Ułatwienia dostępu

Dobre konflikty? Rozwiązane konflikty!

Grantobiorca: Fundacja Pracownia Dialogu
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 101 620,25 EUR
Partnerzy: Brak
Czas realizacji: 01.10.2021-30.09.2023

Projekt jest odpowiedzią na Strategię Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zawiera ona między innymi takie spostrzeżenia: „W rodzinach, w których występuje problem bezradności, brakuje umiejętności tworzenia właściwego klimatu życia rodzinnego i wzorców komunikacji, rozładowywania napięć powstałych poza domem, zapewniania poszczególnym członkom rodziny poczucia bezpieczeństwa, a także obdarzania dzieci uwagą”. Celem projektu jest zapobieganie przemocy w rodzinie na jak najwcześniejszym etapie – wtedy, kiedy jest ona jeszcze w zalążku, w postaci konfliktu. Projekt polega na oferowaniu różnorodnych form wsparcia dla rodzin w radzeniu sobie z sytuacjami konfliktu (zwłaszcza w zakresie pieczy nad małoletnimi dziećmi), tak aby nie dochodziło do zachowań agresywnych, a w konsekwencji do przemocy. Kierujemy go przede wszystkim do rodziców i specjalistów pracujących z rodzinami z województwa kujawsko-pomorskiego. Prowadzimy konsultacje dla rodziców i warsztaty podnoszące kompetencje rodziców w zakresie towarzyszenia dzieciom w konflikcie metodą minimediacji. Prowadzimy edukacyjną grupę wsparcia dla rodziców oraz grupę warsztatową dla młodzieży „Młodzi kreatywni”. Realizujemy poradnictwo psychologiczne, terapię i mediacje rodzinne. Organizujemy interdyscyplinarne seminaria szkoleniowe dla specjalistów, konferencje na temat współrodzicielstwa z uwzględnieniem pieczy naprzemiennej i alienacji rodzicielskiej oraz kampanie społeczne na temat wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i współpracy rodzicielskiej.