Ułatwienia dostępu

Zielone i niebieskie inicjatywy dla dobrego klimatu

Grantobiorca: Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 82 795,28 EUR
Partnerzy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KWIAT LNU
Czas realizacji: 1.12.2021-30.09.2023

Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze, powodzie czy huragany stanowią zagrożenie dla zdrowia, życia i funkcjonowania społeczności lokalnych. Naukowcy nie mają wątpliwości, że zmian klimatu nie da się zatrzymać, a my jako społeczności musimy się nauczyć do nich dostosowywać. Największe problemy to deficyt wody oraz utrata bioróżnorodności, co wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wymienione zjawiska intensywnie występują na terenie Dolnego Śląska. Mają one bezpośredni wpływ na cenne siedliska i gatunki, a także na zasoby wodne i uprawy na obszarach wiejskich. Dużym zagrożeniem są również podtopienia na skutek nawalnych deszczy, które występują na południu województwa. Odpowiedzią na te problemy jest rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury (terenów zielonych, zadrzewień, obszarów chronionych, otwartych krajobrazów, cieków, stawów, oczek wodnych itp.), która zmniejsza wrażliwość na zmiany klimatu. W ramach projektu prowadzimy Zieloną Szkołę dla Liderów Klimatu – 3 dniowy kurs szkoleniowy dla liderów i liderek z organizacji samorządowych działających w gminach wiejskich na Dolnym Śląsku, przygotowujący do realizacji zielono-niebieskich inicjatyw. Realizujemy 8 zielono-niebieskich inicjatyw, które zwiększą zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności. Uczestnicy wypracowują rekomendacje adaptacyjne do zmian klimatu, które znajdą się w dokumentach strategicznych gmin. Organizujemy webinaria i konferencje podnoszące wiedzę z zakresu adaptacji do zmian klimatu i zielono-niebieskiej infrastruktury dla osób uczestniczących w projekcie i innych osób zainteresowanych jego tematyką.