Ułatwienia dostępu

Z BABĄ – przeciw przemocy!

Grantobiorca: Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 102 104,78 EUR
Partnerzy:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieniu
Ośrodek Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól
Czas realizacji: 1.11.2021-31.10.2023

Skala zjawiska przemocy w rodzinie jest dużo większa, niż wynika to z oficjalnych danych służb państwowych. Większość ofiar tej przemocy pozostaje bez wsparcia i pomocy. Przemoc domowa nasiliła się w okresie pandemii Covid-19, co obrazują dane z obserwacji i badań organizacji pozarządowych. Nie wzrosło jednak zaangażowanie służb publicznych w pomoc ofiarom czy skuteczność interwencji i ścigania sprawców. Darmowa pomoc prawna oferowana przez samorządy koncentruje się na rozwiązywaniu problemów administracyjnych. Udzielający jej prawnicy nie są przeszkoleni w zakresie wspierania osób w traumie, dlatego przez część beneficjentów jest ona oceniana negatywnie. Dlatego celem naszego projektu jest poprawa zgłaszalności przemocy w rodzinie, zmobilizowanie policji do większego zaangażowania, usprawnienie pracy lokalnych ośrodków pomocy społecznej, zmniejszenie skutków przemocy domowej i polepszenie dobrostanu osób poszkodowanych przemocą. W ramach projektu udzielamy pomocy prawnej 300 osobom i pomocy psychologicznej 200 osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie w 5 powiatach województwa lubuskiego. Szkolimy i obejmujemy superwizją personel lokalnych ośrodków pomocy społecznej i zespoły interdyscyplinarne. Szkolenia odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby pracowników i pracowniczek socjalnych. Wzmacniają kompetencje i skuteczność instytucji samorządowych w pracy na rzecz ofiar przemocy w rodzinie. Głównymi odbiorcami działań są osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie pochodzące z mniejszych miejscowości oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej z tych miejscowości. Partnerami projektu jest 6 ośrodków pomocy społecznej.