Ułatwienia dostępu

Feministyczny sojusz na rzecz dobrej informacji o równości płci

Grantobiorca: Feministyczny sojusz na rzecz dobrej informacji o równości płci
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 21 922,02 EUR
Partnerzy: Terram Pacis (Norwegia)
Czas realizacji: 01.01.2023-31.01.2024

W tym projekcie sieciujemy aktywistów i aktywistki z organizacji równościowych, wzmacniamy grupy działające lokalnie na rzecz praw człowieka i upowszechniamy wiedzę o równości płci. Projekt kierujemy do osób aktywistycznych i liderskich ogarniętych zniechęceniem, wątpliwościami, osamotnieniem, a nawet uczuciem braku sensu podejmowanych inicjatyw. Problemem, na który odpowiadamy, jest kryzys aktywistyczny oraz pogorszenie się sytuacji i warunków do działania organizacji równościowych w Polsce. W 2020 r. 69% populacji popierało Strajk Kobiet, 95% osób dorosłych słyszało o Strajku Kobiet, a 75% znało jego postulaty (Maison&Partners, 2020 r.). Władze wdrożyły „antygenderowy projekt polityczny” (A. Graff i E. Korolczuk pt. „Kto się boi gender?…”) i uruchomiły system represji wobec części obywateli i obywatelek. Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce ma duży wpływ na funkcjonowanie równościowych NGO. Według raportu na temat funkcjonowania organizacji równościowych, wypalenie liderskie odczuwa 52% organizacji. W ramach projektu wzmacniamy osoby działające na rzecz równości, budujemy ich więź i wspólnotę doświadczeń. W 4 miejscowościach na Śląsku spotykają się grupy lokalne i przygotowują kampanię społeczną. Organizujemy spotkania z ekspertkami, ważnymi postaciami feminizmu oraz letni obóz aktywistyczny. Grupy inicjatywne przeprowadzają mini projekty w swoich społecznościach. Przygotowujemy Plan Równości Płci i modernizujemy naszą stronę www, która będzie informowała o naszym zaangażowaniu w projekty równościowe. Bezpośrednimi odbiorcami działań są liderki i liderzy z Będzina, Katowic, Chorzowa i Chybia. Pośrednimi odbiorcami są mieszkańcy tych miejscowości.