Konkursy

Tu znajdziesz informacje o konkursach w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wraz z niezbędnymi dokumentami.

Na jakie działania można uzyskać dofinansowanie w ramach Programu?

W ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych:

Ochrona praw człowieka
Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym
Wsparcie rozwoju sektora społecznego

Kiedy zostaną ogłoszone konkursy?

W ramach Programu planowane jest przeprowadzenie dwóch konkursów:

 • pierwszego, zaplanowanego na 17 marca – 17 maja 2021;
 • drugiego, przewidzianego na początek roku 2022.


Planowany jest także konkurs, realizowany w trybie ciagłym, na projekty o charakterze interwencyjnym. Szczegółowe informacje o tym konkursie zostaną ogłoszone w II połowie 2021 roku.

W jakiej wysokości będą granty?

W każdym z dwóch konkursów organizacje będą mogły ubiegać się o:

 • mały grant w wysokości od 6 000 do 23 000 EUR, czas realizacji projektów od 6 do 18 miesięcy;
 • duży grant w wysokości od 23 001 do 84 000 EUR, czas realizacji projektów: od 12 do 24 miesięcy.

Kto może ubiegać się o grant?

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub być liderami partnerstw ubiegających się o granty, mogą być tylko podmioty, które spełniają następujące kryteria:

 • są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • w momencie rozpoczęcia naboru (17 marca 2021 r.) są zarejestrowane od co najmniej 6 miesięcy w przypadku ubiegania się o mały grant lub 12 miesięcy w przypadku ubiegania się o duży grant,
 • przed podpisaniem umowy grantowej będą w stanie przedstawić sprawozdanie finansowe lub jeśli nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego – zbiorcze zestawienie przychodów i kosztów za ostatni rok sprawozdawczy lub za ostatnie 12 miesięcy,
 • są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych.


Wnioskodawcami mogą być:

 • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki non-profit;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań. 

Dodatkowe informacje

 • Pytania
 • Dokumenty

Procedury w Programie

Działania z udziałem odbiorców nie mogą odbywać się na terenie Warszawy. Niekwalifikowany będzie również udział odbiorców zamieszkujących na terenie Warszawy. Wyjątkiem mogą tu być np. działania z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, która ma swoją siedzibę w Warszawie, a które są niezbędne dla osiągnięcia rezultatów projektu. Uzasadnione będą również ponoszone na terenie Warszawy koszty związane z prowadzeniem projektu (koordynacja, księgowość, zakup materiałów itp.), jeżeli Wnioskodawca ma tam swoją siedzibę.

Organizacja musi wykazać, że w ostatnich trzech latach licząc wstecz od dnia ogłoszenia konkursu (17.03.2018 – 17.03.2021) realizowała i rozliczyła 3 projekty. Te projekty mogą byc rozpoczęte wcześniej, ale muszą zakończyć się i byc rozliczone w podanym powyżej terminie. Musi być to doświadczenie własne organizacji wnioskującej (lidera), a nie partnera/ów. Doświadczeniem może być natomiast udział Wnioskodawcy (lidera) w jakimś projekcie w roli partnera. Źródło finansowania projektów nie ma znaczenia – może to być dotacja ze źródeł publicznych lub prywatnych, może to być też zbiórka publiczna celowa. Istotne jest to, by opisywane przedsięwzięcie było projektem, a więc miało konkretny horyzont czasowy, działania, cele i rezultaty; dokładna definicja projektu znajduje się w Podręczniku. Projekt musi być rozliczony zgodnie z wymogami grantodawców określonymi najczęściej w umowie dotacyjnej.

„Rozliczone” – oznacza sprawozdanie z projektu zaakceptowane przez grantodawcę. Wnioskodawca jest w stanie przedstawić na życzenie dokument potwierdzający rozliczenie lub inną formę potwierdzenia od grantodawcy (np. mail z akceptacją sprawozdania lub zapis w umowie grantowej, że jeśli nie ma pytań przez np. 2 m-ce to znaczy, że można uznać projekt za rozliczony).
Na etapie oceny formalnej Operator sprawdza czy pola w formularzu są wypełnione.
W przypadku decyzji o dofinansowaniu, przed podpisaniem umowy Operator sprawdza sprawozdania finansowe – wówczas w razie wątpliwości np. jeśli nie zgadza się wpisane doświadczenie (kwoty projektów) z bilansem etc., Operator może poprosić o wyjaśnienia, w tym potwierdzenia rozliczenia dotacji, które zostały wpisane do wniosku.

Warunek doświadczenia dotyczy wybranego obszaru tematycznego – czyli składając wniosek w danym obszarze, w przypadku małych grantów, należy pokazać osobę w zespole, która legitymuje się doświadczeniem w danym obszarze (nie w analogicznym projekcie).

Katalog rejestrów zawierający uprawnione do wnioskowania podmioty jest zamknięty. Nie ma w nim mowy o rejestrach klubów sportowych. Jeżelli jednak klub spotrowy działa jako stowarzyszenie rejestrowe lub zwykłe, formalnie jest uprawniony do złożenia wniosku. Trzeba jednak podkreslić, że na etapie weryfikacji marytorycznej oraz przed pidpisaniem umowy grantowej, będzie sprawdzana zgodność celów i form realizacji zawarta w statucie (lub regiulaminie) podniotu z celami programu. Będzie też weryfikowane doświadcznie w danym obszarze (przy ścierzce na duże granty) lub doświadczenie przynajmniej jednego członka zespołu (przy ścieżce na małe granty).

Wymóg posiadania organu kontroli wewnętrznej (np. rady fundacji) dotyczy wyłącznie fundacji, w których zarządzie zasiada tylko jedna osoba.

Organizacja w dniu składania wniosku musi posiadać zarząd kilkuosobowy lub organ nadzorczy (w przypadku zarządu jednoosobowego). Informacje o zarządzie i organie nadzorczym musi być odnotowana w KRS. W tym przypadku liczy się sytuacja oganizacji na dzień złożenia wniosku. Nie ma wymogu długości sprawowania zarządu w takim składzie.

Podmioty składające wniosek do Programu muszą być zarejestrowane w jednym z poniższych rejestrów: Krajowy Rejestr Sądowy, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzony przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To jest zamknięty katalog rejestrów.

Biblioteka może składać wniosek w partnerstwie z organizacją sektora społecznego, która jest Liderem projektu.

Uprawnione do złożenia wniosku są spółki non-profit (spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Warunki te muszą znajdować się w umowie lub statucie spółki). Trzeba pamiętać, że spółka może starać się o grant tylko w przypadku gdy jej akcjonariuszami/ wspólnikami są wyłącznie następujące podmioty (jeden lub więcej): stowarzyszenie, związek stowarzyszeń, fundacja, spółdzielnia socjalna, koło gospodyń wiejskich, kościelna osoba prawna, które znajdują się wśród podmiotów uprawnionych do starania się o granty. O grant nie może ubiegać się spółka, której akcjonariuszem/ wspólnikiem jest tylko jedna organizacja i jednocześnie zarząd spółki jest jednoosobowy, ani osoby fizyczne. Natomiast spółka z o.o. założona przez osobę fizyczną może być partnerem projektu.

Na etapie weryfikacji formalnej nie wymagamy żadnych dokumentów, wystarczy opis doświadcznia jakim dana osoba dysponuje oraz za co będzie odpowiedzialna w projekcie.

Partner formalnie musi spełnić kryteria jedynie w zakresie osobowności prawnej, a zatem musi być jednostką sektora publicznego, prywatnego bądź pozarządowego, albo grupą nieformalną (w tym wypadku nie będzie mógł dysponować odrębnym budżetem). Jedynym wykluczeniem z grona partnerów jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Uzasadnienie udziału partnera i jego rola w projekcie jest jednak jednym z kryteriów oceny merytorycznej.

Przede wszystkim doświadczenie powinien wykazać zespół Lidera Projektu a u Partnera oczywiście też miłe widziane będzie doświadczenie.

Tak, w tej sytuacji będzie traktowana jak grupa nieformalna. Jeśli jej status się zmieni w trakcie trwania projektu, będzie trzeba podpisać aneks do umowy grantowej.

Organizacja lidera i partnera mogą być zarejestrowane w Warszawie, ważne jest, żeby działania/grupy odbiorców były zlokalizowane poza Warszawą.

We wniosku znajduje się część dotycząca doświadczenia organizacji, jej profilu, realizowanych projektów. Poza tym wnioskodawca będzie podpisywać szereg oświadczeń we wniosku, dotyczących także wartości demokratycznych, a później, na etapie podpisywania umowy, potwierdzać je odpowiednimi dokumentami.

Jak najbardziej członkowie organizacji Wnioskodawcy czy Partnera mogą uczestniczyć w działaniach przewidzianych w projekcie.

Każdy oddział posiadający osobowość prawną może być samodzielnym Wnioskodawcą w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jeśli natomiast oddziały nie posiadają osobowości prawnej, wtedy cała organizacja (oddział główny wraz z oddziałami terenowymi) może wystąpić tylko raz jako Wnioskodawca/Lider projektu i raz jako Partner projektu.

W konkursie na projekty interwencyjne będą obowiązywały te same zasady, co w konkursach na projekty tematyczne, a zatem organizacja może złożyć w konkursie jeden wniosek jako Lider i jeden wniosek jako Partner (lub być tylko partbnerem w wielu wnioskach). Konkursy liczone są oddzielnie, a zatem można w każdym z trzech konkursów: dwóch na projekty tematyczne i jednym na projekty interwencyjne złożyć po jednym wniosku jako Lider.

Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek jako Lider i jeden wniosek jako Partner, bądź, jeżeli nie składa wniosku jako Lider, uczestniczyć w partnerstwie w nieograniczonej liczbie projektów.

Realizacja projektów w 1. konkursie musi rozpocząć się między 1.10 a 31.12.2021. Jesli umowa zostanie podpisana np. w połowie października, a realizacja zaplanowana był od 1.10, to koszty poniesione od 1.10 będą kwalifikowane.

Planujemy zakończyć podpisywanie umów w ciągu dwóch miesięcy. Wszystko zależy od tego, czy zostane dostarczony komplet dokumentów, czy projekt, w części instytucjonalniej, nie będzie wymagał większych modyfikacji i pracy z tutorem.

Tak. Alokacja środków w poszczególnych obszarach jest podzielona na granty małe i duże.

Podział procentowy na poszczególne regiony dopuszcza możliwość przesunięcia 15% środków pomiędzy regionami, w zależności od jakości wniosków w danym województwie.

Wniosek może obejmować teren kilku województw, zaznaczacie wtedy jego zasięg ponadregionalny. Będzie się wówczas kwalifikować do koszyka regionalnego, odpowiadającego miejscu rejestracji Wnioskodawcy.

II konkurs na projekty tematyczne: styczeń 2022, nabór ciągły na projety interwencyjne: czerwiec – grudzień 2021, maj 2022 – maj 2023; tabela z opisem wszystkich konkursów i alokacji znajduje się w I części Podręcznika w rozdziale 3.

Tak. Weksel podpisywany jest na całą wartość grantu. Podpisany musi być przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu zgodnie ze zgłoszeniem do KRS lub innego rejestru, o którym mowa jest w Ogłoszeniu o naborze. Są dwie możliwości podpisania weksla: albo w siedzibie FRDL w jednym z ośrodków regionalnych lub u notariusza a następnie przesłanie listem poleconym do konsultanta w swoim ośrodku.

Rodzaje działań

Nie, przy wypełnianiu wniosku będziecie musieli zadeklarować wybór jednego obszaru, którego cele są zbieżne z celami Waszego projektu.

Środki na rozwój instytucjonalny (czyli umożliwiające realizację celów obszaru 4) będą przyznawane wyłącznie organizacjom, które otrzymają grant na projekt złożony w jednym obszarze wsparcia (do wyboru obszar 1, 2 lub 3).

Do Wnioskodawcy należy przekonanie Ekspertów o prawidłowości diagnozy problemu i zasadności projektu, dlatego najlepiej podeprzeć się źródłami. Źródła powinny być aktualne, wiarygodne i dotyczyć problemów, które są opisywane we wniosku. Mogą to być zarówno opracowania zewnętrznych podmiotów doświadczonych w realizacji badań, ale też badania własne organizacji wraz z opisem zastosowanej metodologii.

„W programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny nie podajemy zamkniętego katalogu grup narażonych na dyskryminację lub wykluczenie. Zadaniem Wnioskodawców ubiegających się o dotację jest: 1) precyzyjne wskazanie grupy docelowej; 2) wykazanie, dlaczego grupa ta jest narażona na dyskryminację, czyli na nierówne, gorsze traktowanie osób w oparciu o ich przynależność do pewnej grupy, wyróżnionej na podstawie jednej cechy, np. wyznania, pochodzenia etnicznego/narodowego, płci, orientacji seksualnej lub stopnia sprawności; 3) podobnie, dlaczego grupa ta jest narażona na wykluczenie (to znaczy, że z przyczyn od niej niezależnych nie może w pełni uczestniczyć w ważnych aspektach życia społecznego).

Definicja „osób z grup mniejszościowych oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne” obejmuje grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym i zawodowym.

Aktywizacja w ramach planowanych działań jest niewątpliwie konieczna, natomiast zawsze zachęcamy do działań, które uwzględniają perspektywę i potrzeby odbiorców już na etapie planowania projektu. Może to Wam pomóc przygotować bardziej efektywne działania.

15-29 lat (15-25 młodzież, 25-29 młodzi dorośli).

Jeżeli projekt dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest oznaczony jako temat o znaczeniu szczególnym, wówczas tak, jego zasadnicza część powinna być poświęcona temu tematowi. Projekt może być również złożony w obszarze 2 i dotykać różnych kwestii związanych z wykluczeniem, m.in. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Nasz Program nie finansuje projektów stricte sportowych, natomiast działania o charakterze sportowym mogą być (jednym z wielu) elementów projektu, jeżeli np. prowadzą do pogłębienia procesów integracji społeczności, wyrównywania szans osób wykluczonych itd.

Tak, ale będzie to wymagało aneksowania umowy. Rekomendujemy również wpisanie takiego „planu B” do wniosku wraz z uzasadnieniem.

Przy określaniu obszaru warto zastanowić się, czy i jak główny cel projektu wpisuje się w cele danego obszaru i wybrać ten, który jest jemu najblizszy. Bardzo dużo zależy również od charakteru opisu projektu i treści w nim zawartych – a zatem, czy nasz projekt ma przyczynić się do respektowania praw człowieka, minimalizowaniu dyskryminacji i mowy nienawiści (obszar 1), czy staramy się wspierać i wzmacniać grupy zagrożone wykluczeniem (obszar 2), czy raczej pracujemy nad poprawą stosowania narzędzi i procesów demokratycznych oraz zaangażowania obywatelskiego (obszar 3).

Tak, projekt ma wtedy status projektu ponadregionalnego (co należy zaznaczyć we wniosku grantowym).

W przypadku projektów o znaczeniu szczególnym zasadnicza część zaplanowanych działań powinna dotyczyć tematu o znaczeniu szczególnym, ale może on zawierac także inne elementy.

Tak, działania na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem, w tym osób z niepełnosprawnościami, mogą być ujęte w obszarze 2.

Osoby zaangażowane w proejkt to osoby pracujące przy realizacji w projekt (odpłatnie lub wolontariacko). Nie są one beneficjentami. Beneficjentami są osoby, do których adresujemy nasze działania.