2. konkurs na projekty tematyczne – uaktualnione wyniki (12.12.2022)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

2. konkurs na projekty tematyczne – uaktualnione wyniki (12.12.2022)

Grafika: dwie kobiety. Jedna siedzi przy stole, druga stoi obok, trzyma w ręce kartkę papieru. Nad postaciami dymki: kobiety rozmawiają.

Komitet Wykonawczy Programu podjął decyzję o dofinansowaniu czterech wniosków z listy rezerwowej i przyznaniu trzech małych grantów w obszarze 1. i jednego dużego grantu w obszarze 3. Prezentujemy uaktualnione wyniki konkursu.

W związku ze zwolnionymi środkami w obszarze 1. i 3., Komitet Wykonawczy Programu zdecydował o dofinansowaniu czterech wniosków z listy rezerwowej:

  • wniosku nr K2m/0269 złożonego przez Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE (mały grant w obszarze 1. wraz ze środkami na rozwój instytucjonalny w obszarze 4.);
  • wniosku nr K2m/0398 złożonego przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia (mały grant w obszarze 1. wraz ze środkami na rozwój instytucjonalny w obszarze 4.);
  • wniosku nr K2m/0472 złożonego przez Fundację MaxiFootball (mały grant w obszarze 1.);
  • wniosku nr K2d/0237 złożonego przez Fundację Pole Dialogu (duży grant w obszarze 3. wraz ze środkami na rozwój instytucjonalny w obszarze 4.).

Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 311 wniosków w ścieżce na duże granty i 302 wnioski w ścieżce na małe granty. Uwzględniając ostatnią decyzję Komitetu Wykonawczego, przyznaliśmy granty na realizację 108 projektów (74 duże i 34 małe), jednak w przypadku 4 z nich nie doszło do podpisania umowy. Na liście wniosków do dofinansowania znajdują się 104 projekty: 73 duże i 31 małych. 6 dużych projektów i 1 mały znajduje się na liście rezerwowej.

Łączna kwota środków przyznanych na realizację działań projektowych to 6 707 752,37 euro. Z tej kwoty 1 871 772,86 euro zostanie przeznaczone na projekty w obszarze 1. (Ochrona praw człowieka), 1 946 030,60 euro na projekty w obszarze 2. (Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu) oraz 2 889 948,91 euro na projekty w obszarze 3. (Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym).

Dodatkowo, na realizację planów rozwoju instytucjonalnego (obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego), przyznaliśmy 1 054 584,01 euro, a kolejne 183 392,14 euro rezerwujemy dla Grantobiorców, których plany rozwoju wymagają modyfikacji.

Decyzja o przyznaniu grantu wynika z oceny ekspertek i ekspertów (punktacji), kwot zarezerwowanych na granty w ramach obszarów wsparcia, a także dążenia do zapewnienia zrównoważonego wsparcia realizacji projektów w różnych regionach Polski. Z kartą oceny eksperta / ekspertki można się zapoznać w Generatorze Wniosków.

Projekty z listy rezerwowej mogą uzyskać dofinansowanie wówczas, gdy w przypadku któregoś z projektów wybranych do dofinansowania nie dojdzie do podpisania umowy grantowej lub w Programie pojawią się oszczędności. Kolejność przyznawania grantów projektom z listy rezerwowej jest wyznaczana w ramach obszarów wsparcia. Pod uwagę brana jest w pierwszej kolejności ilość “zwolnionych” środków z alokacji dla danego obszaru wsparcia (decydująca o tym, czy możliwe będzie dofinansowanie całego projektu), następnie przyznana punktacja, a na końcu możliwie proporcjonalna reprezentacja poszczególnych województw. W przypadku obszaru 1. brana będzie pod uwagę również kolejność wniosków na liście rezerwowej wskazana przez Komisję Konkursową i przez Komitet Wykonawczy.

ZAKTUALIZOWANE LISTY WNIOSKÓW
z podziałem na obszary oraz województwa

Udostępnij:

Najnowsze aktualności