Ułatwienia dostępu

Drugi DOM

Grantobiorca: Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Białymstoku
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 23 556,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.10.2022-31.12.2023

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego i Najwyższej Izby Kontroli z 2021 r., ok. 24 000 dzieci w Polsce przebywa w domach dziecka, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Alternatywą dla umieszczania dzieci w takich placówkach w czasie intensywnej pracy z rodziną naturalną są rodziny zastępcze. Ale obecnie w Polsce rodzinna piecza zastępcza znajduje się w kryzysie. Coraz mniej osób jest gotowych do pełnienia roli rodziców zastępczych. Wiele istniejących rodzin zastępczych rozwiązuje się, a dzieci są oddawane do ww. placówek. W 2020 roku w województwie podlaskim było jedynie 911 rodzin zastępczych, o 13 mniej niż w roku poprzednim. Przyczyną tej sytuacji jest m.in. brak rzetelnego przygotowania do pełnienia tej funkcji. W wielu przypadkach do rodzin zastępczych rektutuje się osoby przypadkowe, a ich szkolenie obejmuje jedynie przekazanie informacji o kwestiach formalnych. Przekazywane treści często zawierają negatywne stereotypy i uprzedzenia. Ponadto brakuje takich form wsparcia, które integrowałyby rodziny naturalne, dzieci i rodziny zastępcze. Celem naszego projektu jest wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej w województwie podlaskim. Bezpośrednimi beneficjentami jest 10 rodzin w naszym województwie. Organizujemy dla nich konsultacje wychowawcze, tworzymy grupę wsparcia, prowadzimy warsztaty dla rodziców zastępczych i dla dzieci. W ramach projektu rodziny zastępcze otrzymają pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, będą lepiej rozumieć sytuację dzieci ich problemy, a także otrzymają wsparcie w rozwiązywaniu własnych problemów emocjonalnych. Dzięki wymianie doświadczeń rodzice będą wspólnie szukać rozwiązań problemów. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów nauczą się, jak lepiej komunikować się z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i deficytami rozwojowymi, jak rozwiązywać sytuacje kryzysowe i jak współpracować z rodzinami naturalnymi. Dzieci z rodzin zastępczych będą rozwijać swoje kompetencje społeczne, sprawczość, wiarę w siebie i we własne możliwości.