Ułatwienia dostępu

Wspólnota dla kultury – konsultacje, które łączą

Grantobiorca: Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 99 580,94 EUR
Partnerzy: Brak
Czas realizacji: 31.12.2021-30.06.2023

W tym projekcie włączamy 98 osób w proces aktywnego kształtowania oferty programowej 12 publicznych instytucji kultury. Chcemy to osiągnąć poprzez utworzenie i zaangażowanie 12 zespołów składających się z pracowników i pracowniczek instytucji kultury w proces konsultacji z mieszkańcami realizowany zgodnie z ideą ko-kreacji. W trakcie tego procesu zapraszamy odbiorców i odbiorczynie działań kulturalnych (lokalnych mieszkańców i mieszkanki) do dzielenia się opiniami na temat działalności konkretnych instytucji kultury. Efektem projektu będzie lepsza oferta kulturalna oraz większe poczucie sprawczości po stronie osób bezpośrednio włączonych w ten proces. Szkolimy osoby zaangażowane w projekt w zakresie włączających technik prowadzenia konsultacji oraz metod badania doświadczenia odbiorców i odbiorczyń. Ponadto, w ramach projektu promujemy ko-kreacyjne podejście do konsultowania programów publicznych instytucji kultury. Opracowujemy podręcznik na temat prowadzenia procesów ko-kreacyjnych w sektorze publicznym oraz policy brief dla decydentów realizujących polityki kulturalne. Realizujemy warsztaty edukacyjne dla 45 osób. Prowadzimy badanie dotyczące diagnozy praktyk instytucji kultury w zakresie włączania odbiorców do projektowania oferty kulturalnej. Realizujemy także kampanię informacyjną promującą projekt, materiały opracowane w ramach projektu oraz ideę ko-kreacji w publicznych konsultacjach.