Ułatwienia dostępu

Wizerunek osób z niepełnosprawnościami w wielkopolskich mediach

Grantobiorca: Stowarzyszenie Na Tak
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 23 000,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 31.12.2021-31.12.2022

Projekt odpowiada na potrzebę zmiany sposobu przedstawiania osób z niepełnosprawnościami w wielkopolskich mediach. Temat ten budzi niewielkie zainteresowanie w środowisku mediów lokalnych regionu. Ponadto, istnieje duża rozbieżność pomiędzy zaleceniami w tej dziedzinie a stanem rzeczywistym. Z jednej strony, różne raporty i dokumenty strategiczne zawierają zobowiązania do promowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami. Z drugiej, zbyt mało osób z niepełnosprawnościami pracuje w mediach, a jakość materiałów przedstawiających tę grupę jest zbyt niska. O potrzebie działań w tym zakresie wspominało już wielu badaczy i badaczek komunikacji społecznej, a także autorzy takich dokumentów jak Strategia Regulacyjna Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji czy Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Wspólne działanie na rzecz poprawy wizerunku osób z niepełnosprawnościami przyniesie efekty w postaci większej integracji tych osób w lokalnej społeczności. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami w mediach regionu Wielkopolski. Utworzymy Wielkopolską Sieć Mediów Osób z Niepełnosprawnościami, w ramach której lokalni twórcy mediów będą wypracowywać rozwiązania na zdiagnozowane problemy. W ramach projektu realizujemy warsztaty dla młodzieży szkół średnich, które prowadzą dziennikarki i dziennikarze z niepełnosprawnościami. Powstaje publikacja opisująca zasady promowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami w lokalnych mediach.