Ułatwienia dostępu

Program przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych w Zbrosławicach

Grantobiorca: Stowarzyszenie Arabela
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 22 947,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.12.2021-31.12.2022

Osoby starsze w gminie Zbrosławice coraz częściej stają się ofiarami przemocy. Dane Policji i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ujawniają, że problem istnieje, lecz zdaniem pracowników tych instytucji jest on niedoszacowany. W 2020 roku w gminie zostało założonych 31 „Niebieskich Kart”, a ofiarami było 31 kobiet, w tym 10 w wieku 60+. Z danych z Komisariatu Policji w Zbrosławicach wynika, iż w latach 2015-2020 przeprowadzono ponad 350 interwencji domowych, których źródłem była przemoc. Wg opinii komendanta policji w roku 2020, po rozpoczęciu się pandemii Covid-19 nastąpił znaczący wzrost przemocy wobec osób starszych. O problemie wiemy także dzięki pracy wolontariuszek i wolontariuszy. Nie pojawia się on jednak w gminnych opracowaniach. Dlatego tym projektem chcemy wypełnić lukę w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy, poprzez realizację różnych działań interwencyjnych, informacyjnych, diagnostycznych oraz rzeczniczych. Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy wśród seniorów w gminie Zbrosławice. Odbiorcami projektu są kobiety i mężczyźni w wieku 60+ (60 osób) oraz ich otoczenie, w tym instytucje zajmujące się przemocą. Prowadzimy warsztaty dotyczące praw człowieka, warsztaty na temat przemocy, zajęcia relaksacyjne i dotyczące wolontariatu. Świadczymy poradnictwo specjalistyczne, prowadzimy infolinię dla seniorów i grupy wsparcia. Realizujemy kampanię edukacyjno-promocyjną poświęconą przemocy wobec osób w wieku 60+ i szkolenia specjalistyczne dla osób z NGO i samorządu, zajmujących się przemocą. Dzięki projektowi zwiększy się w gminie świadomość problemu przemocy wobec osób 60+ i powstanie system przeciwdziałania przemocy.