Ułatwienia dostępu

Aktywni migranci i migrantki

Grantobiorca: Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 80 771,45 EUR
Partnerzy: Brak
Czas realizacji: 01.10.2021-30.09.2023

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób z doświadczeniem migracji w życiu społecznym i publicznym Wrocławia. Według Urzędu ds. Cudzoziemców, w I kwartale 2021 r. ważne zezwolenia na pobyt w naszym kraju posiadało prawie 480 tys. cudzoziemców. W rzeczywistości liczba migrantów w Polsce jest znacznie większa. W samym Wrocławiu mieszka ponad 100 tys. osób z doświadczeniem migracji. O potrzebie intensyfikacji działań integracyjnych, ułatwiających włączenie się migrantów i migrantek w życie społeczności można przeczytać we „Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego na lata 2018-2022”. Rozwojowi postaw obywatelskich i współodpowiedzialności za lokalne otoczenie sprzyja udział mieszkańców w programach partycypacyjnych. Na podstawie informacji udzielonej przez jednostki miejskie trudno jest oszacować liczbę osób z doświadczeniem migracji biorących udział w tych programach. Z przeprowadzonych rozmów wynika jednak, że jest ona znikoma. Natomiast sami wrocławscy imigranci są zainteresowani poznaniem lokalnych programów partycypacyjnych. Projekt „Active Migrants” zawiera szereg działań, które zwiększą wiedzę o partycypacji i programach partycypacyjnych wśród migrantów i migrantek. Prowadzimy diagnozę badawczą oraz spotkania sieciujące dla wrocławskiego środowiska organizacji i instytucji, które na co dzień pracują na rzecz praw i aktywizacji obywatelskiej. Opublikujemy raport badawczy. Organizujemy „Partycypacyjną Akademię Migranta” – cykl warsztatów poświęconych wrocławskim programom partycypacyjnym, wzbogaconych o godziny mentorskie. Z przebiegu i rezultatów projektu skorzystają zarówno migranci i migrantki, jak i wrocławskie instytucje i organizacje pozarządowe.