Ułatwienia dostępu

Więc chodź, pomaluj NASZ świat…

Grantobiorca: Fundacja „Pestka”
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 101 304,79 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.12.2021-31.03.2023

Celem projektu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrona ofiar tej przemocy na terenie woj. świętokrzyskiego. Wyzwania, na które odpowiada projekt, to: niewystarczająca wiedza osób i podmiotów pracujących z rodzinami uwikłanymi w przemoc w zakresie metod, narzędzi, sposobów pracy z takimi osobami oraz niewykorzystany potencjał organizacji społecznych i ich niewielka aktywność w pracach zespołów interdyscyplinarnych. Zjawisko przemocy w rodzinie jest poważnym problemem społecznym w ponad 60% badanych miejscowości w województwie świętokrzyskim. Ponad 45% ofiar przemocy to kobiety, a blisko 40% osób nie reaguje na przejawy agresji, z którymi się spotyka. Województwo świętokrzyskie zajmuje 1. miejsce w kraju pod względem liczby osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie będąc pod wpływem alkoholu. Program psychologiczno-terapeutyczny w regionie realizują obecnie jedynie 3 samorządy. Projekt skierowany jest do zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizacji społecznych, które spotykają się z działaniami przemocowymi wobec podopiecznych, decydentów, urzędników samorządowych i rodzin uwikłanych w przemoc. W ramach projektu organizujemy 2 konferencje, 12 spotkań informacyjnych, 3 edycje szkoleń specjalistycznych (400 godz.) dla 45 osób, w tym 10 z NGO. Opracowujemy pakiety edukacyjne na podstawie materiałów programu „Niebieska linia”– trafią one do 102 gmin i 50 NGO. Realizujemy pilotażowy program aktywizująco-wspierający dla 5 rodzin uwikłanych w przemoc, który stanie się nową metodą pracy w naszej fundacji. W ramach wsparcia instytucjonalnego fundacji zakupimy umeblowanie, opracujemy strategię fundrasingu i przygotujemy pakiety edukacyjne dla pracowników. W działaniach zaplanowanych w projekcie weźmie udział min. 500 osób.