Ułatwienia dostępu

Zmiana klimatu

Grantobiorca: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
Konkurs: 2. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 98 594,78 EUR
Partnerzy: brak
Czas realizacji: 01.09.2022-29.02.2024

W tym projekcie zmieniamy klimat wokół konsultacji społecznych. Dążymy do tego, by obecność organizacji społecznych, grup nieformalnych i mieszkańców (w tym młodzieży) w życiu publicznym była większa, a także upowszechniamy dialog obywatelski na temat ochrony środowiska i klimatu. Konsultacje społeczne są wciąż niedocenianym narzędziem partycypacji publicznej w Polsce. Często traktowane są przez urzędy jako zło konieczne, np. ich rola sprowadza się do opublikowania opiniowanych dokumentów na stronach urzędów. W rankingu Europolis „Miasta Obywatelskie” z 2018 r. badającym m.in. udział mieszkańców i mieszkanek w konsultacjach społecznych w 65 polskich miastach, miasta z województwa podlaskiego zajęły odległe miejsca (Łomża: 21, Białystok: 45, a Suwałki: 53). Świadczy to o tym, że problem niskiej partycypacji społecznej jest poważny w naszym regionie. Nasze doświadczenia pokazują, że konsultacje społeczne są szansą, nie utrudnieniem. Pozwalają podejmować optymalną decyzję, rozładowywać konflikty społeczne lub nawet im zapobiegać. Ponadto budują poczucie współodpowiedzialności za podejmowane decyzje i integrują społeczność wokół ważnych dla niej spraw. W ramach projektu wypracowujemy i upowszechniamy innowacyjne formy prowadzenia dialogu z obywatelami. Realizujemy cykl szkoleń dla osób reprezentujących 10 gmin, które przy wsparciu mentorów i mentorek przeprowadzą jedną z innowacyjnych form konsultacji dotyczących ważnych tematów, m.in. dotyczących ochrony środowiska. Organizujemy spotkania dla samorządów i organizacji pozarządowych na temat metod prowadzenia konsultacji społecznych oraz kwestii formalno-prawnych. Przygotowujemy poradnik pt. „Konsultuj na rzecz zmiany KLIMATU, czyli czyli jak to robić krok po kroku w Twojej gminie”, w którym opisujemy modelowe konsultacje. W działania w ramach projektu aangażujemy co najmniej 20 organizacji społecznych, 10 samorządów i 300 mieszkańców regionu (w tym ok. 50 młodych osób).