Ułatwienia dostępu

Interwencyjne wsparcie uchodźców

Grantobiorca: Fundacja Ocalenie
Konkurs: 3. konkurs interwencyjny – 2. tury
Dofinansowanie ze środków Programu: 14 998,17 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.11.2021-30.04.2022

Celem projektu jest prewencja łamania praw uchodźców w Polsce w obszarze przygranicznym, jego dokumentacja i pomoc ofiarom. Projekt kierujemy do cudzoziemców przekraczających wschodnią granicę Polski, którym w momencie pierwszego przejścia przez granicę uniemożliwiono ubieganie się o ochronę międzynarodową, a także do osób, wobec których już prowadzona jest procedura i przebywają one w ośrodkach Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Obowiązujące w Polsce prawo międzynarodowe stanowi, że środki podejmowane w celu regulowania wjazdu cudzoziemców nie mogą uniemożliwiać im ubiegania się o ochronę międzynarodową. Jednak polskie służby notorycznie łamią obowiązujące przepisy, nie przyjmując składanych wniosków o ochronę międzynarodową i wywożąc uchodźców z Polski na granicę polsko-białoruską. Nie zapewniają cudzoziemcom pomocy i nie dopuszczają do nich osób świadczących pomoc prawną lub medyczną. Do momentu zniesienia stanu wyjątkowego to właśnie tym osobom szczególnie chcemy udzielać pomocy. Monitoring oraz dokumentacja utrudnią łamanie prawa przez służby oraz zwiększy prawdopodobieństwo zezwolenia tym osobom na ubieganie się o ochronę międzynarodową. Na terenie przygranicznym stacjonuje patrol, którego zadaniem jest interweniowanie w sytuacjach łamania praw cudzoziemców oraz zapewnienie im pomocy medycznej i żywności. Osoby przekraczające granicę otrzymują wsparcie prawne oraz psychologiczne. Zebrane materiały dowodowe pokazujące sytuację tych osób, nielegalność działań służb oraz łamanie praw człowieka zostaną opisane w raporcie. Dzięki interwencjom zwiększy się liczba uchodźców, którzy otrzymają podstawową lub pełną opiekę medyczną i psychologiczną, oraz osób, które zostaną objęte procedurą uchodźczą.