Ułatwienia dostępu

Razem Mieszkamy – Wspólnie działamy !

Grantobiorca: Fundacja Aktywności Obywatelskiej
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 95 772,15 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.11.2022-31.03.2024

Problemem, na który odpowiada ten projekt, jest niskie zaufanie społeczne i niewielkie zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego i lubelskiego w województwie lubelskim w działania na rzecz dobra wspólnego. Zaufanie do innych ludzi jest przez większość badaczy traktowane jako fundament kapitału społecznego. Jego brak ma negatywny wpływ na jakość relacji społecznych. Utrudniona jest współpraca, więzi społeczne są słabe, brakuje poszanowania dla innych osób i dla wspólnego dobra, a ludzie wycofują się z życia społecznego. Według badań „Diagnoza społeczna 2020” i „Zaufanie społeczne” (2020), poziom zaufania Polaków należy do najniższych w Europie. Dużą „ostrożność w stosunku do większości ludzi” zadeklarowało 76% osób badanych. Dodatkowo zjawisko ufania tylko „swoim” jest dużym wyzwaniem w obecnej sytuacji napływu uchodźców z Ukrainy do Polski. Dlatego w tym projekcie chcemy przyczynić się do wzrostu zaangażowania mieszkańców i mieszkanek, opartego na zaufaniu i umiejętności współpracy pomimo różnic wynikających z odmiennych światopoglądów, wyznawanych wartości, pochodzenia oraz innych czynników wpływających na zróżnicowanie spoleczne. Projekt realizujemy w powiatach: zamojskim, biłgorajskim oraz lubelskim w województwie lubelskim. Prowadzimy warsztaty dla liderów i liderek, organizujemy wiece partycypacji dla społeczności lokalnej, inicjatywy lokalne oraz działania promocyjne. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są lokalni aktywiści, społecznicy z organizacji pozarządowych, lokalnych instytucji(szkół, domów kultury) i grup nieformalnych, a także osoby mające potencjał do większej aktywności, które będą pomagać w realizacji inicjatyw lokalnych tworząc 3-osobowe grupy inicjatywne.