-19 jest jednym z priorytetów horyzontalnych Programu, także w konkursie interwencyjnym. Dzieci są jedną z bardziej dotkniętych skutkami pandemii grup społecznych. Wszelkie działania związane z wsparciem emocjonalnym, wyrównywaniem szans edukacyjnych (szczególnie w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym) mogą być wspierane przez Program AOFR. Trzeba jednak wykazać, że będziecie prowadzić działania z osobami, które faktycznie znajdą się w sytuacji zagrożenia wykluczeniem przez skutki pandemii.

Pytanie, czy “rosnąca liczba osób w trudnej sytuacji” spełnia definicję kryzysu – czy można wskazać, z czego wynika przyrost osób w takiej sytuacji. Poza tym projekt, którego jedynym celem jest dostarczanie jedzenia (czyli wsparcie materialne – odpowiednik podstawowej usługi socjalnej), nie może być zrealizowany w ramach Programu. Musiałby to być jeden z komponentów projektu.

Pandemię COVID-19 traktujemy jako przeciągającą się sytuację kryzysową. Kluczowe we wniosku będzie uzasadnienie, jak rozumiana będzie przez Wnioskodawcę ta sytuacja kryzysowa w odniesieniu do konkretnej grupy odbiorców/odbiorczyń działań, np. na czym konkretnie polega zmiana sytuacji życiowej tej młodzieży na skutek pandemii. Ważne jest również, że działania projektowe mają prowadzić do zmiany, która dotyczy jednego z obszarów wsparcia programu – trzeba więc wykazać, że takie działania z młodzieżą będą dotyczyć ochrony ich praw człowieka, przeciwdziałania ich wykluczeniu lub ich zaangażowania obywatelskiego.

Działania będące stricte usługami medycznymi/świadczeniami zdrowotnymi nie wpisują się w oczywisty sposób, nie tyle nawet w rozumienie interwencyjności, ile w cele całego Programu, które dotyczą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a nie samego zwiększania dostępu do tego typu świadczeń. Nasze obszary wsparcia to ochrona praw człowieka, promocja różnorodności i przeciwdziałanie wykluczeniu oraz budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego. Przy czym np. ochrona praw człowieka jest rozumiana w kontekście relacji wertykalnych – z instytucjami, podmiotami władzy, a nie wyłącznie jednostek (warto przeczytać wyjaśnienia na ten temat w opisie obszarów wsparcia w części II Podręcznika). Należałoby zastanowić się, czy ewentualnie takie działania można wyraźnie powiązać z którymś z tych obszarów, bo samo dostarczenie usługi medycznej/świadczenia zdrowotnego nie jest jeszcze rezultatem, który wpisuje się w Program.

Projekty muszą wpisywać się w obszary wsparcia Programu, którymi są ochrona praw człowieka, promocja różnorodności i przeciwdziałanie wykluczeniu oraz budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego. Jeżeli na skutek pandemii doszło w opisywanym kontekście do jakichś negatywnych skutków (np. w zakresie prawa dostępu do sądu), to można wyobrazić sobie projekt zaplanowany wokół tej kwestii. Kluczowe będzie jednak wykazanie, że problem, który projekt adresuje, jest faktycznie powiązany w tym przypadku z kryzysem pandemicznym i na czym konkretnie polegają jego kryzysowe skutki dla odbiorców/odbiorczyń projektu.

Tak – projekty w całym Programie mogą mieć zarówno charakter lokalny, jak i ponadlokalny. Jeżeli zdiagnozowany problem dotyczy kilku gmin, działania, które mają na niego odpowiadać, mogą jak najbardziej być prowadzone na całym tym terenie.

Jeśli chodzi o wpisywanie się takiego pomysłu w definicję interwencyjności, to trzeba by wykazać, czy potrzeba stworzenia takiego miejsca pojawiła się nagle, jest elementem jakiegoś kryzysu, np. czy zamknięto podobną instytucję i potencjalni odbiorcy jej działań zostali pozbawieni wsparcia. Jeżeli chodziło po prostu o remont takiego obiektu czy stworzenie go od nowa, bez powiązania z konkretną sytuacją nadzwyczajną, to będzie to raczej pomysł na projekt do konkursu tematycznego. Zwracamy też uwagę na dwa wymogi formalne konkursu interwencyjnego, które mogą mieć znaczenie w takim przypadku: po pierwsze, taki projekt musi trwać od 3 do max. 8 miesięcy (co może mieć znaczenie przy tego typu działaniach inwestycyjnych), po drugie, koszty remontów nieruchomości nie mogą przekroczyć wysokości 50% wszystkich kwalifikowanych kosztów w projekcie.

Zależy na czym polega „awaryjność”. Jeśli chodzi o działania policji prowadzone w związku z jakąś sytuacją kryzysową, to najpewniej tak. Ale nie monitoring działań takich służb w sposób stały. Oczywiście jeśli chodzi o obserwację np. pod kątem naruszeń praw człowieka – bo działania zawsze muszą wpisywać się w jeden z obszarów wsparcia Programu (ochrona praw człowieka, promocja różnorodności i przeciwdziałanie wykluczeniu oraz budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego).

Potencjalnie tak, o ile chodzi o jakieś „nagłe” utajnienie tych danych. Ale należałoby również wykazać, jaki rodzaj kryzysu wywołała ta sytuacja i dlaczego jej skutki dla odbiorców/odbiorczyń Waszych potencjalnych działań, wymagają szybkiej reakcji, oraz jak taki projekt wpłynąłby na ich sytuację w powiązaniu z jednym z obszarów wsparcia projektu. Jeżeli byłby to po prostu pomysł na doprowadzenie do upubliczniania informacji, których urząd i tak do tej pory nie publikował, to byłby to raczej pomysł na projekt tematyczny, a nie interwencyjny. Na pierwszy rzut oka ten typ problemu rzadko ma jednak charakter kryzysowy, bo nawet jeśli urząd zdecyduje się ograniczyć zakres upublicznianych informacji, to rezultaty takiego działania rzadko bywają gwałtowne. Chyba, że np. towarzyszy to podejmowaniu jakieś ważnej decyzji przez władze samorządowe, a takie ograniczenie utrudnia mieszkańcom na bieżąco zapoznać się z kluczowymi informacjami w tej sprawie.

Potencjalnie – o ile można wykazać, jaki rodzaj kryzysu jest powodowany tą sytuacją w konkretnej społeczności, w której chcecie pracować, dlaczego jej skutki dla odbiorców/odbiorczyń Waszych potencjalnych działań, wymagają naprawdę szybkiej reakcji, oraz jak taki projekt wpłynąłby na ich sytuację w powiązaniu z jednym z obszarów wsparcia projektu. Najbliższe wybory samorządowe są planowane dopiero na 2023 rok (chyba, że w konkretnej gminie miałoby dojść do wyborów przedterminowych), więc powiązanie argumentacji o kryzysowości sytuacji akurat z tym wątkiem wydaje się wątpliwe, zwłaszcza że w konkursie interwencyjnym mówimy o projektach, które mogą trwać od 3 do 8 miesięcy.

Co do zasady, pandemię COVID-19 traktujemy jako przeciągającą się sytuację kryzysową. Kluczowe we wniosku będzie uzasadnienie, jak rozumiana będzie przez Wnioskodawcę ta sytuacja kryzysowa w odniesieniu do konkretnej grupy odbiorców/odbiorczyń działań, np. na czym konkretnie polega zmiana sytuacji życiowej społeczności tego osiedla na skutek pandemii i dlaczego potrzebne jej jest w tym kontekście akurat budowanie siłowni. Czy będzie to faktycznie odpowiedź na pilne potrzeby tej grupy związane z pandemią? Ważne jest również, że działania projektowe mają prowadzić do zmiany, która dotyczy jednego z obszarów wsparcia Programu – trzeba więc wykazać, że takie działania będą dotyczyć ochrony ich praw człowieka, przeciwdziałania ich wykluczeniu lub ich zaangażowania obywatelskiego. Istotą Programu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a jego rezultatami powinno być doprowadzenie do zmian społecznych. Abstrahując od potencjalnego spełniania kryterium interwencyjności, istotą projektu nie mogą więc być wyłącznie działania inwestycyjne.

Jeśli chodzi o charakter projektu – potencjalnie tak. Pandemię COVID-19 traktujemy jako przeciągającą się sytuację kryzysową. Kluczowe we wniosku będzie uzasadnienie, jak rozumiana będzie przez Wnioskodawcę ta sytuacja kryzysowa w odniesieniu do konkretnej grupy odbiorców/odbiorczyń działań, np. na czym konkretnie polega zmiana sytuacji życiowej tej młodzieży na skutek pandemii i dlaczego potrzebne jej jest w tym kontekście akurat wsparcie psychologiczne. Ważne jest również, że działania projektowe mają prowadzić do zmiany, która dotyczy jednego z obszarów wsparcia Programu – trzeba więć wykazać, że takie działania z młodzieżą będą dotyczyć ochrony ich praw człowieka, przeciwdziałania ich wykluczeniu lub ich zaangażowania obywatelskiego. Proszę też jednak zwrócić uwagę, że możliwość złożenia takiego wniosku zależy formalnie od tego, jaki status prawny ma Wnioskodawca. Do składania wniosków w Programie uprawnione są organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, związki stowarzyszeń), spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, spółki non-profit oraz kościelne osoby prawne, które spełniają ogólne wymogi opisane w regulaminie konkursu. Samodzielnymi wnioskodawcami nie mogą być natomiast np. przedsiębiorstwa komercyjne, instytucje publiczne czy zakłady opieki zdrowotnej.

Jeżeli sytuacja pandemiczna zmieniała/utrudniła w konkretny sposób funkcjonowanie takich osób, można wykazać związek między pandemią a ich sytuacją, to potencjalnie można tak o tym myśleć. Należałoby jednak konkretnie określić skutki kryzysu pandemicznego (w tym przypadku) dla tych osób, ich potrzeby z tym związane, które są pilne i powinny być możliwie szybko zaadresowane w ramach projektu, oraz powiązanie skierowanych do nich działań z obszarami wsparcia Programu.

Sam remont na pewno nie. Przede wszystkim – istotą projektów interwencyjnych ma być odpowiedź na pilne potrzeby konkretnych grup osób, które znalazły się bezpośrednio w sytuacji kryzysowej związanej z jednym z obszarów wsparcia Programu. W tym konkursie nie będą finansowane działania ukierunkowane na poprawę sytuacji organizacji społecznych czy instytucji. Nie zawiera on komponentu środków na rozwój instytucjonalny organizacji, który był w konkursie na projekty tematyczne (i jest przewidziany w jego drugiej odsłonie w 2022 roku). Ponadto w całym Programie obowiązuje ograniczenie, w myśl którego koszty remontów nieruchomości nie mogą przekroczyć wysokości 50% wszystkich kwalifikowanych kosztów w projekcie.

W tym konkursie nie będą finansowane działania ukierunkowane na poprawę sytuacji organizacji społecznych czy instytucji. Jeżeli jako kryzys miałaby tu być rozumiana trudna sytuacja czy zmiana profilu działań przez instytucje kultury, to niestety nie.

Społeczność lokalna może być traktowana szeroko – jako sąsiedzi instytucji, ale też np. mieszkańcy miejscowości/gminy. W tym przypadku zwracamy jednak uwagę, że ani sama sytuacja życiowa mieszkańców/mieszkanek DPS-u, ani tym bardziej jego krótkie funkcjonowanie nie jest wystarczającym warunkiem, by uznać potrzeby jego podopiecznych za „nagłe”. Działaniami interwencyjnymi w ramach Programu nie jest wsparcie osób, które na skutek swojej osobistej sytuacji (np. stanu zdrowia, stopnia sprawności) znajdują się w sytuacji nieuprzywilejowanej i wymagają stałego wsparcia. Działania angażujące sąsiedztwo instytucji typu DPS w działania edukacyjno-antydyskryminacyjne z udziałem mieszkańców/mieszkanek takiej placówki mogłyby się wpisywać w ogólne cele Programu, ale raczej w formule projektu tematycznego, a nie interwencyjnego. Druga edycja konkursu na projekty tematyczne planowana jest na początek 2022 roku.

Generalnie – sama organizacja referendum jest zadaniem administracji lokalnej, więc nigdy nie będzie to zadanie realizowane w ramach projektu. Projektowym działaniem interwencyjnym może być natomiast jakaś forma mobilizacji społeczności lokalnej, np. wokół inicjatywy referendalnej (na wniosek mieszkańców). Ale kluczowe jest tu wykazanie, na jaki kryzys lokalny miałaby odpowiadać na inicjatywa. Samo niezadowolenie mieszkańców ze sposobu sprawowania władzy przez prezydenta nie jest jeszcze kryzysem, na który trzeba pilnie odpowiadać – od tego są kolejne wybory. Ponadto zwracamy uwagę, że działalność partyjna oraz kampanie wyborcze należą do działań wykluczonych w Programie i nie mogą być finansowane z jego środków.

Pandemię COVID-19 traktujemy jako przeciągającą się sytuację kryzysową. Kluczowe we wniosku będzie jednak uzasadnienie, jak rozumiana będzie przez Wnioskodawcę ta sytuacja kryzysowa w odniesieniu do konkretnej grupy odbiorców/odbiorczyń działań, np. na czym konkretnie polega zmiana sytuacji życiowej tych uczniów na skutek braku zajęć zawieszonych z powodu pandemii i dlaczego potrzebny im jest w tym kontekście akurat dostęp do takich działań. Ważne jest również, że działania projektowe mają prowadzić do zmiany, która dotyczy jednego z obszarów wsparcia programu – trzeba więc wykazać, że takie działania z uczniami będą dotyczyć ochrony ich praw człowieka, przeciwdziałania ich wykluczeniu lub ich zaangażowania obywatelskiego.

Pytanie odnosi się po podanego w prezentacji na webinarium przykładu działań, które nie wpisują się w Program: wsparcia materialnego na miejscu osób, które przebywają w obozie dla uchodźców na greckiej wyspie Lesbos i chciałyby starać się o status uchodźcy w Polsce. W tym przypadku problematyczne jest zarówno prowadzenie działań poza granicami Polski, jak i humanitarny charakter pomocy, o której tu mowa. Działania z tego zakresu nie są przedmiotem akurat Programu AOFR. Gdyby projekt miał dotyczyć np. wsparcia w integracji ze społeczeństwem polskim osób, które trafiły do Polski i przebywają tu np. w procedurze azylowej, to owszem – można sobie wyobrazić projekt realizowalny w naszym Programie. Zwracamy jednak uwagę, że jego istotą nie może być wyłącznie wsparcie materialne, bo z Programu nie finansujemy działań, które polegają wyłącznie na świadczeniu podstawowych usług socjalnych (np. pomocy rzeczowej).

Sam typ działań jest możliwy w ramach projektów interwencyjnych. Ale kluczowe będzie uzasadnienie owego „niewątpliwie kryzysowego charakteru”. Oraz proszę pamiętać, że projekty interwencyjne trwają od 3 do 8 miesięcy – istnieje poważne ryzyko, że w tym terminie nie da się zaplanować działań związanych z udziałem w postępowaniach administracyjnych, które przyniosą konkretne rezultaty w kontekście adresowanego problemu.

Pandemię COVID-19 traktujemy jako przeciągającą się sytuację kryzysową. Kluczowe we wniosku będzie jednak uzasadnienie, jak rozumiana będzie przez Wnioskodawcę ta sytuacja kryzysowa w odniesieniu do konkretnej grupy odbiorców/odbiorczyń działań, np. na czym konkretnie polega zmiana sytuacji życiowej tych osób starszych na skutek braku zajęć aktywizacyjnych niemożliwych z powodu pandemii i dlaczego potrzebny im jest w tym kontekście akurat dostęp do takich działań. Ważne jest również, że działania projektowe mają prowadzić do zmiany, która dotyczy jednego z obszarów wsparcia Programu – trzeba więc wykazać, na czym w tym kontekście polega doświadczane przez te osoby wykluczenie i że reakcja na nie faktycznie miałaby charakter pilny.

Potencjalnie tak, mamy bowiem do czynienia z sytuacją kryzysową związaną z pojawieniem się w Polsce w trybie nagłym dużej liczby osób starających się o status uchodźcy w związku z konkretną sytuacją kryzysową w kraju pochodzenia i potrzebujących wsparcia w tej nowej sytuacji życiowej. Istotne jest jednak, że działania w ramach grantu nie mogą powielać działań, które są obowiązkowo realizowane przez instytucje publiczne w tym zakresie.

Budżet i sprawy finansowe

- Koszty personelu -

Tak. Jeżeli pracownik/ca jest zatrudniony/a wyłącznie do realizacji projektu finansowanego z grantu, to koszty jego/jej wynagrodzenia są w 100% kosztami kwalifikowanymi. W przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne za personel przypisany do projektu mogą być uznane tylko te osoby, które wykonują pracę przez znaczną część trwania projektu. Za personel projektu może być także uznana osoba świadcząca usługi księgowe na potrzeby projektu, o ile wykonuje je w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, w ramach czasu pracy faktycznie przeznaczonego na obsługę projektu. Każda umowa musi określać zadania, czas pracy, wysokość wynagrodzenia oraz informacje o źródle finansowania.

Tak, koszt koordynacji to kwalifikowany koszt bezpośedni projektu, który powinien zostać ujęty w budżecie w ramach kosztów personelu.

Koszty wynagrodzenia personelu projektu są bezpośrednim kosztem kwalifikowanym. Ze środków z grantu nie można finansować tzw. działalności bieżącej organizacji, niepowiązanej z realizacją projektu.

Pełen koszt wynagrodzenia jest kosztem kwalifikowanym, dotyczy to zarówno narzutów pracodawcy, jak i płatnego urlopu czy wynagrodzenia chorobowego. Informacja o źródle finansowania wynagrodzenia powinna znaleźć się w umowie lub w oddelegowaniu do projektu.
Jeżeli pracownik/a nie jest zatrudniony/a wyłącznie do realizacji projektu finansowanego z grantu, mogą być rozliczane tylko koszty faktycznie przepracowanych godzin na rzecz projektu, które należy dokumentować w formie ewidencji czasu pracy (obejmującej całkowity czas pracy na rzecz danej organizacji i podpisanej przez pracownika/czkę i przełożonego/ą).

Koszt koordynacji projektu jest bezpośrednim kosztem kwalifikowanym, bez względu na to, z kim podpisana jest umowa o pracę lub umowa zlecenie. W przypadku umowy z prezesem organizacji należy przestrzegać wewnętrznych zasad organizacji dotyczących zatrudniania członków zarządu, zgodnych ze statutem i polityką rachunkowości, oraz obowiązujących przepisów prawa.

W ramach kosztów personelu można rozliczyć koszty zatrudnienia osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą pod warunkiem podpisania z nią dedykowanej projektowi umowy cywilno-prawnej i rozliczania faktycznie przepracowanych godzin na rzecz projektu na podstawie ewidencji czasu pracy i po stawkach analogicznych do pozostalego personelu organizacji.

W przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne za personel przypisany do projektu mogą być uznane tylko te osoby, które wykonują pracę przez znaczną część trwania projektu, a ich wynagrodzenie jest analogiczne do stawek pozostałych osób zatrudnionych na stałe w organizacji. W przeciwnym razie mówimy o kategorii „koszty zakupu materiałów, towarów i usług, w tym koszty podwykonawstwa”, które należy ująć w budżecie w kosztach działań.

Tak, do rozliczenia kosztów czasu pracy na podstawie umowy zlecenie wymagane jest prowadzenie ewidencji czasu pracy. Umowa zlecenie powinna określać stawkę godzinową oraz liczbę godzin rozliczanych w ramach projektu.

- Koszty kwalifikowane -

W ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny pobieranie opłat od uczestników projektu jest niedozwolone.

Tak, regranting jest działaniem wykluczonym w Programie.

Tak. Koszt zakupu wyposażenia lub środka trwałego jest kwalifikowanym kosztem bezpośrednim projektu, jeśli jest on integralnym i niezbędnym elementem do realizacji projektu i ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zakładanych rezultatów. Środki muszą być zakupione na wczesnym etapie realizacji projektu. Warunkiem jest też, że będą one ubezpieczone i użytkowane w okresie trwania projektu i w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu oraz nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i nie zostaną sprzedane w celu osiągnięcia zysku. Konkretny zakup zostanie zapisany w umowie grantowej.

Środki trwałe sfinansowane w ramach Programu nie mogą być przeznaczone do użytkowania w ramach działalności gospodarczej ani działalności statutowej odpłatnej.

Przekazywanie środków finansowych i świadczeń w naturze na rzecz innych podmiotów jest kosztem niekwalifikowanym. Jeżeli planują Państwo zakupić wyposażenie, powinno ono pozostać Państwa własnością. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wyposażenie jest zakupione przez Partnera na podstawie podpisanej umowy partnerskiej w ramach realizowanego projektu.

W przypadku amortyzacji środków trwałych należy kierować się ustawą o rachunkowości i wewnętrzną polityką rachunkowowści organizacji. Do ustalenia wysokości odpisów amortyzacyjnych dla poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych stosuje się stawki określone w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2019 poz. 865 z późn. zm.). W ramach Programu kosztem bezpośrednim może być całość lub część amortyzacji zakupionych w ramach grantu środków trwałych, która odpowiada proporcji stopnia ich wykorzystania do celów realizacji projektu w trakcie jego trwania oraz pod warunkiem zapisu zakupu określonego środka trwałego w umowie grantowej, przy spełnieniu warunków opisanych w Podręczniku dla Wnioskodawców (str. 86-87).

Koszty postępowania sądowego są kosztem niekwalifikowanym, z wyjątkiem kosztów postępowań sądowych prowadzonych w ramach działań realizowanych w projekcie oraz będących niezbędnym elementem osiągnięcia zamierzonych rezultatów projektu. Informacja zawarta jest na str. 99 Podręcznika Wnioskodawców.

Tak. Ewentualne koszty utworzenia wyodrębnionego rachunku bankowego lub subkonta oraz transakcji bankowych związanych z realizacją projektu są kosztem kwalifikowanym w ramach Programu.

Podstawą rozliczenia kosztu jest jego udokumentowanie i potwierdzenie zapłaty. W przypadku płatności kartą z konta podstawowego potwierdzeniem będzie zapłata z konta głównego oraz zwrot dokonany z subkonta projektowego na konto główne organizacji.

- Budżet -

Nie ma obowiązku wniesienia wkładu własnego, ale można go umieścić, jeżeli organizacji na tym zależy. Nie będzie to jednak miało wpływu na ocenę wniosku. To oznacza, że koszty kwalifikowane mogą stanowić 100% projektu. Ujęcie wkładu własnego w budżecie nakłada obowiązek jego wykazania i właściwego zaraportowania. Wkład własny podlega tym samym zasadom co wydatki sfinansowane z Funduszy EOG. Należy pamiętać, że wkład własny musi być wykazany proporcjonalnie w każdej pozycji budżetowej.

Wkład nie jest wymagany i nie jest dodatkowo punktowany.

W budżecie należy podać kwoty brutto kosztów kwalifikowanych. W sytuacji, gdy Wnioskodawca jest uprawniony do odzyskiwania VAT, co sprawia, że koszt podatku VAT jest kosztem niekwalifikowanym, należy w budżecie podać kwoty netto w odniesieniu do tych kosztów, w ramach których można odzyskać VAT.

Tak, budżetujemy koszty w złotówkach, a narzędzie do planowania budżetu w Excelu, jak i budżet w Generatorze automatycznie przelicza koszty na euro po kursie 4,2.

Na sfinansowanie kosztów pośrednich przeznaczony jest ryczałt, stanowiący maksymalnie 15% bezpośrednich kwalifikowanych kosztów personelu przypisanego do projektu. Stawkę ryczałtową Wnioskodawca oblicza samodzielnie na podstawie wybranej przez siebie jasno ustalonej metody, np.:
• ustalonej proporcji pomiędzy personelem zaangażowanym w realizację projektu a personelem zatrudnionym przez organizację (przykład w Podręczniku na str. 91-92),,
• ustalonej proporcji pomiędzy budżetem projektu a budżetem całej organizacji,
• ustalonej proporcji pomiędzy kosztami pośrednimi projektu a średnią kosztów administracyjnych organizacji,
• albo innej jasno ustalonej metodzie.
Więcej w podręczniku na str. 87-92.

Tak, mogą Państwo tak zrobić. Stawkę ryczałtową obliczacie samodzielnie. Kalkulacja może opierać się na jednej z powyżej opisanych metod. Więcej w Podręczniku na str. 87-92.

Nie, dokumentacja procedury rozeznania rynku będzie konieczna na etapie realizacji projektu dla kosztów powyżej 5000 EUR.

- Zarządzanie finansami -

Zgodnie z wolą Państw-Darczyńców środki z dotacji w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny nie mogą stanowić wkładu własnego do innych projektów.

Dotacje przekazywane będą wyłącznie na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony w złotych polskich.

Grantobiorca przedstawia w sprawozdaniach okresowych i końcowym zestawienie kosztów poniesionych w ramach projektu i działań na rzecz rozwoju instytucjonalnego (jeśli korzysta z dodatkowej części dotacji) w polskich złotych oraz przelicza je na euro po kursie zastosowanym przez bank przy przewalutowaniu rat dotacji wpływających na konto Grantobiorcy. Różnice kursowe są kosztem grantobiorcy.

Koszty poniesione przy realizacji projektu będą przeliczane po kursie zastosowanym przez bank przy przewalutowaniu rat dotacji wpływających na konto Grantobiorcy. Ewentualne ujemne różnice kursowe organizacja będzie musiała pokryć samodzielnie, jednak przy proponowanym przez nas kursie różnice te nie powinny być duże.

Sprawozdania z realizacji projektu wymagają udokumentowania faktycznie poniesionych kosztów. Wyjątkiem są koszty pośrednie rozliczane ryczałtem określonym w budżecie projektu jako stały procent (maksymalnie 15%) od sumy poniesionych kosztów personelu.

Przy wykazywaniu kosztów pośrednich w sprawozdaniach okresowych i końcowym podstawą do rozliczenia ryczałtu musi być faktyczna kwota wydana na personel, a nie przedstawiona w budżecie kwota kosztów pośrednich. Przy obliczaniu kosztów pośrednich należy zastosować stawkę ryczałtową podaną w budżecie wniosku, w wysokości maksymalnie do 15% bezpośrednich kwalifikowanych kosztów personelu przypisanego do projektu i działań dotyczących rozwoju instytucjonalnego oraz współpracy dwustronnej. A zatem koszty pośrednie nie mogą być wyższe niż koszty bezpośrednie projektu.

Wypłaty gotówkowe z wydzielonego rachunku bankowego są możliwe jedynie w szczególnych przypadkach, gdy zapłata nie może być dokonana w formie przelewu. Przy czym wszystkie wynagrodzenia należy opłacać tylko przelewem. Dowodem poniesienia kosztów jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodem zapłaty (potwierdzenie przelewu). Dowodem zapłaty gotówkowej jest informacja na dokumencie: „Zapłacono gotówką” lub „Forma zapłaty: gotówka”. Ewentualne wydatki gotówkowe można zwracać przelewem z wyodrębnionego rachunku bankowego na podstawie rozliczenia z osobą, która poniosła koszt udokumentowany fakturą.

Nie. Wynagrodzenia, w tym umowy cywilnoprawne – zlecenia i umowy o dzieło – należy opłacać jedynie w formie przelewu.

W uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów nie ma miejsca na księgowe wyodrębnienie kosztów projektów finansowanych z dotacji, co w przypadku grantu w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest obowiązkowe. W takiej sytuacji organizacja stosująca tę formę księgowości musi we własnym zakresie opracować sposób wyodrębnienia księgowego kosztów finansowanych z grantu. Może to zrobić, opracowując np. tabelę pomocniczą, zawierającą wyodrębnione koszty finansowane z grantu, do której będą wpisywane koszty grantu, z równoczesnym wpisaniem ich do UEPiK. Ważne jest przy tym, by pomocnicza tabela zawierała numery wpisu każdego dokumentu w UEPiK.

Środki są przekazywane zaliczkowo. Płatność początkowa po podpisaniu umowy grantowej może wynosić maksymalnie 50% kwoty grantu. Konkretną wartość transz będziemy określać na etapie podpisywania umowy i określania harmonogramu płatności.