Konkursy

Na jakie działania można uzyskać dofinansowanie w ramach Programu?

W ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych:

Ochrona praw człowieka
Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym
Wsparcie rozwoju sektora społecznego

Kiedy zostaną ogłoszone konkursy?

W ramach Programu planowane jest przeprowadzenie dwóch konkursów:

 • pierwszego, zaplanowanego na 17 marca – 17 maja 2021;
 • drugiego, przewidzianego na początek roku 2022.


Planowany jest także konkurs, realizowany w trybie ciagłym, na projekty o charakterze interwencyjnym. Szczegółowe informacje o tym konkursie zostaną ogłoszone w II połowie 2021 roku.

W jakiej wysokości będą granty?

W każdym z dwóch konkursów organizacje będą mogły ubiegać się o:

 • mały grant w wysokości od 6 000 do 23 000 EUR, czas realizacji projektów od 6 do 18 miesięcy;
 • duży grant w wysokości od 23 001 do 84 000 EUR, czas realizacji projektów: od 12 do 24 miesięcy.

Kto może ubiegać się o grant?

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub być liderami partnerstw ubiegających się o granty, mogą być tylko podmioty, które spełniają następujące kryteria:

 • są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • w momencie składania wniosku o dotację są zarejestrowane od co najmniej 6 miesięcy w przypadku ubiegania się o mały grant lub 12 miesięcy w przypadku ubiegania się o duży grant,
 • przed podpisaniem umowy dotacyjnej będą w stanie przedstawić sprawozdanie finansowe lub jeśli nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego – zbiorcze zestawienie przychodów i kosztów za ostatni rok sprawozdawczy lub za ostatnie 12 miesięcy,
 • są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych.


Wnioskodawcami mogą być:

 • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki non-profit;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.