Współpraca dwustronna

Jednym z ważnych celów Funduszy EOG jest wzmocnienie stosunków dwustronnych między Polską (czyli jednym z Państw-Beneficjentów) a Państwami-Darczyńcami, czyli Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Dlatego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny szczególnie zachęcamy do podejmowania współpracy i korzystania z doświadczeń podmiotów właśnie z Państw-Darczyńców.

W ramach współpracy dwustronnej będziemy między innymi:

 • organizować webinaria i spotkania sieciujące oraz wspierać organizacje z Polski w poszukiwaniach zagranicznych partnerów do projektów (w tym: finansować wizyty “zapoznawcze” u podmiotów z Państw-Darczyńców);
 • zapraszać do udziału w wizytach studyjnych, które będą organizowane w Polsce i w Państwach-Darczyńcach, po to, by umożliwić poznanie stosowanych w tych krajach rozwiązań w obszarach tematycznych objętych Programem oraz wymianę doświadczeń;
 • publikować materiały i prowadzić działania edukacyjne przybliżające podmiotom z Polski, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii realia funkcjonowania organizacji pozarządowych w krajach współpracujących.

 
O wszystkich wydarzeniach organizowanych w ramach współpracy dwustronnej będziemy informować na stronie Programu i w naszych mediach społecznościowych.

Partnerstwa projektowe z podmiotami z Państw-Darczyńców

Zachęcamy do składania w konkursach w ramach Programu wspólnych wniosków projektowych z partnerami z Państw-Darczyńców, tj. Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Organizacje, które przygotują projekty w partnerstwie z podmiotami z tych trzech krajów, mogą ubiegać się o dodatkowe środki (niewliczane do podstawowej wysokości grantu) przeznaczone na pokrycie kosztów udziału Partnera/ Partnerów z tych państw i współpracy dwustronnej w projekcie. Kwota ta nie jest zależna od liczby Partnerów z Państw-Darczyńców i może wynosić:

 • w przypadku małych grantów: do 15% podstawowej wysokości grantu, maksymalnie 3450 EUR,
 • w przypadku dużych grantów: do 15% podstawowej wysokości grantu, maksymalnie 12 600 EUR,
 • w przypadku grantów interwencyjnych (osobny nabór ciągły): do 15% podstawowej wysokości grantu, maksymalnie 2250 EUR.

 
Najważniejsze zasady projektów partnerskich z podmiotami z Państw-Darczyńców:

 • Partnerami w projekcie mogą być organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, niekomercyjne i komercyjne (z wyłączeniem jednoosobowej działalności gospodarczej) zarejestrowane na terenie Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii.
 • Podmioty z Państw-Darczyńców mogą być partnerami w dowolnej liczbie projektów. Nie ma także limitu co do liczby partnerów (w tym partnerów z Państw-Darczyńców), którzy mogą brać udział w jednym projekcie.
 • Działania każdego Partnera w ramach projektu muszą mieć charakter non-profit, tzn. nie mogą być nastawione na osiąganie zysków. Realizacja zadań w ramach współpracy partnerskiej nie może też polegać na sprzedaży usług lub towarów przez Partnera Wnioskodawcy (działania nie mogą być rozliczane na podstawie faktury).
 • Zaangażowanie Partnerów, ich rolę i zadania, trzeba potwierdzić w pisemnej deklaracji partnera, wymaganej już na etapie składania wniosku. W przypadku otrzymania grantu, przed podpisaniem umowy grantowej, niezbędne będzie podpisanie umowy partnerskiej. Oba dokumenty muszą być przygotowane w języku angielskim. Wzór deklaracji partnera oraz umowy partnerskiej znajdują się na stronie internetowej Programu.
 • Środki na współpracę dwustronną mogą być wydatkowane na:
  – koszty personelu i koszty pośrednie Partnera,
  – działania projektowe prowadzone na terenie kraju Partnera,
  – koszty podróży między krajami,
  – korzystanie z doświadczeń eksperckich Partnera.

 
Więcej informacji na temat zasad partnerstw można znaleźć w Rozdziale 4, a na temat działań, które można zrealizować ze środków na współpracę dwustronną – w Rozdziale 6 Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Konkurs na projekty tematyczne.

Jak znaleźć partnera z Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii?

W znalezieniu partnerów do projektu z Państw-Darczyńców mogą być pomocne:

 
Jeśli szukacie partnera do projektu, zacznijcie od wypełnienia i przesłania na powyższy adres mejlowy kwestionariusza, w którym pytamy o najważniejsze informacje o Waszej organizacji i typie partnera, na którym Wam zależy – pobierz KWESTIONARIUSZ.

Informacje o sektorze obywatelskim:

 
Polecamy również: