Ułatwienia dostępu

Seniorzy: partycypacja i rozwój strategiczny

Grantobiorca: Seniorski Klub Sportowy „Aktywna Rodzina”
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 24 640,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.12.2021-31.12.2022

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych z województwa śląskiego i okolic w działaniach partycypacyjnych. Problem, na który odpowiada projekt, to niewielka aktywność osób starszych i seniorskich organizacji, a także niedostateczna obecność tematyki senioralnej w lokalnych programach wsparcia i strategiach rozwoju. Brakuje wizji i planów rozwoju takich organizacji, jak Koła Gospodyń Wiejskich czy Kluby Seniora. Zbyt mało środków finansowych jest przeznaczanych na programy wsparcia osób starszych. Wiele gmin nie posiada takich strategii ani programów, a wsparcie dla seniorów realizuje jedynie za pomocą domów pomocy społecznej. W projekcie bierze udział 60 osób oraz 8 grup seniorskich (formalnych i nieformalnych). Prowadzimy dla seniorów warsztaty z komunikacji i partycypacji, zapewniamy im indywidualne wsparcie i organizujemy wyjazd edukacyjny. Tematyka warsztatów dotyczy opracowywania strategii organizacji, a także przygotowywania i realizacji inicjatyw lokalnych. Projekt pozwoli osobom starszym zdobyć i rozwijać umiejętności występowania w imieniu grupy rówieśników, lobbowania w sprawie potrzeb swojej grupy, monitoringu lokalnych dokumentów, inicjowania zmian i rozwoju organizacji. Efektem projektu będzie wzrost poczucia sprawczości wśród osób starszych oraz ich wiedzy i umiejętności w zakresie partycypacji i wolontariatu. Zostanie nawiązana lub pogłębiona współpraca organizacji seniorskich z gminami, co wpłynie również na długofalową zmianę w lokalnej polityce senioralnej.