Ułatwienia dostępu

Mikrogranty

Tu znajdziesz informacje o konkursie na mikrogranty na rozwój młodych organizacji w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wraz z niezbędnymi dokumentami.

Nabór wniosków w konkursie na mikrogranty na rozwój młodych organizacji trwał od 1 marca do 8 maja 2023 roku. W konkursie zostało złożonych 317 wniosków. Po ich ocenie formalnej do oceny merytorycznej przeszło 271 wniosków. Od oceny formalnej odwołało się w terminie 12 Wnioskodawców. Po uwzględnieniu odwołań do oceny merytorycznej zostało dopuszczonych 7 wniosków. Łącznie do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 278 wniosków. Komitet Wykonawczy, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji Konkursowej, podjął decyzję o przyznaniu 41 mikrograntów.

W związku ze zwolnionymi środkami Komitet Wykonawczy Programu zdecydował o przyznaniu mikrograntów dwóm organizacjom: Instytutowi Ochrony Krajobrazu Pomorza oraz Stowarzyszeniu Lepsze Jutro, których wnioski znajdowały się na liście rezerwowej. Łączna liczba przyznanych mikrograntów (41) nie uległa zmianie.

Łączna kwota przyznanych środków to 481 571,91 z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach obszaru 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego).

Wyniki konkursu

O konkursie

Mikrogranty to środki finansowe dla mniej doświadczonych organizacji, przeznaczone na realizację bieżących działań związanych z budowaniem zespołu i organizacją pracy, rozpoznawalnością i współpracą w środowisku lokalnym. Celem konkursu było zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju i prawidłowego funkcjonowania organizacjom, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, bądź takim, które nie zdołały jeszcze ustalić wewnętrznych zasad i procedur, wypracować kultury pracy czy sposobów skutecznego dotarcia do swoich odbiorców.

Ogólne warunki konkursu

Kwota przeznaczona na granty w tym konkursie wynosi 360 000 EUR z Funduszy Norweskich.

W konkursie można było składać wnioski na jeden typ grantów na rozwój organizacji:

 • minimalna kwota grantu: 10 000 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 12 000 EUR,
 • czas realizacji: od 6 do 8 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • dla organizacji zarejestrowanych nie wcześniej niż 28 lutego 2020 roku i nie później niż 28 lutego 2023 (dzień przed ogłoszeniem konkursu) oraz prowadzących działalność statutową wpisującą się w co najmniej jeden z czterech obszarów wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (Ochrona praw człowieka, Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu, Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym oraz Wsparcie rozwoju sektora społecznego);
 • dla organizacji, które nie otrzymały wcześniej żadnego grantu w konkursach organizowanych w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny ani Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

 

Każdy wniosek musiał zawierać cztery obowiązkowe działania, tj.:

 • działanie wpisujące się w plany zarządzania i rozwoju zasobów organizacji,
 • działanie wpisujące się w plany budowania wizerunku i komunikacji organizacji,
 • dwa działania skierowane do odbiorczyń i odbiorców zewnętrznych wpisujące się w co najmniej jeden obszar wsparcia Programu.

 

Wnioski można było składać wyłącznie w Elektronicznym systemie naboru wniosków i zarządzania projektami, zwanym dalej Generatorem, dostępnym na stronie: https://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/.

Termin składania wniosków:

 • od 1 marca 2023 roku, godz. 12.00 w południe czasu polskiego, do 8 maja 2023 roku, godz. 12.00 w południe czasu polskiego.


Termin ogłoszenia wyników:

 • oceny formalnej wniosków: do 19 maja 2023 roku,
 • oceny merytorycznej wniosków: do 20 lipca 2023 roku.

Obszary wsparcia w konkursie na mikrogranty na rozwój młodych organizacji

Wszystkie inicjatywy finansowane z mikrograntów na rozwój młodych organizacji powinny przyczyniać się do osiągnięcia rezultatów w obszarze 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

Działania realizowane w ramach tego obszaru mają przyczynić się do tego, by organizacje potrafiły:

 • jasno określić swoją misję (co i jak chcą zmienić poprzez swoje działania, co je odróżnia od innych) odpowiadającą na zdiagnozowane potrzeby określonych grup odbiorczyń/odbiorców, plany rozwojowe samorządu terytorialnego czy danego sektora (np. pomocy społecznej, edukacji itp.);
 • realizować misję w elastyczny, dostosowany do zmieniających się warunków sposób, wynikający ze stałej refleksji nad długofalowymi celami, wykraczającymi poza horyzont poszczególnych projektów;
 • dywersyfikować swoje budżety, zmniejszając, na ile to możliwe, swoje uzależnienie od jednego źródła finansowania/grantodawcy; korzystać w większym stopniu np. ze środków przekazywanych przez obywatelki i obywateli tak, by zapewnić organizacji zasoby pozwalające na stabilne działanie i niezależność w formułowaniu celów i metod ich realizacji;
 • wdrażać skuteczne strategie fundraisingowe – zwiększać niezależność finansową organizacji poprzez prowadzenie działalności gospodarczej, działalność odpłatną pożytku publicznego oraz tworzenie spółek z o.o. non profit;
 • polepszać zarządzanie, skutecznie wykorzystując narzędzia cyfrowe do realizacji projektów, współpracy w zespole oraz komunikacji z odbiorczyniami/odbiorcami;
 • doskonalić partnerstwa i sieci współpracy z innymi organizacjami i grupami nieformalnymi, a także instytucjami publicznymi i firmami;
 • oferować pracowni(cz)kom i wolontariusz(k)om stabilne, atrakcyjne warunki pracy oraz możliwość stałego podnoszenia kompetencji; zwiększać ich motywację do angażowania się w realizację misji organizacji poprzez wpływ na kierunki jej rozwoju;
 • dbać o swoją przejrzystość; zwiększać skuteczność działań rzeczniczych ułatwiających innym zrozumienie korzyści wynikających z działań organizacji oraz ich roli w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 • prowadzić skuteczną komunikację umożliwiającą przekazywanie informacji o swoich działaniach, dotarcie do wybranych grup odbiorczyń/odbiorców i skuteczne odpowiadanie na ich potrzeby.

 

Granty w konkursie na mikrogranty na rozwój młodych organizacji były przyznawane wyłącznie podmiotom, które prowadzą działalność statutową wpisującą się w co najmniej jeden z obszarów wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Zapoznaj się z treścią całego zaproszenia (PL)

Read the full version of the invitation (EN)

Załączniki