Procedura skargowa

Wnioskodawcy, realizatorzy projektów i inni interesariusze mogą składać wnioski przeciwko działaniom Operatora w zakresie zarządzania Programem poprzez złożenie pisemnej skargi w ciągu 15 dni roboczych od momentu, gdy dowiedzieli się o niewłaściwym postępowaniu Operatora.

W przypadku:

  • zetknięcia się z naruszeniem zasad dobrego rządzenia (jawności, przejrzystości, odpowiedzialności, zera tolerancji dla korupcji) w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny,
  • zetknięcia się z nieprzestrzeganiem wartości, jakimi kieruje się Program (poszanowania ludzkiej godności, wolności, demokracji, równości, rządów prawa i poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości),
  • zauważenia nieprawidłowości w realizacji projektów finansowanych w Programie czy wykorzystywaniu środków pochodzących z Programu,

 
prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: skargi.aofr@frdl.org.pl.

Zgłoszenie skargi powinno zawierać następujące informacje:

  • opis, czego dotyczy naruszenie (prosimy o możliwie precyzyjny opis),
  • proponowaną formę kontaktu w celu wyjaśnienia sprawy (e-mail, telefon). 

Operator odpowie na zgłoszenie w ciągu 30 dni od jego wpłynięcia. Jeżeli odpowiedź okaże się niesatysfakcjonująca, można zgłosić sprawę do utworzonej przez Operatora Komisji Skargowej, która odpowie na zgłoszenie w ciągu kolejnych 30 dni od daty jego wpłynięcia do Komisji.

Niezależnie od tego, sprawę można zgłosić bezpośrednio do Biura Mechanizmów Finansowych (BMF) w Brukseli na adres alert-fmo@efta.int. Informujemy, że BMF rozpatruje jedynie skargi dotyczące Operatora Programu. We wszelkich innych sprawach podmiotem uprawnionym do rozpatrywania skarg jest Operator i Komisja Skargowa.

Operator gwarantuje anonimowość oraz poufność danych osobowych na każdym etapie rozpatrywania skargi. Z przedmiotem zgłoszenia zapoznają się jedynie osoby będące pracownikami/pracowniczkami Operatora, niezbędne do wyjaśnienia sprawy, a także – w razie konieczności – członkowie/członkinie Komisji Skargowej i/lub BMF. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych przetwarzanych w trakcie rozpatrywania skargi można uzyskać wysyłając wiadomość na adres: rodo.aofr@frdl.org.pl.