Ułatwienia dostępu

Akcja EDUreakcJA

Grantobiorca: Fundacja BEZLIK
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 23 000,00 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.12.2021-30.09.2022

W ramach projektu prowadzimy działania edukacyjne na temat przeciwdziałania dyskryminacji i reagowania na molestowanie i wykorzystywanie seksualnie na uczelniach. Według raportu Rzecznika Praw Obywatelskich „Doświadczenie molestowania wśród studentek i studentów”, aż 40,7% osób studiujących doświadczyło molestowania, a sprawcami lub sprawczyniami jednej trzeciej przypadków byli wykładowcy lub wykładowczynie. Ze wstępnych analiz badania przeprowadzonego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wynika, że co dziesiąta badana osoba doświadczyła wykorzystywania lub molestowania. Osoby studiujące nie mają podstawowej wiedzy na temat tego, jak reagować na sytuacje, w których same są molestowane lub są świadkami molestowania innych osób. Nie mają zaufania do uczelni i do kadry akademickiej, i brakuje im poczucia bezpieczeństwa. Chcemy uświadomić problem szerokiej grupie odbiorców i odbiorczyń, przekazać rzetelną wiedzę i pokazać, jak można szybko reagować na sytuacje przemocy i molestowania na uczelniach. W ramach projektu organizujemy 15 szkoleń antydyskryminacyjnych, które prowadzą doświadczony trener i trenerki, i realizujemy 5 webinariów we współpracy z Kołem Naukowym Edukacji Równościowej „Emancypacja”. Tworzymy spot edukacyjny i szeroko go promujemy. Odbiorcami i odbiorczyniami naszych działań są przede wszystkim studenci i studentki, ale do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu zapraszamy również wykładowców i wykładowczynie, osoby pracujące w administracji uniwersyteckiej oraz wszystkie zainteresowane osoby pracujące z młodzieżą i młodymi dorosłymi. Poprzez dotarcie do tak szerokiej grupy odbiorców i odbiorczyń chcemy dać impuls do dalszych działań mających na celu skuteczne przeciwdziałanie molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu oraz dyskryminacji.