Ułatwienia dostępu

Sztuka Otwartości ’23

Grantobiorca: Fundacja Po Prostu Da Się
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 28 060,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.11.2022-31.10.2023

W tym projekcie odpowiadamy na problem dyskryminacji w instytucjach kultury, a w szczególności problem dotyczący braku standardów równościowych w organizacji zajęć artystycznych dla młodzieży. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są instruktorki oraz młodzi ludzie – uczestniczki i uczestnicy zajęć artystycznych w województwie śląskim, których potrzeby zdiagnozowałyśmy przed przygotowaniem projektu. Chcemy pomóc organizować i przeprowadzać kreatywne, włączające, zajęcia dla młodzieży, które będą dostępne dla różnych grup i otwarte na różnorodność. W ramach projektu prowadzimy cykl szkoleniowy składający się z 2 zjazdów stacjonarnych (56h) oraz zajęć z młodzieżą dla 10 instruktorów i instruktorek zajęć artystycznych pracujących z młodymi ludźmi. Podczas warsztatów rozwijamy kompetencje osób uczestniczących w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, edukacji włączającej i aktywizacji społecznej młodzieży za pomocą środków artystycznych. Przygotowujemy do prowadzenia zajęć dla młodzieży w sposób bardziej otwarty i włączający, a także do pracy z osobami z utrudnionym dostępem do kultury. Grupy młodzieży wspierane przez instruktorki i instruktorów realizują wydarzenia artystyczne, poruszające najważniejsze dla nich kwestie społeczne. Bierze w nich udział ok. 500 widzów. Realizujemy również kampanię społeczną w formie podcastu. Przekazujemy w niej wiedzę na temat potrzeb grup dyskryminowanych oraz potencjału sztuki do inicjowania zmiany społecznej.