Ułatwienia dostępu

Przeciw dyskryminacji osób bezdomnych

Grantobiorca: Fundacja Zacisze Grażyny
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 22 426,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.12.2021-28.02.2028

W województwie śląskim przebywa dużo osób bezdomnych, które są dyskryminowane przez społeczeństwo. Z powodu swojej trudnej sytuacji osobistej, niskich kompetencji społecznych, nadużywania używek, braku wzorców, czy też wyuczonej bezradności trafiają do schronisk dla osób bezdomnych. Zadaniem schronisk jest zapewnienie podopiecznym schronienia i wyżywienia, ale także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, co jest trudnym zadaniem. W ramach projektu zapewnimy wsparcie dla 40 podopiecznych schroniska dla osób bezdomnych w Niewieszy. W ramach projektu uczymy osoby bezdomne tego, jak skutecznie dochodzić swoich praw w różnych sytuacjach życiowych. Chcemy także zmienić wizerunek osoby bezdomnej jako odbiorcy pomocy społecznej zakłócającego ład przestrzenny najbliższej okolicy. Aby tego dokonać, wdrażamy program zorganizowanego wolontariatu poprzedzony warsztatami tematycznymi i wsparciem indywidualnym. Dzięki temu nasi podopieczni mogą pokazać i wykorzystać swoje talenty oraz umiejętności w ramach realizowanych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych. Stworzyliśmy także instytucję rzecznika osób bezdomnych, który udziela indywidualnych porad, a także podejmuje współpracę z lokalnym samorządem, organizacjami pozarządowymi i mediami w zakresie ich aktywizacji tych osób oraz przywracania ich społeczeństwu. Realizujemy kampanię promocyjną, która pokazuje potencjał osób bezdomnych oraz zmianę, jaka w nich nastąpiła dzięki udziałowi w projekcie. Nasz projekt sprawi, że osoby bezdomne odzyskają swoją podmiotowość, zwiększą poczucie własnej wartości i przywrócą sens swojemu życiu. Wierzymy, że aktywizacja poprzez edukację i wolontariat zmieni ich postawę na proaktywną, nauczy skutecznie się komunikować a także pomoże przeciwdziałać skutkom wykluczenia społecznego i dyskryminacji.