Ułatwienia dostępu

Partnerstwa projektowe

W ramach Programu składać wnioski i realizować projekty mogą organizacje pozarządowe samodzielnie lub w partnerstwach z innymi podmiotami z kraju i  zagranicy. Partnerzy mogą współtworzyć projekt oraz realizować konkretne działania, na które otrzymają środki z jego budżetu. 

Dlaczego warto tworzyć partnerstwa?

Jesteśmy przekonani, że dzięki partnerstwom:

  • projekty są bardziej efektywne, uwzględniają różne perspektywy i mogą czerpać z odmiennych doświadczeń,
  • działania projektowe mają większy zasięg i siłę oddziaływania,
  • projekty mają większą trwałość, co oznacza, że po zakończeniu działań projektowych istnieje duża szansa na ich kontynuację.

Kto może zostać partnerem w projektach w ramach Programu?

Partnerami organizacji pozarządowych realizujących projekty w ramach naszego Programu mogą zostać inne organizacje pozarządowe, a także instytucje publiczne (m.in.: samorządy, szkoły, biblioteki) oraz firmy prywatne z Polski lub z wymienionych niżej krajów.

Partnerami mogą być organizacje międzynarodowe, ich organy lub przedstawicielstwa. Przy czym dotyczy to wyłącznie organizacji międzynarodowych powołanych na mocy traktatów lub innych instrumentów prawa międzynarodowego. Międzynarodowe organizacje pozarządowe mogą być partnerami tylko w przypadku, gdy mają siedzibę na terenie Państw-Darczyńców, Państw-Beneficjentów lub państw ościennych.

Partnerami mogą być też grupy nieformalne z Polski, jednak nie ma możliwości przekazania im środków finansowych. Koszty związane z ich udziałem pokrywają grantobiorcy – liderzy projektów.

Partnerstwo projektowe może więc mieć zarówno charakter lokalny czy regionalny, jak i krajowy czy międzynarodowy.

Partnerstwa międzynarodowe można zawiązać z podmiotami z:

  • Państw-Darczyńców (Norwegii, Islandii i Liechtensteinu);
  • innych Państw-Beneficjentów, czyli 14 krajów, w których tak jak w Polsce realizowany jest Program Aktywni Obywatele (Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Grecji, Litwy, Łotwy, Malty, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier);
  • państw ościennych – aktualnie jedynie z Ukrainy (UWAGA: Decyzją Darczyńców Programu do odwołania z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny nie będą finansowane żadne działania angażujące podmioty zarejestrowane w Rosji i Białorusi).

Jak będziemy wspierać partnerstwa?

Na etapie składania wniosków w konkursach grantowych służymy wsparciem w poszukiwaniu partnerów zagranicznych do projektów. Ponadto, aby wzmocnić relacje między organizacjami polskimi a organizacjami z Państw-Darczyńców:

  • przygotujemy materiały informacyjne o organizacjach społecznych z Państw-Darczyńców i ich specyfice;
  • zorganizujemy wydarzenia z udziałem gości z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu;
  • oferujemy możliwość dofinansowania podróży w celu nawiązania partnerstwa projektowego z podmiotem z Państw-Darczyńców;
  • zapewnimy możliwość wzajemnych wizyt studyjnych pomiędzy organizacjami z Polski a organizacjami z Państw-Darczyńców (czas realizacji wizyt jest uzależniony od sytuacji pandemicznej).