Ułatwienia dostępu

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców – konkurs na projekty interwencyjne, nabór ciągły (2. tura)

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny przygotowaliśmy z myślą o zespołach organizacji społecznych, które rozważają składanie, bądź są już zdecydowane na to, by złożyć wnioski w 2. turze konkursu interwencyjnego. Będzie on służył także tym organizacjom, których projekty otrzymają dofinansowanie, czyli naszym Grantobiorcom.

W ramach konkursu na projekty interwencyjne dofinansowujemy działania, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do wdrożenia i przynoszące konkretne rezultaty w czasie od 3 do 8 miesięcy.

Działania realizowane w ramach projektów interwencyjnych są reakcją na konkretną, bieżącą sytuację kryzysową i nie mogą mieć charakteru cyklicznego (np. być krótkim działaniem organizowanym co roku przez Wnioskodawcę). Rezultaty tych projektów nie muszą spełniać kryterium trwałości ani być podstawą dla wprowadzania zmian systemowych.

Pobierz podręcznik:

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Konkurs na projekty interwencyjne. Nabór ciągły (2. tura). Część I. Warunki udziału w konkursachgrantowych i zasady realizacji projektów

Errata do Części I Podręcznika (z dn. 30.01.2023)

Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Część II. Rozumienie interwencyjności, obszary wsparcia i tematy o znaczeniu szczególnym w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny