Wyniki 2. konkursu na projekty tematyczne

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Wyniki 2. konkursu na projekty tematyczne

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

W 2. konkursie grantowym na projekty tematyczne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny przyznajemy granty na realizację 102 projektów: 72 dużych i 30 małych. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu!

Zakończyliśmy proces oceny wniosków w 2. konkursie na projekty tematyczne. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 311 wniosków w ścieżce na duże granty i 302 wnioski w ścieżce na małe granty. Komitet Wykonawczy, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji Konkursowej, podjął decyzję o przyznaniu grantów na realizację 102 projektów: 72 dużych i 30 małych. 8 dużych i 5 małych projektów znajduje się na liście rezerwowej.

Łączna kwota środków przyznanych na realizację działań projektowych to 6 623 535,40 euro. Z tej kwoty 1 807 398,70 euro zostanie przeznaczone na projekty w obszarze 1. (Ochrona praw człowieka), 1 950 859,17 euro na projekty w obszarze 2. (Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu) oraz 2 865 277,53 euro na projekty w obszarze 3. (Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym).

Dodatkowo, na realizację planów rozwoju instytucjonalnego (obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego), przyznaliśmy 1 056 486,37 euro, a kolejne 167 368,33 euro rezerwujemy dla Grantobiorców, których plany rozwoju wymagają modyfikacji.

Decyzja o przyznaniu grantu wynika z oceny ekspertek i ekspertów (punktacji), kwot zarezerwowanych na granty w ramach obszarów wsparcia, a także dążenia do zapewnienia zrównoważonego wsparcia realizacji projektów w różnych regionach Polski. Z kartą oceny eksperta / ekspertki można się zapoznać w Generatorze Wniosków.

Organizacjom, którym zostały przyznane granty, serdecznie gratulujemy! Po 25 lipca drogą mailową (na adres e-mail podany w Generatorze wniosków) otrzymacie informacje dotyczące kolejnych kroków niezbędnych do podpisania umowy grantowej.

Projekty z listy rezerwowej będą mogły uzyskać dofinansowanie wówczas, gdy w przypadku któregoś z projektów wybranych do dofinansowania nie dojdzie do podpisania umowy grantowej. Kolejność przyznawania grantów projektom z listy rezerwowej będzie wyznaczana w ramach obszarów wsparcia. Pod uwagę będzie brana w pierwszej kolejności ilość “zwolnionych” środków z alokacji dla danego obszaru wsparcia (decydująca o tym, czy możliwe będzie dofinansowanie całego projektu), następnie przyznana punktacja, a na końcu możliwie proporcjonalna reprezentacja poszczególnych województw. W przypadku obszaru 1. brana będzie pod uwagę również kolejność wniosków na liście rezerwowej wskazana przez Komisję Konkursową i przez Komitet Wykonawczy.

W przypadku pytań związanych z oceną merytoryczną wniosku, który nie otrzymał dofinansowania, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: wyniki.aofr@fed.org.pl.

LISTY WNIOSKÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ
z podziałem na obszary oraz województwa

Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci)

Do pobrania:
Lista wniosków – obszar 1. z uwzględnieniem grantów na rozwój instytucjonalny (obszar 4.)

Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu

Do pobrania:
Lista wniosków – obszar 2. z uwzględnieniem grantów na rozwój instytucjonalny (obszar 4.)

Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska)

Do pobrania:
Lista wniosków – obszar 3. z uwzględnieniem grantów na rozwój instytucjonalny (obszar 4.)

Wszystkie wnioski z podziałem na województwa

Do pobrania:
Pełna lista wniosków z podziałem na województwa

Wnioski na liście rezerwowej

Do pobrania:
Lista wniosków na liście rezerwowej

Protokoły

Do pobrania:

Udostępnij:

Najnowsze aktualności