Ułatwienia dostępu

Punkt konsultacyjny dla cudzoziemców w Fundacji dla Somalii

Grantobiorca: Fundacja dla Somalii
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 83 999,99 EUR
Partnerzy: Brak
Czas realizacji: 31.12.2021–31.12.2022

Projekt ma na celu zapewnienie migrantkom i migrantom dostępu do usług z zakresu doradztwa ogólnego i specjalistycznego świadczonych przez doradców integracyjnych, prawnika i doradcę zawodowego. Do Polski trafia coraz więcej osób z doświadczeniem migracji. Tylko w lutym 2021 złożono ponad 28 tysięcy wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE, a wydano prawie 17 tysięcy pozytywnych decyzji. Według danych statystycznych Urzędu ds. Cudzoziemców oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, województwo mazowieckie jest najchętniej wybierane jako miejsce osiedlenia się lub czasowego zamieszkania – trend ten utrzymuje się od kilkunastu lat. Oznacza to napływ do województwa nowych osób, które nie znają języka polskiego, polskich realiów nie potrafią korzystać ze wsparcia instytucjonalnego. Projekt uzupełnia lukę w dostępie do usług doradczych i informacyjnych w całym województwie mazowieckim, a dzięki uruchomieniu porad online, również w całej Polsce. Głównym celem projektu jest zapewnienie cudzoziemcom wsparcia w zakresie integracyjnym, prawnym i zawodowym. W ramach projektu wspieramy bezpośrednio minimum 800 osób z doświadczeniem migracji i udzielamy minimum 1500 konsultacji stacjonarnych i online. Dzięki temu odbiorcy nabywają również umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami prawno-administracyjnymi, zwiększeniu ulega ich poziom wiedzy w zakresie własnych praw i obowiązków oraz znajomości prawa pracy. Pomoże to uniknąć pułapki nielegalnego zatrudnienia lub wykorzystywania nieznajomości prawa przez polskich pracodawców. Projekt kierowany jest do migrantów i migrantek, szczególnie z województwa mazowieckiego. Są to osoby w każdym wieku, a doradztwo prawne obejmuje również sprawy dzieci i młodzieży. W większości są to kobiety, 70% naszych beneficjentów to Słowianie, a 30% – osoby z Afryki, Azji i Ameryki Południowej.