Ułatwienia dostępu

Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie

Grantobiorca: Pracownia Pozarządowa
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 99 880,97 EUR
Partnerzy: Gmina Miasto Koszalin
Czas realizacji: 1.11.2021-31.07.2023

Celem projektu jest włączenie młodych ludzi z Koszalina w sprawy miasta i stworzenie im przestrzeni do decydowania o ich najbliższym otoczeniu. W swoich szkołach poznają sposoby na aktywność społeczną i będą podejmować decyzje wpływające na całą szkolną społeczność. Projekt jest potrzebny z kilku powodów. Po pierwsze, obserwujemy niewielką aktywność obywatelską młodych ludzi (np. zaangażowanie w tworzenie projektów i głosowanie w ramach koszalińskiego budżetu obywatelskiego – 25% ogółu, aktywność wolontarystyczna – 2% ogółu). Drugim powodem jest brak dostępu do wiedzy – w szkołach nie są organizowane zajęcia dotyczące aktywności obywatelskiej czy samorządności. Po trzecie, niewielka jest świadomość rodziców i nauczycieli na temat tego, jak potrzebne jest włączanie młodych ludzi w procesy partycypacyjne. Projekt realizujemy w trzech szkołach podstawowych w Koszalinie. Najważniejsze działania to: warsztaty poświęcone różnym rodzajom aktywności obywatelskiej, wolontariatowi i samorządności – chcemy w ten sposób pokazać, że można i warto być aktywnym; warsztaty tworzenia pomysłów do szkolnego budżetu obywatelskiego – tu dajemy przestrzeń do decydowania o sprawach najważniejszych z punktu widzenia uczniów i uczennic; wydarzenie podsumowujące w każdej szkole – dzięki niemu zintegrujemy społeczność szkolną, pokażemy korzyści z włączania się w sprawy szkoły, wypromujemy najbardziej aktywne osoby. Odbiorcami działań są przede wszystkim społeczności trzech szkół: uczniowie i uczennice, przedstawiciele i przedstawicielki rad rodziców oraz grona pedagogicznego. Projekt realizujemy w partnerstwie z Gminą Miasto Koszalin.Zapewnia ona wsparcie merytoryczne prowadzonych działań oraz dodatkowe narzędzia komunikacji z mieszkańcami i mieszkankami, wpływając w ten sposób na promocję i widoczność realizowanych działań.