Ułatwienia dostępu

Wiem gdzie mieszkam, wiem gdzie działam

Grantobiorca: Stowarzyszenie Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 576,26 EUR
Partnerzy:
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
Rada Okręgu Chełmińskie
Czas realizacji: 01.11.2022-30.09.2023

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców i mieszkanek Chełmińskiego Przedmieścia – dzielnicy Torunia – oraz (od)budowa ich lokalnej tożsamości. W trakcie dotychczasowej działalności zdiagnozowaliśmy niski stopień zaangażowania obywatelskiego lokalnej społeczności i związane z tym osłabienie lub zanik tożsamości lokalnej. Projekt realizujemy w partnerstwie z radą okręgu „Chełmińskie” oraz Pracownią Zrównoważonego Rozwoju. W ramach projektu przygotowujemy case study poprzedzone realizacją badań oraz przeprowadzeniem warsztatów dla mieszkańców oraz osób działających w radzie okręgu. Działania te pozwolą z jednej strony dotrzeć do lokalnej społeczności z informacjami o historii okręgu, jego problemach i sposobach ich rozwiązywania, z drugiej natomiast zebrać i uzupełnić posiadane informacje dotyczące podejmowanego problemu. Wypracowaną metodę pracy dotyczącą jednego z trzynastu funkcjonujących w mieście okręgów będzie można zastosować w kolejnych okręgach. Case study posłuży do opracowania rekomendacji i wniosku o konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania rad okręgu w Toruniu. Działająca w Chełmińskim Przedmieściu rada okręgu złoży wniosek do Prezydenta Miasta Torunia wykorzystując materiały zebrane i opracowane podczas realizacji projektu.