Ułatwienia dostępu

Młodzieżowy Kompas Obywatelski

Grantobiorca: Stowarzyszenie Rozprawy o Europie
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 28 048,00 EUR
Partnerzy:
Gmina Starachowice
Nansen dijalog centar (Chorwacja)
Czas realizacji: 31.12.2021 -30.12.2022

Projekt wzmacnia potencjał Młodzieżowej Rady Miasta w Starachowicach, a także zaktywizuje młodzież i sprawia, by młodzi ludzie byli bardziej zintegrowani z lokalną społecznością. Pomagamy mieszkańcom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są dziś niezbędne w rozwoju osobistym i i społecznym. Prowadzimy kampanie społeczne, organizujemy spotkania z mieszkańcami, debaty obywatelskie oraz cykl szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej, medialnej, obywatelskiej i międzykulturowej. Ponadto, organizujemy spotkanie dla Młodzieżowej Rady Miasta, którego celem jest ustalenie wizji, celów i planu działania Rady wraz z Prezydentem miasta i radnymi. Podczas tego wydarzenia młodzi ludzie rozwijają kompetencje miękkie, w tym umiejętności pracy w grupie czy moderowania spotkań. W celu wymiany dobrych praktyk zaprosiliśmy, jako partnera, organizację z Chorwacji, posiadającą duże doświadczenie w prowadzeniu edukacji obywatelskiej i międzykulturowej. Partnerem projektu jest także samorząd lokalny – Gmina Starachowice. Dzięki zaangażowaniu podmiotów samorządowych i międzynarodowych będziemy bardziej skutecznie włączać młodzież w działania na rzecz społeczności lokalnej i lepiej integrować różne grupy społeczne, w tym osoby zagrożone społecznym wykluczeniem (seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, obywatele Ukrainy, młode osoby borykające się z problemami społecznymi, językowymi czy zdrowotnymi). W projekcie biorą udział decydenci różnych szczebli, od lokalnego po europejski, którzy rozmawiają z młodymi ludźmi i pomagają im sformułować ich postulaty. Zapraszamy też osoby reprezentujące naukę i sektor pozarządowy. Rekomendacje i postulaty wypracowane w ramach projektu trafią do decydentów na szczeblu lokalnym, krajowym oraz europejskim.