Ułatwienia dostępu

Młodzieżowi Liderzy Siemianowickiej Zmiany

Grantobiorca: Wspólnie dla Siemianowic
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 22 999,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.12.2021-30.11.2022

W tym projekcie zwiększamy partycypację obywatelską młodzieży z Siemianowic Śląskich. Projekt zakłada włączenie przedstawicieli lokalnych instytucji i młodych mieszkańców miasta w przeprowadzenie diagnozy obszarów problemowych i rozwojowych miasta oraz w działania obywatelskie. W opracowanym w województwie śląskim „Programie dla młodych” podkreślono, że rozwój społeczeństwa jest ściśle związany z aktywnością społeczną młodych ludzi, lecz jednocześnie ujawniono, że aktywność aktywność społeczna młodzieży nie przekracza 20%. W Siemianowicach Śląskich przeprowadziliśmy badania z udziałem 120 osób w wieku 16-25, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznej, MOPS, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, a także pedagogów i psychologów szkolnych. Badania wykazały, że tylko 16% osób młodych deklaruje ponadstandardową aktywność społeczną poza kręgiem koleżeńskim, z czego 68% ogranicza ją do komunikacji elektronicznej. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są 24 osoby młode, w wieku od 16 do 25 lat, mieszkające, uczące się lub zaangażowane w lokalne działania w Siemianowicach Śląskich. Osoby te tworzą 3 grupy Młodzieżowych Liderów Siemianowickiej Zmiany. Młodzi zdobywają kluczowe kompetencje niezbędne w prowadzeniu działań obywatelskich za pomocą nowoczesnych form przekazu, włączających młodzież, realizowanych w partnerstwie z lokalnymi instytucjami.