Ułatwienia dostępu

Inkluzywny Dolny Śląsk – kompleksowe wsparcie społeczności LGBT+

Grantobiorca: Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 476,00 EUR
Partnerzy: Brak
Czas realizacji: 1.11.2021-30.09.2023

Celem projektu jest wsparcie edukacyjne i psychologiczne lokalnych społeczności Dolnego Śląska, w tym osób ze społeczności LGBT+, młodzieży i ich otoczenia. Potrzeba realizacji projektu wynika z analizy aktualnej sytuacji społecznej na poziomie lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim. Opracowany w 2017 r. raport za lata 2015-2016 pt. „Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce” pokazuje zatrważające dane dot. myśli samobójczych wśród osób ze społeczności LGBT+. Największy odsetek osób, które rozważały samobójstwo, stanowi młodzież poniżej 18 r. życia (69,4%, z czego 11,9% bardzo często). Wśród badanych w wieku 18-25 lat 48,9% brała pod uwagę zakończenie swojego życia, z czego 6,1% bardzo często, natomiast u osób powyżej 26. roku życia myśli samobójcze miało 28,8% badanych, z czego 2,4% bardzo często. Badani ze wsi i miejscowości do 100 tys. mieszkańców częściej myśleli o śmierci (53,6%) niż ci z dużych miast powyżej 500 tys. mieszkańców (37,8%). W ramach projektu tworzymy Fundusz Wsparcia Psychologicznego, który umożliwi osobom LGBT+ znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej wsparcie psychologiczne i coachingowe. Prowadzimy dla młodzieży warsztaty z zakresu edukacji seksualnej. Szkolimy rodziców, prawnych opiekunów oraz nauczycieli w zakresie prowadzenia rozmów z dziećmi i młodzieżą na temat ich seksualności i rozwoju psychoseksualnego z uwzględnieniem aspektów dotyczących społeczności LGBT+. Przygotowujemy organizacje społeczne, urzędy i firmy do skutecznego reagowania na przejawy dyskryminacji, przemocy i nienawiści oraz tworzenia inkluzywnego miejsca pracy. Umożliwiamy osobom LGBT+ i ich rodzinom wymianę doświadczeń. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia kompleksowego systemu wsparcia młodzieży, osób LGBT+ i ich otoczenia w małych i średnich miejscowościach na Dolnym Śląsku.