Ułatwienia dostępu

Norwegia

Jednym z ważnych celów Funduszy EOG jest wzmocnienie stosunków dwustronnych między Polską (czyli jednym z Państw-Beneficjentów) a Państwami-Darczyńcami, czyli Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Dlatego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny szczególnie zachęcamy do podejmowania współpracy i korzystania z doświadczeń podmiotów właśnie z Państw-Darczyńców.

Norwegia

Społeczeństwo obywatelskie w Norwegii jest dużym, dynamicznym i innowacyjnym sektorem. Tworzy go ponad 115 000 zarejestrowanych organizacji pozarządowych oraz liczne grupy nieformalne, które działają bez przyjmowania osobowości prawnej. Dla porównania: w Polsce zarejestrowanych organizacji jest ok. 143 000 (dane Stowarzyszenia Klon/Jawor na koniec grudnia 2018), podczas gdy w Polsce mieszka ok. 38 milionów osób, a w Norwegii zaledwie ok. 5,3 milionów. Szacuje się, że ok. 80% Norwegów i Norweżek jest członkami bądź członkiniami jednej lub większej liczby organizacji społecznych.

Organizacje pozarządowe, zwłaszcza te sprofesjonalizowane i zatrudniające pracowników, są ważnymi podmiotami kształtującymi życie społeczne w Norwegii: nie tylko dostarczają rozmaitych usług, ale też monitorują i recenzują działania władz, a także mają zdolność wpływania na decyzje polityczne i lobbują za konkretnymi zmianami. Bardzo ważnym obszarem działania norweskich NGOsów jest edukacja oraz kształcenie postaw demokratycznych wśród członków i członkiń społeczeństwa norweskiego. Wiele z organizacji pełni również istotną rolę reprezentantów interesów różnych grup społecznych, zwłaszcza tych mniej słyszalnych w sferze publicznej.

W ostatnich latach w Norwegii obserwuje się spadek liczby organizacji działających lokalnie, za to rośnie liczba organizacji, których skala działania obejmuje cały kraj. Nieznacznie spada liczba osób, które są członkami organizacji – ważniejsze od członkostwa stają się dostarczane przez organizacje usługi dla szerokiego grona odbiorców i wolontariuszy. Coraz więcej osób angażuje się też w działania społeczne właśnie jako wolontariusze: ta liczba wzrosła z 115 000 w roku 2009 do ponad 148 000 w roku 2016.

Na szczeblu lokalnym przeważają organizacje angażujące się w działania z obszaru kultury i sportu. Na poziomie krajowym wzrasta znaczenie sprofesjonalizowanych stowarzyszeń (biznesowych, zrzeszających pracodawców czy związkowych) oraz organizacji działających w obszarach wsparcia społecznego, kultury i organizacji czasu wolnego.

Sektor obywatelski w Norwegii charakteryzuje się wysokimi kompetencjami związanymi z rozwojem instytucjonalnym i sposobami działania. Organizacje norweskie mają m.in. wieloletnie doświadczenie i wypracowane praktyki działania w takich obszarach jak:

  • prowadzenie działań rzeczniczych, kampanii społecznych i innych form oddziaływania na świadomość społeczną,
    mobilizacja społeczna, wolontariat i partycypacja,
  • podnoszenie kompetencji w sektorze obywatelskim, wzmacnianie stabilności organizacji, sieciowanie i transparentność,
  • budowanie partnerstw z podmiotami publicznymi i prywatnymi,
  • partycypacja w procesach decyzyjnych, w tym kształtowanie warunków do uczestnictwa w życiu publicznym dla obywateli i obywatelek.

Myśląc o partnerstwie z podmiotami z Norwegii warto pamiętać o tym, że w krajach skandynawskich panuje dość silna tendencja upraszczania rozwiązań biurokratycznych i proceduralnych, w tym rachunkowych, co warto uwzględnić przy planowaniu współpracy (np. jeśli chodzi o uprzedzenie partnera o obowiązujących procedurach sprawozdawczych, związanych z prowadzeniem dokumentacji projektowej itd.).

Przykładowe organizacje społeczne z Norwegii działające w obszarach objętych Programem:

a) organizacje działające w obszarze praw człowieka, promocji różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji:

b) organizacje działające na rzecz osób z doświadczeniem migracyjnym oraz uchodźców i uchodźczyń:

c) organizacje działające na rzecz budowania kultury demokratycznej, zaangażowania obywatelskiego i zrównoważonego rozwoju:

d) organizacje działające w obszarze zdrowia, wsparcia społecznego i na rzecz osób z niepełnosprawnościami:

e) organizacje polonijne i działające na rzecz Polonii w Norwegii:

Istotną rolę w gwarantowaniu praw człowieka i tworzeniu warunków zapobiegających wykluczeniu społecznemu jakichkolwiek grup czy osób w Norwegii, a także w działaniach na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, odgrywają liczne instytucje publiczne – ogólnokrajowe (rządowe) i lokalne (samorządowe), m.in.:

Gdzie znaleźć więcej informacji?

 
Punkt kontaktowy Programu Aktywni Obywatele w Norwegii: