Ułatwienia dostępu

Open Eyes Economy Young

Grantobiorca: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 94 380,94 EUR
Partnerzy: Fundacja onEarth
Czas realizacji: 01.10.2022-31.12.2023

W tym projekcie przybliżamy młodym ludziom, uczniom i uczennicom krakowskich szkół średnich i wyższych, tematykę ekonomii wartości. Naszym celem jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie aktywności obywatelskiej w zakresie upowszechniania wiedzy o zmianach klimatu. Angażujemy młodzież w działania edukacyjne i wdrożeniowe w ramach ruchu Open Eyes Economy, promującego ekonomię wartości i zrównoważony rozwój. Prowadzimy działania edukacyjno-motywacyjne (Akademię OEE) i umożliwiamy młodym ludziom przetestowanie zdobytej wiedzy poprzez udział w hackatonie dot. ochrony środowiska i realizację własnych inicjatyw. Osoby uczestniczące pracują w grupach zadaniowych, a następnie realizują określone cele, np. opracowują i składają wnioski do budżetu obywatelskiego. Wyzwania, na które odpowiada projekt, to m.in: brak poczucia sprawczości i niewielkie zaangażowanie obywatelskie młodzieży, niewystarczająca edukacja obywatelska i niewielka wiedza o zmianach klimatu. W efekcie projektu 100 przygotowanych, zmotywowanych i doświadczonych młodych aktywistów i aktywistek, trwale włączy się w różne inicjatywy wzmacniające społeczeństwo obywatelskie i działania na rzecz środowiska. Młodzież nie tylko zdobędzie przydatną wiedzę, ale także rozwinie kluczowe kompetencje, takie jak umiejętność współpracy, rozwiązywanie trudnych problemów, prowadzenie negocjacji czy prezentowanie własnych pomysłów. Będzie to możliwe dzięki zajęciom edukacyjnym i twórczym oraz zaangażowaniu młodych ludzi w aktywizujące działania. Projekt rozwija dotychczasowe działania Fundacji GAP zwiększające rolę młodzieży w procesach decyzyjnych.