Ułatwienia dostępu

Prowadzenie działalności interwencyjnej, edukacyjnej i doradztwa z zakresu praw uczniów

Grantobiorca: Stowarzyszenie na rzecz Praworządności w Szkołach "Stowarzyszenie Umarłych Statutów"
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 27 762,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.11.2021-30.04.2023

W tym projekcie wspieramy uczennice i uczniów i różnych szkół w całej Polsce, którzy doświadczają nierównego traktowania, w tym również poniżania, ze strony nauczycieli. W latach 2019-2020 przeprowadziliśmy badanie ankietowe, które wykazało, że problem łamania praw ucznia dotyczy aż 76,8 % uczniów i uczennic. Na przykład, 34,1 % osób spotkało się z uwagami nauczycieli dotyczącymi swojego wyglądu. Istnienie tego problemu potwierdzają również badania przeprowadzone przez młodzieżowe rady gminy. Wspominają o nim także raporty Najwyższej Izby Kontroli na temat stanu polskiej edukacji. W ramach projektu udzielamy porad uczniom i uczennicom poprzez: prowadzenie grupy pomocowej na Facebooku, poradnictwo mailowe i konsultacje online. Interweniujemy w przypadkach łamania prawa. Organizujemy cykl spotkań „Porozmawiajmy o prawach ucznia” na temat prawa oświatowego i praw ucznia. Zgłaszamy opinie, uwagi i rekomendacje do ogłaszanych przez rząd RP projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących różnych aspektów funkcjonowania szkół. Nagłaśniamy problem łamania praw uczniów i uczennic w całej Polsce i zachęcamy inne organizacje społeczne, by przesyłały swoje opinie na temat ogłaszanych projektów przepisów prawa i proponowały nowe.
Bezpośrednimi beneficientami projektu są uczniowie i uczennice doświadczajacy nierównego traktowania, którzy otrzymają wsparcie w przypadku łamania ich praw. Pośrednio z projektu skorzysta cała społeczność szkolna, która będzie mieć większą świadomość na temat prawa obowiązującego w oświacie oraz szansę na to, że przepisy prawa będą bardziej sprawiedliwe i skuteczniej egzekwowane.