Ułatwienia dostępu

Radomskie PES?-YES!

Grantobiorca: Fundacja Radomskie
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 809,00 EUR
Partnerzy: Łomżyński klaster ekonomii społecznej
Czas realizacji: 01.11.2021-01.11.2022

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES) oraz upowszechnienie narzędzi i procedur demokratycznego podejmowania decyzji. Dzięki temu projektowi chcemy też sprawić, by PES były bardziej rozpoznawalne w lokalnej społeczności. Wyzwaniem, z jakim się mierzymy, jest brak silnej reprezentacji PES, które poprzez wspólne działania mogłyby wpływać na politykę lokalną, a także brak integracji i współpracy pomiędzy Podmiotami Ekonomii Społecznej i gminami. Problemem jest też brak pozytywnego wizerunku PES w przestrzeni lokalnej i niewielka aktywność mieszkańców, którzy niechętnie angażują się w działania wolontariackie. W ramach projektu realizujemy kampanię społeczną zwiększającą zaangażowanie mieszkańców. Prowadzimy debaty w formie World Cafe, spotkania sieciujące, seminaria edukacyjne, happeningi i wizyty studyjne. Korzyści z działań projektowych odniosą Podmioty Ekonomii Społecznej oraz obywatele, dzięki możliwości wzajemnego poznania się i uzyskania wsparcia. Odbiorcami projektu są osoby, które chcą mieć wpływ na politykę lokalną, liderzy społeczni, przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej, wolontariusze, samorządy oraz lokalna społeczność subregionu radomskiego. Naszym partnerem jest Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej – podmiot posiadający doświadczenia w zakresie współpracy z gminami. Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej działa od 2013 roku. Gromadzi wokół siebie 16 Podmiotów Ekonomii Społecznej.