Ułatwienia dostępu

Współdecydujemy – zaangażowanie obywatelskie młodzieży szkół z powiatu olkuskiego

Grantobiorca: Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser"
Konkurs: 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu: 97 982,21 EUR
Partnerzy:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osieku
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bolesławiu
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Bukownie
IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu
Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu
Czas realizacji: 01.10.2021-31.07.2023

Projekt odpowiada na problem niskiego poczucia sprawczości i wpływu na polityki lokalne młodzieży powiatu olkuskiego. Wraz z partnerami reprezentującymi różne środowiska lokalne (6 szkół z gmin: Olkusz, Bukowno Bolesław, w tym 2 szkoły średnie i 4 podstawowe) testujemy innowacyjny (w skali regionu) mechanizm szkolnych budżetów partycypacyjnych. Rozwiązania wypracowane w trakcie dwóch edycji głosowania opiszemy w podręczniku wdrożeniowym, który zostanie przekazany wszystkim szkołom powiatu olkuskiego. Wdrożenie ww. mechanizmu poprzedzi cykl szkoleniowo-animacyjny, który zainicjuje dyskusję o możliwościach oddziaływania na lokalną politykę młodzieżową. Cykl obejmuje łącznie 186 godzin szkoleń i zajęć animacyjnych dla 768 uczniów i uczennic. Szkolenia i zajęcia są prowadzone we wszystkich szkołach partnerskich. Po wdrożeniu mechanizmu powstanie raport z rekomendacjami dla młodzieżowej polityki lokalnej, którego odbiorcami będą władze 4 jednostek samorządu terytorialnego. Projekt zakończy kampania społeczna pod hasłem „Współdecydujemy”, realizowana w okresie programowania w wyżej wymienionych jednostkach.