Ułatwienia dostępu

Młodzieżowe inicjatywy dla dobrego klimatu

Grantobiorca: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 100 571,43 EUR
Partnerzy: Fundacja Przyrodnicza "pro Natura"
Czas realizacji: 01.11.2022-30.04.2024

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności obywatelskiej i zwiększenie bezpośredniego zaangażowania młodzieży oraz dorosłych mieszkańców i mieszkanek w decyzje lokalne dotyczące adaptacji do zmian klimatu. Projekt realizujemy w gminach położonych w Dolinie Środkowej Odry. Na tym obszarze występuje zagrożenie deficytu wody i utraty bioróżnorodności, w tym najcenniejszych siedlisk – lasów łęgowych. Zagrożenie jest związane z planami budowy stopni wodnych na rzece Odrze, na odcinku Lubiąż – Nowa Sól. Według naukowców, deficyt wody już występuje i będzie głównym problemem powodowanym przez zmiany klimatu oraz zły stan gospodarki wodnej w Polsce.

W tym projekcie zwracamy uwagę społeczności lokalnych na to, jak można zwiększać odporność lokalnego środowiska oraz chronić zasoby wodne i bioróżnorodność. Przygotowujemy młodzież do prowadzenia diagnozy zasobów wody, włączamy mieszkańców w dyskusję oraz przygotowanie petycji do decydentów samorządowych. Pokazujemy wykorzystanie małej retencji poprzez realizację oddolnych inicjatyw, takich jak rabaty retencyjne, ogrody deszczowe czy zielone strefy. Realizujemy szkolenia, webinaria. Zorganizujemy Młodzieżowy Obóz Klimatyczny i konferencję przy współpracy Koalicji „Czas na Odrę”. Rezultem projektu będzie zwiększenie zaangażowania mieszkańców w kształtowanie polityk lokalnych i zwiększenie ich poczucia sprawczości. Projekt obejmie 160 osób z 8 gmin. Nasze działania informacyjne upowszechniające dobre praktyki projektu dotrą do ok. 20 000 odbiorców. Partnerem projektu jest Fundacja Przyrodnicza „pro Natura”. Fundacja prowadzi społeczny rezerwat w Dolinie Łachy blisko rzeki Odry, wdraża projekty dot. czynnej ochrony, prowadzi działalność edukacyjną i badania. Dysponuje także Centrum Edukacyjnym, służącym organizacji warsztatów.