2. konkurs na projekty tematyczne – uaktualnione wyniki (19.01.2023)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

2. konkurs na projekty tematyczne – uaktualnione wyniki (19.01.2023)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Komitet Wykonawczy Programu podjął decyzję o dofinansowaniu jednego wniosku z listy rezerwowej i przyznaniu dużego grantu w obszarze 1. Prezentujemy uaktualnione wyniki konkursu.

W związku ze zwolnionymi środkami w obszarze 1., Komitet Wykonawczy Programu zdecydował o dofinansowaniu jednego wniosku z listy rezerwowej:

  • wniosku nr K2d/0431 złożonego przez Fundację Miejsce Ludzi (duży grant w obszarze 1., bez środków na rozwój instytucjonalny).

Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 311 wniosków w ścieżce na duże granty i 302 wnioski w ścieżce na małe granty. Uwzględniając ostatnią decyzję Komitetu Wykonawczego, przyznaliśmy granty na realizację 109 projektów (75 dużych i 34 małe), jednak w przypadku 5 z nich nie doszło do podpisania umowy. Na liście wniosków do dofinansowania znajdują się 104 projekty: 73 duże i 31 małych. 5 dużych projektów i 1 mały znajduje się na liście rezerwowej.

Łączna kwota środków przyznanych na realizację działań projektowych to 6 712 278,59 euro. Z tej kwoty 1 876 299,08 euro zostanie przeznaczone na projekty w obszarze 1. (Ochrona praw człowieka), 1 946 030,60 euro na projekty w obszarze 2. (Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu) oraz 2 889 948,91 euro na projekty w obszarze 3. (Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym).

Dodatkowo, na realizację planów rozwoju instytucjonalnego (obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego), przyznaliśmy 1 054 584,01 euro, a kolejne 183 392,14 euro rezerwujemy dla Grantobiorców, których plany rozwoju wymagają modyfikacji.

Decyzja o przyznaniu grantu wynika z oceny ekspertek i ekspertów (punktacji), kwot zarezerwowanych na granty w ramach obszarów wsparcia, a także dążenia do zapewnienia zrównoważonego wsparcia realizacji projektów w różnych regionach Polski. Z kartą oceny eksperta / ekspertki można się zapoznać w Generatorze Wniosków.

Projekty z listy rezerwowej mogą uzyskać dofinansowanie wówczas, gdy w przypadku któregoś z projektów wybranych do dofinansowania nie dojdzie do podpisania umowy grantowej lub w Programie pojawią się oszczędności. Kolejność przyznawania grantów projektom z listy rezerwowej jest wyznaczana w ramach obszarów wsparcia. Pod uwagę brana jest w pierwszej kolejności ilość “zwolnionych” środków z alokacji dla danego obszaru wsparcia (decydująca o tym, czy możliwe będzie dofinansowanie całego projektu), następnie przyznana punktacja, a na końcu możliwie proporcjonalna reprezentacja poszczególnych województw.

ZAKTUALIZOWANE LISTY WNIOSKÓW
z podziałem na obszary oraz województwa

Udostępnij:

Najnowsze aktualności