Ułatwienia dostępu

Młodzi mają głos

Grantobiorca: Fundacja dla Rozwoju Multitudo
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 31 338,00 EUR
Partnerzy: Remedica Norway As
Czas realizacji: 01.12.2021-30.11.2022

W tym projekcie chcemy zwiększyć świadomość mieszkańców Lublina na temat przemocy w rodzinie oraz rozwinąć empatię dzieci i młodzieży wobec potrzeb osób zagrożonych społecznym wykluczeniem. Testujemy nowe metody pracy z dziećmi i młodzieżą w obliczu nowej rzeczywistości postpandemicznej, w związku z powrotem do szkół po okresie izolacji i wyzwaniami zdalnej edukacji. Prowadzimy warsztaty na następujące tematy: trening zachowań – wsparcie w zakresie radzenia sobie w sytuacji przemocy, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, trening rozwoju osobistego – bądź pro aktywny. Dla każdego dziecka opracowujemy Indywidualne Plany Wsparcia zawierające informacje o potrzebach, zainteresowaniach, upodobaniach i problemach. Chcemy także rozwijać kompetencje zawodowe wśród osób pracujących z dziećmi. W ramach projektu prowadzimy – we współpracy z zagranicznym Partnerem – dwa webinary. Pierwszy dotyczy przekazywania dobrych praktyk w zakresie działań podejmowanych na rzecz młodzieży wykluczonej społecznie. Drugi jest poświęcony edukacji włączającej w Norwegii, w tym możliwościom adaptacji szkół do nowych warunków zgodnie z potrzebami uczniów i uczennic. Prowadzimy kampanię w mediach społecznościowych, której celem jest aktywizacja dzieci i młodzieży oraz zwiększenie świadomości całego społeczeństwa na temat przemocy w rodzinie i sytuacji osób zagrożonych społecznym wykluczeniem. Partnerem projektu jest firma Remedica Norway As z Norwegii, odpowiedzialna za zapewnienie ekspertów do współprowadzenia webinarów oraz opracowanie raportu.