Ułatwienia dostępu

Nasz dom – bez przemocy

Grantobiorca: Towarzystwo Nasz Dom
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 95 728,56 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.10.2022-30.04.2024

Według policyjnych statystyk, co roku w Polsce ofiarą przemocy domowej pada około 88000 osób. Pomimo zmiany świadomości na temat przyzwolenia na fizyczne karcenie dzieci, do stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej przyznaje się 1/7 respondentów mających dzieci do 19 roku życia. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem eskalującym, a jej skutki są długofalowe. Uwikłanie w przemoc dotyczy różnych osób, niezależnie od statusu społecznego. Niezbędna jest długofalowość działań, aby umożliwić zmianę postaw i zapewnić ich trwałość. W tym projekcie pomagamy kompleksowo osobom uwikłanym w przemoc. Naszymi odbiorcami są rodziny, pary, osoby indywidualne (mężczyźni, kobiety, dzieci, młodzież) będące sprawcami, ofiarami lub świadkami przemocy. Oferujemy konsultacje pedagogiczne, warsztaty umiejętności rodzicielskich, psychoterapię, prowadzimy grupy wsparcia i rozwoju umiejętności dla osób doświadczających przemocy oraz osób stosujących przemoc. Współpracujemy z MOPS-em, kuratorami sądowymi, asystentami rodzinnymi, pracownikami oświaty, pracownikami instytucjonalnej pieczy zastępczej. Organizujemy konferencję, w której biorą udział: kuratorzy sądowi, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści ds. pracy z rodzinami. Nasze działania są zgodne z „Miejskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2024” prowadzonym we Wrocławiu. Osobami uczestniczącymi w projekcie są osoby, które nie radzą sobie w sytuacjach konfliktowych i są uwikłane w przemoc. Odbiorcami pośrednimi są członkowie i człnkinie rodzin beneficjentów projektu. Uświadomienie problemu przemocy i uwrażliwienie się na nią często skutkuje bardziej zdecydowanym reagowaniem na jej przejawy. Dlatego pośrednimi odbiorcami są także wszyscy mieszkańcy – cała lokalna społeczność.